Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 10 od 173  
Back povratak na rezultate
2021, br. 55, str. 255-265
Pozicioniranje rada interne revizije preduzeća u okviru donošenja validnih odluka top menadžmenta
aMegatrend Univerzitet, Fakultet za poslovne studije, Beograd
bUniverzitet Union, Beogradska bankarska akademija - Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Beograd

e-adresajelena.vitomir1@gmail.com, sonjat984@gmail.com
Ključne reči: odlučivanje top menadžment; sektor; preduzeće
Sažetak
Sektori preduzeća treba da svojom organiizacijom i poslovanjem pomognu poslove ukupnog procesa odlučivanja top menadžmenta u preduzeću. Organizacioni delovi preduzeća koji su organizovani u okviru sektora treba da u saradnji sa uvedenom internom revizijom preduzaća treba da daju svoj praktičan doprinos u okviru redovnog poslovanja preduzeća i to na način da će doprineti poboljšanju poslovnog odlučivanja top menadžmenta u preduzeću. Poslovi interne revizije treba da budu usko povezani sa radom eksterne revizije okja obavlja poslove eksterne revizije u preduzeću. Interna i eksterna revizja treba da poseduju tako organizovanu strukturu rada u procesima revizije u preduzeću, da mogu da primene sve usvojene standarde revizorske profesije. Ova studija ističe važnost praktične primene rada revizijske profesije u preduzećima u kojima se vrše poslovi revizije po nalogu top menadžmenta preduzeća. Osim toga, revizori treba da svoje poslovanje obave u okvirima odobrenih sredstava od strane top menadžmenta i to: na ekonomičan način, odnosno efikasan i efektivan način tokom čitavog procesa obvavljanja poslova revizije u preduzaću. Opšti cilj top menadžmenta je da pruži efikasno i kvalitetno ukupno upravljanje u preduzeću i to na takav način što će vršiti pružanje boljih i kvalitetnijih usluga. Uparavo iz opšteg cilja poslovanja top menadžmenta proističe i uvođenje eksterne i interne revizije u poslove kontrole rada preduzeća, njegovog poslovanja, primene usvojenih procedura i dr. Autori ističu da uvedena revizija može da doprinese u velikoj meri da se poboljšaju ukupni poslovni rezultati u preduzeću, ali se to može ostvariti jedino u slučaju primene preporuka revizora od strane top menadžmenta preduzeća.

Рад топ менаџмента треба посматрати као рад истог у оквиру целокупног поступку управљања у предузећу. Он треба да успостави функционално управљање које ће моћи да оствари суштински позитивне ефекте над радом укупног пословања у предузећа. У том контексту рад екстерне и интерне ревизије у предузећу треба посматрати као рад који ревиизора који ће резултате свог рада доставити топ менаџменту у виду препорука струке ревизора, а сам топ менаџмент на основу приспелих препорука треба да одлучи којом брзином ће усвојити у редовном пословању већину препроука, јер ће на тај начин моћи да побољша суштинско пословање предузећа у коме врши функцију управљања.

Послови ревизије у предузећима треба да буду тако организовани да су исти у функцији унапређења укупног пословања предузећа. Ревизија треба да примени све усвојене стандарде ревизорске струке. Циљ обављања посла ревизије је да се прати укупно управљање у предузећу, а све то у функцији остварања бољег пословног резултата пословања у предузећу.

Посебна пажња треба да буде усмерена на ефикасност и трајање послова које ће изводити ревизори које је ангажовао топ менаџмент предузећа, као и на време у којем ће ревизори моћи структурно да обаве послове ревизије, уз напомену да рад ревизора кошта и да такве активности захтевају плаћање надокнаде анагажованим ревизорима.

Топ менаџмент треба да обезбеди и осигура услове за обављање послова ревизије од стране ангажованих ревизора у којима ће исти имати нормалан ниво независног деловања по питању стицања ревизорских уверења о пословању самих предузећа. Ревизори треба да послове ревизије обаве рационално и ефикасно уз трошење новца и времена које је договорено са топ менаџментом предузећа.

Приликом обављања послова ревизије у предузећима, сваки ревизор треба да води рачуна да ради у складу са професионалном одговорности. Ревизори морају своје послове да ураде у складу са дефинисаним етичким кодексом који се потписује између ревизора и топ менаџмента (Мајсторовић и др. 2015; Мијић, Поповић 2018). На тај начин се мења укупна слика о пословању предузећа али и привреде у целини која је прихватила све инструменте помоћу кјих се може поправити укупно пословање у предузећима (Поповић 2014; Поповић и др. 2017). Циљ обављања послова ревизије, поготово обављање послова интерне ревизије је побољшање укупног управљања у предузећу (Новаковић и др. 2018; Радовић и др. 2019, Propheter 2019; Радовић и др. 2019).

Могући општи шематски приказ утицаја ревизорске професије на рад топ менаџмента у предузећима у Републици Србији

Приказ могућег утицаја ревизије на одлучивање у предузећима у Републици Србији аутори су призали у виду Figure 1.

Figure 1

Извор: Аутори (2021)

Figure 2

Извор: Аутори (2021)

Осим изнетог општег шематског приказа, аутор је направио могући шематски приказ директних утицаја на рад и пословање интерне ревизије у Републици Србији (Figure 2).

Суштинске активности интерне ревизије у процесима ревизије система рада у предузећима

Аутори дају приказ најчешће испољаваних активности које се јављају у раду интерних ревизора и то:

 1. пажљиво планирање сваке ревизије,
 2. одредити где се усмеравају активности,
 3. размотрити ризике и њихов значај,
 4. водити рачуна да се свака ревизија прилагоди околностима пословања компаније,
 5. посматрати сваки елемент ревизије као део пословања предузећа,
 6. усвојити конструктиван и позитиван приступ ревизији,
 7. подстицати промене у раду субјекта ревизије,
 8. обавити пажљив преглед ревизије,
 9. обезбеди независно мишљење интерног ревизора,
 10. испуњавање професионалне и законске обавезе по основу ревизије предузећа,
 11. Редовно и на одговарајући начин извештавање руководства о материјалним питањима која су се појавила током израде ревизије,
 12. дати одговарајуће препоруке за спровођење корективних мера,
 13. осигурати да је ревизија адекватно узела у обзир сва питања идентификована током ревизије и
 14. активности топ менаџмента предузећа које спроводи након урађене интерне ревизије.

Приказ тока интерне ревизије аутори су приказали у виду Figure 3.

Figure 3

Извор: Аутори (2021)

У овој студији аутори су истакли значај уважавања могућег општег тока функционисања ревизијске професије у предузећима у Рпублици Србији. То је све урађено у циљу могућег побољшања процеса одлучивања од стране топ менаџмента, као и могућег управљања процесима од којих зависе ефекти управљања, односно могући остварени финансијски резултат предузећа (Pernek 2001; Blair 2017; Chen 2019; Gandy 2019).

Утврђивање три нивоа ризика у процесу обављања послова интерне ревизије у предзећу

Аутори дају приказ могућег утврђивања ризика по укупни ток обављања посла интерног ревизора. Ток интерне ревизије пожељно је да након сваке обављене интерне ревизије оцени сваки од чланова топ менаџмента како би наредна ревизија била свеобухватнија и кориснија по будуће пословање предузећа.

Табеларни приказ нивоа ризика и послова које обавља интерна ревизија у предузећу аутори су дали у виду табеларног приказа Table 1.

Table 1. Приказ тока обављања посла интерне ревизије и три нивоа ризика којег оцењује сваки од чланова топ менаџмента предузећа

Активности интерне ревизије Ниво ризика који оцењује сваки од чланова топ менаџмента у датом интервалу ризика (1-10)
Висок Средњи Низак Појединачно добијена вредност везана за активност интерне ревизије
Планирање ревизије 8-10 5-7 1-4
Утврђивање циљева контроле 8-10 5-7 1-4
Утврђивање слабости у предузећу 8-10 5-7 1-4
Идентификација интерне контроле 8-10 5-7 1-4
Контрола процене 8-10 5-7 1-4
Тест 8-10 5-7 1-4
Закључак 8-10 5-7 1-4
Извештај интерног ревизора 8-10 5-7 1-4
Укупно исказана вредност ризика

Извор: Аутори (2021)

Аутори истичу да на основу Table 1, проистиче да је врло корисно да се након сваке урађене интерне ревизије у предузећи изврши оцена валидности спроведених активности на пословима интерне ревизије, како би се у наредним циклусима интерне ревизије обратила пажња на побољшању појединих сегмената урађене ревизије у предузећу. Сам интервал ризика одређује топ менаџмент и у Table 1 је дат оквирно као могући ниво одрђивања интервала ризика.

Оцењивање рада обављених контрола у предузећу је од велике важности за било које предузеће, што је предмет интересовања бројних аутора (Renyu, Kaishi 2015; Stewart, Weeks, Kastelle 2015).

Квалитетно продубљивање рада оцене тока активности спроведене интерне ревизије у предузећу аутори дају приказ могућег оснаживања обављених послова интерне ревизије који су суштински оснажени са давањем појединачне напомене о свакој појединачној активности интерне ревизије, као и истицање могуће везе планиране активности интерне ревизије и дате препоруке од стране интерне ревизије.

Приказ оцене тока активности путем изражавање напомена и везе између напомене и препоруке дате од стране интерне ревизије аутори дају у виду приказа Table 2.

Table 2. Приказ тока обављања посла интерне ревизије уз изражавање номиналног ризика у интервалу ризика, напомене које дају сваки од чланова топ менаџмента и веза која је могућа између напомене и пропоруке дате од стране интерне ревизије

Активности интерне ревизије Изражен ниво ризика добијен на основу оцена сваки од чланова топ менаџмента у датом интервалу ризика (1-10) Напомена дата од стране топ менаџмента предузећа Веза напомене и дате препоруке интерне ревизије
Планирање ревизије 1-10
Утврђивање циљева контроле 1-10
Утврђивање слабости у предузећу 1-10
Идентификација интерне контроле 1-10
Контрола процене 1-10
Тест 1-10
Закључак 1-10
Извештај интерног ревизора 1-10

Извор: Аутори (2021)

Продубљивање и повећање сигурности рада послова интерне ревизије, врши се на основу добијених података од стране топ менаџмента.

Table 3. Приказ оцене топ менаџмента у вези постојеће организационе структуре који се достављају интерним ревизорима као допуна за одређивање активности на дибјеном послу

Редни број Елементи за одређивање процењеног ризика Оцена тима за процену у интервалу Опис и коментар дат од стране топ менаџмента предузећа
1.
Квалитет управљања у предузећу 1-10 Топ менаџмент изражава пре свега своје ставове у односу на број запослених у предузећу, у односу на остварени укупан приход у анализираном периоду, односно у случају процене да ће у наредном периоду ће бити суштински недостатак посла по предузеће.
2.
Величина предузећа 1-10 Топ менаџмент изражава пре свега своје ставове у односу на снагу конкурената који дугорочно постоје на тржишту у односу на предузеће.
3.
Финансијски положај предузећа 1-10 Топ менаџмент изражава пре свега своје ставове у односу на финансијски положај предузећа, а он је одређен на основу нивоа остварене добити.
4.
Могућност предвиђања битних догађаја 1-10 Топ менаџмент изражава пре свега своје ставове у односу на производно продајни потенцијал циљаног тржишта предузећа.

Извор: Аутори (2021)

Могући модел оцене, која може послужити да би се дао практичан допринос повећања сигурности стицања ревизорског уверења, аутори дају у виду табеларног приказа Table 3, где је дат приказ могућег нивоа номиналне оцене топ менаџмента у интервалу оцењивања, као и веома битан приказ самих коментара који могу послужити као основа за почетак обављања посла интерне ревизије у предузећу.

Закључак

Позиционирање рада интерне ревизије у предузећу посматрано у оквиру доношења валидних одлука топ менаџмента је од велике важности за побојшање суштинског управљања у предузећу. У том контексту веома је важно да се континуирано поштују препоруке које дају интерни ревизори након урађеног посла интерне ревизије. Пословни које обављају интерни ревизори представљају веома захтевне послове, где се мора водити рачуна о поштовању саме ревизорске струке, као и о поштовању усвојених међународних ревизорских стандарда, јер се само на тај начин може добити независно ревиизорско уверење које представља основу за доношење извештаја о урађеној ревизији по захтеву самог топ менаџмента предузећа.

Допринос аутора у овом раду огледа се у томе јер су дали приказ три могућа општа приступа интерној ревизији, као и у томе да се на основу таквих сагледавања, је могуће постићи побољшање великог броја оперативних одлука топ менаџмента и то у веома великом броју хетерогених предузећа.

Осим израженог доприноса аутора, потребно је истаћи да су аутори дали и приказ основних активности интерних ревизора које се могу користити у великом броју предузећа, са циљем истицања практичног значаја да се након обављене интерне ревизије мора оценити одређена активност интерне ревизије од стране топ менаџмента. Резултати такве, могуће практичне примене, аутори су дали у приказу табела Table 1, Table 2, Table 3.

На крају, аутори истичу да је од велике важности да постоји одговарајући број професионалних ревизора, јер се само на тај начин може подићи ниво општег управљања у привреди Републике Србије, односно могуће је подићи ниво оперативног управљања у великом броју хетерогених предузећа.

References

Blair, D. (2017). 'Private Company Finance and Financial Reporting: What Do We Know?': A Practitioner's View. Accounting and Business Research, 47(5), 538-539.
Chen, R. (2019). Internal Control Audit Fee and Internal Control Audit Quality-Evidence from Integrated Audits. Open Journal of Business and Management, 7, 292-311.
Majstorović, A., Popović, S., & Volf, D. (2015). Teorija i politika bilansa (drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje). Novi Sad: Feljton.
Mijić, R., & Popović, S. (2016). Finansijsko računovodstvo. Banja Luka: City Print.
Novaković, S., Vukasović, D., Laban, B., Ivić, M., Popović, V., & Popović, S. (2018). Managing Agricultural Company by Using Internal Control and Significance of Risk Presentation. Economics of Agriculture, 2, 801-812.
Pernek, F. (2001). Finančno pravo in javne finance - splošni del. Maribor: Pravna fakulteta.
Popović, S. (2014). Socio-ekonomski faktori ograničenja razvoja agrara. Novi Sad: Feljton.
Popović, S., Novaković, S., Đuranović, D., Mijić, R., Grublješić, Ž., Aničić, J., & Majstorović, A. (2017). Application of International Accounting Standard-16 in a Public Company with Predominantly Agricultural Activities. Ekonomska Istraživanja, 30(1), 1850-1864.
Popović, S. (2018). Modeling a strategic top management in the importance of the management of the finance companies established for the establishment of fer value. Poljoprivredna tehnika, 2, 11-16.
Radović, M., Vitomir, J., & Popović, S. (2019). The Importance of Implementation of Internal Audit in Enterprises Founded by the Republic of Serbia. Lex Localis: Journal of Local Self-Government, 17(4), 1001-1011.
Radović, M., Vitomir, J., Laban, B., Jovin, S., Nastić, S., Popović, V., & Popović, S. (2019). Management of Joint-Stock Companies and Farms by Using Fair Value of Agricultural Equipment in Financial Statements on the Example of Imt 533 Tractor. Economics of Agriculture, 1, 35-50.
Reference
Blair, D. (2017) 'Private Company Finance and Financial Reporting: What Do We Know?': A Practitioner's View. Accounting and Business Research, 47(5): 538-539
Chen, R. (2019) Internal Control Audit Fee and Internal Control Audit Quality-Evidence from Integrated Audits. Open Journal of Business and Management, 7(1): 292-311
Majstorović, A., Popović, S., Volf, D. (2015) Teorija i politika bilansa. Novi Sad: Feljton, drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje
Mijić, R., Popović, S. (2016) Finansijsko računovodstvo. Banja Luka: City Print
Novaković, S., Vukasović, D., Laban, B., Ivić, M., Popović, V., Popović, S. (2018) Managing Agricultural Company by Using Internal Control and Significance of Risk Presentation. Economics of Agriculture, 2: 801-812
Pernek, F. (2001) Finančno pravo in javne finance - splošni del. Maribor: Pravna fakulteta
Popović, S. (2014) Socio-ekonomski faktori ograničenja razvoja agrara. Novi Sad: Feljton
Popović, S., Novaković, S., Đuranović, D., Mijić, R., Grublješić, Ž., Aničić, J., Majstorović, A. (2017) Application of International Accounting Standard-16 in a Public Company with Predominantly Agricultural Activities. Ekonomska Istraživanja, 30(1): 1850-1864
Popović, S. (2018) Modeling a strategic top management in the importance of the management of the finance companies established for the establishment of fer value. Poljoprivredna tehnika, 43(2): 11-16
Radović, M., Vitomir, J., Popović, S. (2019) The Importance of Implementation of Internal Audit in Enterprises Founded by the Republic of Serbia. Lex Localis: Journal of Local Self-Government, 17(4): 1001-1011
Radović, M., Vitomir, J., Laban, B., Jovin, S., Nastić, S., Popović, V., Popović, S. (2019) Management of Joint-Stock Companies and Farms by Using Fair Value of Agricultural Equipment in Financial Statements on the Example of Imt 533 Tractor. Economics of Agriculture, 66(1): 35-50
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bastina31-34195
primljen: 29.09.2021.
objavljen u SCIndeksu: 02.04.2022.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka