Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 1 od 17  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 51, br. 1, str. 365-390
Nove reči u srpskom javnom diskursu kao posledica pandemije kovida 19
aSrpska akademija nauke i umetnosti (SANU), Institut za srpski jezik, Beograd + Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Filološke katedre, Katedra za srpski jezik i književnost
bSrpska akademija nauke i umetnosti (SANU), Institut za srpski jezik, Beograd

e-adresamarina.nikolic@isj.sanu.ac.rs, svetlana.slijepcevic@isj.sanu.ac.rs, slobodan.novokmet@isj.sanu.ac.rs
Projekat:
451-03-9/2021-14

Sažetak
Cilj rada je prikazati leksičke promene u srpskom javnom diskursu izazvane pandemijom kovida 19, koji prouzrokuje virus iz grupe koronavirusa. U radu su analizirane reči i izrazi koji su vrlo brzo sa leksičke periferije, iz medicinske terminologije, proširile domen svoje upotrebe i postale deo opšteg leksičkog fonda, kao i nove tvorenice njima motivisane, koje još uvek nemaju dovoljnu frekventnost da bi im se mogao odrediti tačan status. Predstavljeni su etimološki, leksičko-semantički i tvorbeni profili takvih reči i izraza (pozajmljivanje, promena ili razvijanje novih značenja kod već postojećih reči, iskorišćavanje tvorbenih potencijala srpskog jezika i itd.), njihove stilske i pragmatičke osobine, a razmotrena su i određena pravopisna pitanja u vezi sa njihovim pisanjem.
Reference
Bugarski, R. (2001) Lica jezika. Beograd: XX vek
Bugarski, R. (2003) Žargon. Beograd: XX vek
Ćorić, B. (2009) Lingvomarginalije. Beograd: Društvo za srpski jezik i književnost Srbije
Ćorić, B. (2008) Tvorba imenica u srpskom jeziku. Beograd: Društvo za srpski jezik i književnost Srbije
Dragićević, R. (2007) Leksikologija srpskog jezika. Beograd: Zavod za udžbenike
Dragićević, R. (2020) O neologizmima u srpskom jeziku iz ugla pripreme korpusa za izradu višetomnog Rečnika savremenog srpskog jezika Matice srpske. Južnoslovenski filolog, LXXVI (1), 107-121
Dragićević, R. (2011) O nekim problemima tvorbe neologizama u nastavi. Književnost i jezik, vol. 58, br. 1-2, str. 89-95
Jovanović, J. (2018) Leksika pogrdnog značenja u imenovanju čoveka u srpskom jeziku. Beograd: Filološki fakultet, neobjavljena doktorska disertacija
Klajn, I. (2003) Tvorba reči u savremenom srpskom jeziku - sufiksacija i konverzija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Drugi deo
Klajn, I., Šipka, M. (2006) Rečnik stranih reči i izraza. Novi Sad: Prometej
Muhvić-Dimanovski, V. (2005) Neologizmi - problem teorije i primjene. Zagreb: Zavod za lingvistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilista u Zagrebu
Munat, J., ed. (2007) Lexical Creativity, Texts and Contexts. Amsterdam-Philadelphia: John Benjamins Publishing Company
Otašević, Đ. (1994) Razgraničenje okazionalizama i neologizama. Naučni sastanak slavista u Vukove dane, XXII (2), 251-255
Otašević, Đ. (2008) Nove reči i značenja u srpskom jeziku. Beograd: Alma
Otašević, Đ., Sikimić, B. (1991) Odnosi okazionalizama prema vremenu. Naš jezik, XXIX, (1-2), 77-81
Otašević, Đ., Sikimić, V. (1992) Tvorba okazionalizama u srpskohrvatskom jeziku. Južnoslovenski filolog, XLVIII, 67-78
Pešikan, M., i dr. (2010) Pravopis srpskoga jezika. Novi Sad: Matica srpska
Radović-Tešić, M. (2009) S rečima i rečnikom. Beograd: Učiteljski fakultet
Savić, S. (1984) Principi stvaranja neologizama u srpskohrvatskom jeziku. u: Jerković J. [ur.] Leksikografija i leksikologija - zbornik radova, Novi Sad: Matica srpska, str. 161-170
Simeon, R. (1969) Enciklopedijski rječnik lingvističkih naziva. Zagreb: Matica Hrvatska, I, II
Slijepčević, S. (2013) O složenim jedinicama s prepozitivnim indeklinabilnim determinatorima stranog porekla. Naučni sastanak slavista u Vukove dane, 42 (1), 321-330
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ZRFFP51-30158
primljen: 03.01.2021.
prihvaćen: 24.03.2021.
objavljen u SCIndeksu: 20.05.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci