Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 6 od 173  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 37, br. 4, str. 87-123
Društvena odgovornost preduzeća kao element strategije osiguravajućih društava
aUniverzitet Union, Fakultet za pravne i poslovne studije 'dr Lazar Vrkatić', Novi Sad
bUniverzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Institut/odsek Industrijsko inženjerstvo i menadžment
Sažetak
Cilj ovog rada je da se analizira odnos između društveno odgovornog poslovanja (DOP) osiguravajućih društava i njihovog tržišnog učešća. Glavna ideja ovog istraživanja jeste da ukaže na to da aktivnosti usmerene na primenu DOP treba posmatrati kao investiciju, a ne kao trošak. Osiguranje se zasniva na poverenju, a poverenje se uglavnom gradi društveno odgovornim poslovanjem. Efikasna primena društveno odgovornog poslovanja ključan je instrument za postizanje konkurentske prednosti u delatnosti osiguranja, s obzirom na to da omoguc'ava razvoj pozitivne svesti o određenom osiguravajuc'em društvu. Istraživanje je zasnovano na javno dostupnim podacima o 16 osiguravajuc'ih društava koja posluju na srpskom tržištu osiguranja. Rezultati istraživanja ukazuju na to da su osiguravajuc'a društva koja su integrisala DOP u svoju strategiju i primenjuju načela održivog poslovanja uočena kao društveno odgovorna od strane sadašnjih i potencijalnih osiguranika i drugih zainteresovanih strana, što rezultira povec'anjem premije osiguranja i tržišnog učešća.
Reference
Atanacković, U. (2011) Društveno odgovorno poslovanje kao savremeni koncept biznisa. Škola biznisa, 1: 143-148, http://www.vps.ns.ac.rs/SB/2011/5.13.pdf, 5. 9. 2021
Bobera, D. (2010) Preduzetništvo. Subotica: Ekonomski fakultet
Božanac, M.G., Buble, M., Cingula, M., Dujanić, M., Dulčić, Ž., Galetić, L., Ljubić, F., Pfeifer, S., Tipurić, D. (2005) Strateški menadžment. Zagreb: Sinergija
Carroll, A.B. (1979) A three-dimensional conceptual model of corporate social performance. Academy of Management Review, No 4, vol. 4, str. 497-505
Carroll, A.B. (1991) The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders. Business Horizons, 34(4), 39-48
Dahlsrud, A. (2008) How corporate social responsibility is defined: An analysis of 37 definitions. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 15(November 2006), 1-13
Draker, P.F. (1995) Postkapitalističko društvo. Beograd: Grmeč
Dumitrascu, M., Feleaga, L. (2019) Mission, vision, and values of organizations, the catalysts of corporate social responsibility. Audit Financiar, 17(153), 142-148
Euclid Network (2009) Uvod u društveno odgovorno poslovanje i korporativnu filantropiju. http://www.oda.rs/wp-content/uploads/Brifing-003_serb_ web.pdf, 5. 9. 2021
European Commission (2011) A renewed EU strategy 2011-14 for corporate social responsibility: Communication from the commission to the European Parliament, the council, the European economic and social committee and the committee of the regions. Brussels, October 25, 2011, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:EN:PDF, posećeno, 9. 9. 2021
Filho, J., Wanderley, L., Gómez, C., Farache, F. (2010) Strategic corporate social responsibility management for competitive advantage. BAR - Brazilian Administration Review, 7(3), p. 294-309
Forum za odgovorno poslovanje (2014) CSR u Srbiji - analiza stanja i primeri dobre prakse. Beograd, https://odgovornoposlovanje.rs/wp-content/uploads/2015/03/CSR-uSrbiji-165x237mm-WEB.pdf, 5. 9. 2021
Galant, A., Cadez, S. (2017) Corporate social responsibility and financial performance relationship: A review of measurement approaches. Economic Research / Ekonomska Istraživanja, 30(1), 676-693
Gangone, A., Gănescu, M. (2014) Corporate social responsibility in emerging and developing economies in Central and Eastern Europe: A measurement model from the stakeholder theory perspective. Economic Research / Ekonomska Istraživanja, 27(1), 539-558
Hopkins, M., ur. (2016) SR and sustainability: From the margins to the mainstream: A textbook. London: Routledge
Ivanović-Đukić, M. (2011) Promovisanje društveno odgovornog poslovanja preduzeća u Srbiji. Sociologija, vol. 53, br. 1, str. 21-42
Kontić, L., Kontić, J. (2010) Uključivanje korporativne društvene odgovornosti u strategiju banke. Bankarstvo, vol. 39, br. 3-4, str. 52-71
Kreitner, R., Cassidy, C. (2012) Management. Mason, OH: Cengage Learning
Kulkarni, A.R. (2014) A review of concept and reporting of non-financial initiatives of business organisations. Procedia Economics and Finance, 11, p. 33-41
Lacković-Vincek, Z., Dvorski, S., Novak, E. (2017) Usporedba društveno odgovornog poslovanja u proizvodnim i uslužnim poduzećima Republike Hrvatske. Ekonomski pregled, 68(3), 267-296
Milenković, B., Ćosović, M., Stanković, S. (2010) Društvena odgovornost preduzeća - imperativ savremenog menadžmenta. u: Međunarodna naučna konferencija Management, Kruševac, 17-18. mart 2010
Milisavljević, M. (2016) Društvena odgovornost i efikasnost tržišta kao elementi zaštite potrošača. u: Potrošači u marketing teoriji i praksi, Naučni skup, 21. oktobar 2016, Beograd: Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet
Njegomir, V., Petrović, Z. (2017) Preduzetništvo u osiguranju - značaj i pravni principi društveno odgovornog poslovanja osiguravača. Strani pravni život, br. 1, str. 109-120
Radovanović, B. (2009) Društvena odgovornost kao identitet kompanija. Sintezis-časopis za humanističke nauke i društvenu stvarnost, 1(1), str. 135-148
Tepavac, D., Kostić-Stanković, M. (2014) Značaj korporativne društvene odgovornosti u kreiranju brenda. Marketing, vol. 45, br. 1, str. 29-40
UNEP Finance Initiative (2009) The global state of sustainable insurance. https://www.unepfi.org/fileadmin/documents/global-state-of-sustainable-insurance_01.pdf, 9. 9. 2021
Veljković, D., Petrović, D. (2010) Korporativna društvena odgovornost i značaj njene promocije. Marketing, vol. 41, br. 1, str. 29-42
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/TokOsig2104087N
primljen: 30.08.2021.
prihvaćen: 12.10.2021.
objavljen u SCIndeksu: 11.02.2022.

Povezani članci

Nema povezanih članaka