Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 5 od 150  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 92, br. 4, str. 643-675
Fenomenologija krivice - neki uvidi o Jaspersovom i Hegelovom shvatanju krivice
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Odsek za filozofiju

e-adresatanja.todorovic@ff.uns.ac.rs
Ključne reči: krivica; komunikacija; metafizika; moral; pravo
Sažetak
Jaspers problem krivice ispituje u bližoj vezi sa idejom komunikacije koja svoju metafizičku osnovu nalazi u ideji humaniteta. Njegovo razlikovanje četiri vrste krivice svoju osnovu nalazi u metafizičkoj krivici. Jaspers je u svom učenju usvojio određene Kantove etičke uvide, a posebno ćemo u tom kontekstu pokazati vezu moralne i metafizičke krivice. Videćemo na koji način se četiri vrste krivice koje Jaspers razlikuje (moralna, metafizička, kriminalna i politička) mogu - iz Hegelove filozofske pozicije, na tragu kritike Kanta - redukovati na moralnu i pravnu krivicu.
Reference
Arent, H. (1999) Eichman u Jerusalimu. Belgrade: Samizdat
Arent, H. (1991) Ljudi u mračnim vremenima. Gornji Milanovac: Dečje novine
Aristotel (2013) Nikomahova etika. Sremski Karlovci: Prometej
Baraković, Š. (2014) Okvir za legitimiranje i ispitivanje iracionalosti fašizma. Pregled: Časopis za društvena pitanja, 55 (3), 71-93
Delez, Ž. (2000) Da okončamo sa suđenjem. R.E.Č, This way up, Belgrade, 58/4, 213-218
Đikanović, M. (2019) Poimanje moralnog fenomena u Kantovoj i Hegelovoj filozofiji. Arhe, 26(32): 11-31
Hegel, G.V.F. (1989) Osnovne crte filozofije prava. Sarajevo: Veselin Masleša
Hegel, G.W.F. (1986) Fenomenologija duha. Belgrade: BIGZ, 117
Jaspers, K., Heidegger, M. (1990) Correspodencia: 1920-1963. Madrid: Edition Sintesis
Jaspers, K. (1973) Filozofija egzistencije Uvod u filozofiju. Belgrade: Prosveta, 50
Jaspers, K. (2000) The question of German guilt. New York: New Fordham University Press
Jaspers, K. (1989) Filozofija. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Kaluđerović, Ž. (2019) Antički koreni savremenih shvatanja pravde. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, vol. 91, br. 3, str. 348-363
Kant, I. (2008) Zasnivanje metafizike morala. Belgrade: Dereta
Kant, I. (1995) Večni mir. Beograd-Valjevo: Gutenbergova galaksija
Niče, F. (2011) S one strane dobra i zla Genealogija morala. Belgrade: Dereta
Olson, A.M. (2018) Metaphysical guilt. Existenz: An International Journal in Philosophy, Religion, Politics and the Arts, 3 (1), 9-19
Perović, M. (2013) Filozofija morala. Novi Sad: Cenzura
Ricoeur, P. (1969) Guilt, ethics and religion. u: Talk of God, London: Royal Institute of Philosophy, 2, 67/8, 100-117
Sartr, Ž.P. (2009) Razmišljanja o jevrejskom pitanju. Belgrade: Paideia
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/gakv92-29403
primljen: 16.11.2020.
revidiran: 20.11.2020.
prihvaćen: 23.11.2020.
objavljen u SCIndeksu: 12.03.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Gl Adv komore Vojvodine (2020)
Kreiranje pravde i prava kroz sučeljavanje predstava Odiseja i prosaca
Kaluđerović Željko

Anali Ekon fak Subotica (2012)
Moralni imperativ kao deo ljudskog potencijala
Balj Branko

Zb Pravnog fak Novi Sad (2010)
Moral u bespuću politike
Trajković Marko

prikaži sve [100]