Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 7  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 57, br. 2, str. 354-373
Izvršni postupak i povreda prava na pravično suđenje - evropski kontekst i novo srpsko zakonodavstvo
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet
Sažetak
Izvršenje je akt pretvaranja prava u realan životni efekat. Bez valjanog izvršnog postupka ne može se govoriti ni o valjanom parničnom, vanparničnom ili drugom postupku. Građani s pravom očekuju brzu i efikasnu zaštitu njihovih osnovnih prava i sloboda kao i zaštitu njihove imovine. Međutim veliki broj predmeta u sudovima, dužina trajanja izvršnog postupka, broj ustavnih žalbi kao i broj podnetih predstavki Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu, pozivanjem na čl. 6, st. 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, zbog povrede prava na pravično suđenje i svih prava i načela koji iz tog pravnog principa proizilaze, pokazuje da su učesnici u postupku nezadovoljni, da dugo čekaju na izvršenje sudske od luke, kao i da veliki broj pravnosnažnih i izvršnih odluka ostaje neizvršen. Kroz sudsku praksu Suda u Strazburu i analizom stanja u izvršnim sudovima u Srbiji, uočeni su najčešći problemi koji su ujedno i uzroci prekomerno dugih sudskih procesa. Ovde se sugeriše nekoliko predloga, čijom bi se primenom po moglo pomoć domaćim sudovima u efikasnijem izvršenju presuda.
Reference
*** (2003) Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Službeni list SCG - Međunarodni ugovori, br. 9
*** (2004) Zakon o izvršnom postupku - ZIP. Službeni glasnik RS, br. 125
*** (2008) Zakon o uređenju sudova. Službeni glasnik RS, br. 116
*** (2008) Zakon o sudijama. Službeni glasnik RS, br. 116
Carić, S. (2008) Pravo na suđenje u razumnom roku. Beograd: Službeni glasnik
Đorđević, J. (1979) Izvršenje sudskih odluka. Beograd
Gomien, D. (2006) Kratak vodič kroz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima. Beograd, prev. V. Dimitrijević, B. Anđelković
Lilić, S. (2007) Da li je ustavna žalba efikasni pravni lek za suđenje u razumnom roku?. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 55, br. 2, str. 67-85
Paunović, M., Carić, S. (2006) Evropski sud za ljudska prava - osnovna načela i tok postupka. Beograd: Službeni glasnik
Popović, D. (2008) Evropski sud za ljudska prava. Beograd
Popović, D. (2009) Autonomni koncepti evropskog prava ljudskih prava. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 57, br. 4, str. 121-137
Sadiković, Ć. (2001) Evropsko pravo ljudskih prava. Sarajevo
Šarkić, N., Nikolić, N. (2006) Komentar Zakona o izvršnom postupku. Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 23.02.2010.

Povezani članci

Zb Učitelj fak Prizren-Leposavić (2014)
Ljudska prava i slobode u savremenim međunarodnim odnosima
Bazić Bojana, i dr.

Anali Pravnog fak Beograd (2008)
Pretpostavka nevinosti i sloboda štampe
Bajović Vanja

Anali Pravnog fak Beograd (2008)
Postoje li kolektivna prava? - II deo
Jovanović Miodrag A.

prikaži sve [33]