Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 6 od 11  
Back povratak na rezultate
Značaj neverbalnih znakova u igranju društvenih uloga u interpersonalnom komuniciranju
Megatrend Univerzitet, Fakultet za kulturu i medije, Beograd

e-adresalvuckovic@megatrend.edu.rs
Ključne reči: interpersonalno komuniciranje; neverbalno komuniciranje; socijalizacija; predrasude; društvena uloga
Sažetak
U ovom radu se analitički sagledava značaj neverbalnog komuniciranja i simboličkog delovanja pojedinca, kao i mogućnosti stavljanja pod svesnu kontrolu poruka koje upućuje kroz neverbalno interpersonalno komuniciranje, samopredstavljajući se i igrajući neku od društvenih uloga. U prvom delu rada posebna pažnja je posvećena interpersonalnom komuniciranju. Posle toga, sagledani su i analizirani osnovni aspekti neverbalnog interpersonalnog komunikaciranja, korišćenjem ekstralingvističkih simbolskih sistema, posebno kinezičkih i proksemičkih simbola. U radu je, uzimanjem u obzir stereotipa, predrasuda, kulturnih obrazaca i statusnih protokola, razmatrano čime je danas uslovljeno igranje društvenih uloga u interpersonalnom komuniciranju.
Reference
Dayer, R. (1999) Uloga stereotipa. preuzeto sa http://web.fmk.edu.rs/ files/blogs/2009-10/MI/Medijska_ kul/Ricard_Dajer.pdf
Ekman, P. (2010) Laganje - kako otkriti da vas neko vara za tezgom, sa govornice, u bračnoj postelji. Novi Sad: Mediterran Publishing
Ekman, P. (2011) Razotkrivene emocije. Beograd: Zavod za udžbenike
Goffman, E. (2000) Kako se predstavljamo u svakodnevnom životu. Beograd: Geopoetika
Janićijević, J. (2000) Komunikacija i kultura sa uvodom u semiotička istraživanja. Sremski Karlovci-Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Mcleod, S.A. (2008) Cognitive dissonance theory. preuzeto sa http:// www.simplypsychology. org/ cognitive- dissonance. Html
Miletić, M., Miletić, N. (2012) Komunikološki leksikon. Beograd: Megatrend univerzitet
Mimica, A., Bogdanović, M., ur. (2007) Sociološki rečnik. Beograd: Zavod za udžbenike
Moris, D. (2005) Otkrivanje čoveka vodič kroz govor tela. Beograd: Zograf
Radojković, M., Miletić, M. (2008) Komuniciranje, mediji i društvo. Beograd: Učiteljski fakultet
Reardon, K.K. (1998) Interpersonalna komunikacija - gdje se misli susreću. Zagreb: Alinea
Rot, N. (2004) Znakovi i značenja - verbalna i neverbalna komunikacija. Beograd: Plato
Savković, N. (2012) Pedagoški rad Predraga Bajčetića. Zbornik radova FDU
Spasić, I.A. (1996) Značenja susreta - Goffmanova sociologija interakcije. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju / IFDT
Stevanović, S. (2013) Stereotipi u interpersonalnom komuniciranju roditelja i dece u porodici. Beograd: Megatrend univerzitet, Komunikacije, mediji kultura - godišnjak fakulteta za kulturu i medije, br. 5
Šekspir, V. (1974) Hamlet. Beograd: Rad
Trebješanin, Ž., Lalović.Z. (2011) Pojedinac u grupi. Podgorica: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/gfkm1406229V
objavljen u SCIndeksu: 19.06.2015.