Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:23
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 5  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 53, br. 2, str. 505-516
Osvrt na zaštitne mere medicinskog karaktera u prekršajnom pravu Srbije
Džavni univerzitet u Novom Pazaru, Departman za pravne nauke, Srbija

e-adresaecorovic@np.ac.rs
Ključne reči: prekršajno pravo; medicinske zaštitne mere; medicinske mere bezbednosti
Sažetak
U sistemu zaštitnih mera srpski Zakon o prekršajima reguliše i dve mere medicinskog karaktera: obavezno lečenje zavisnika od alkohola i psihoaktivnih supstanci (čl. 59) i obavezno psihijatrijsko lečenje (čl. 60). Ovu poslednju zaštitnu meru nije poznavalo naše ranije prekršajno zakonodavstvo, tako da je ona uvedena važećim Zakonom o prekršajima iz 2013. godine. Obavezno lečenje zavisnika od alkohola i psihoaktivnih supstanci je namenjeno učiniocima prekršaja koji su zavisnici od navedenih sredstava, dok je obavezno psihijatrijsko lečenje predviđeno za neuračunljive i bitno smanjeno uračunljive učinioce prekršaja. Navedene zaštitne mere imaju sličnosti sa medicinskim merama bezbednosti iz Krivičnog zakonika, kao što su obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi (čl. 81), obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi (čl. 82), obavezno lečenje narkomana (čl. 83) i obavezno lečenje alkoholičara (čl. 84). Njihova sličnost ima i legislativno pokriće, jer je u čl. 233 Zakona o izvršenju krivičnih sankcija Srbije propisano da se odredbe tog zakona o izvršenju mera bezbednosti shodno primenjuju na izvršenje zaštitnih mera izrečenih za prekršaj. Bez obzira na koncepcijsku sličnost između medicinskih zaštitnih mera i medicinskih mera bezbednosti, postoje i određene značajne razlike u njihovoj regulativi. Prvo, svrha mera bezbednosti se sastoji u otklanjanju "stanja" ili "uslova" koji mogu uticati da učinilac ponovi krivično delo (čl. 78 Krivičnog zakonika), dok se svrha zaštitnih mera ogleda u otklanjanju "uslova" koji mogu uticati na ponavljanje vršenja prekršaja (čl. 51 st. 1 Zakona o prekršajima). Nije jasno zbog čega zakonodavac i kod zaštitnih mera nije propisao da se njima otklanjaju "stanja", jer upravo se tim izrazom ukazuje na osnov primene medicinskih mera bezbednosti, što bi se trebalo odnositi i na medicinske zaštitne mere. Drugo, Krivični zakonik je formalno odvojio tretman zavisnika od opojnih droga i zavisnika od alkohola, pod izgovorom da se radi o dve različite vrste zavisnosti, dok je Zakon o prekršajima predvideo jedinsvenu zaštitnu meru za ove dve kategorije zavisnika. Može se postaviti pitanje zašto je zakonodavac kod sličnih mera predvideo dva različita koncepta? Na kraju, kod zaštitne mere obaveznog psihijatrijskog lečenja zakonodavac nije predvideo poseban postupak njihovog izricanja, kao što je kod psihijatrijskih mera bezbednosti, u Zakoniku o krivičnom postupku, detaljno regulisao postupak njihovog izricanja. Iako Zakon o prekršajima u svojim procesnim odredbama upućuje na shodnu primenu Zakonika o krivičnom postupku, teško da se u konkretnim slučajevima odredbe tog Zakonika koje se odnose na postupak izricanja psihijatrijskih mera bezbednosti mogu primeniti i na postupak izricanja zaštitne mere obaveznog psihijatrijskog lečenja. Ovo iz razloga što je Zakonik o krivičnom postupku predvideo posebna procesna pravila koja se odnose na psihijatrijske mere bezbednosti (tzv. poseban krivični postupak), koja u mnogome odudaraju od opšte krivične procedure. O tim razlikama u postupku očigledno se nije vodilo računa prilikom propisivanja zaštitne mere obaveznog psihijatrijskog lečenja.
Reference
*** (2011) Kazneni zakon Hrvatske. https://www.zakon.hr/z/98/Kazneni-zakon, 10. oktobar 2019
*** (2002) Zakon o prekršajima Hrvatske. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2002_07_88_1462.html, 10. oktobar 2019
*** (2007) Prekršajni zakon Hrvatske. https://www.zakon.hr/z/52/Prekr%C5%A1ajni-zakon, 10. oktobar 2019
*** (2005-2009) Zakon o prekršajima. Službeni glasnik RS, br. 101/05, 116/08 i 111/09
*** Zakon o prekršajima Crne Gore. https://www.paragraf.me/propisi-crnegore/zakon-o-prekrsajima.html, 12. oktobar 2019
*** (2013-2016) Zakon o prekršajima. Službeni glasnik RS, br. 65/13, 13/16 i 98/16 -odluka Ustavnog suda
*** (2010-2018) Zakon o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama. Službeni glasnik RS, br. 99/10 i 57/2018
*** (2011-2019) Zakonik o krivičnom postupku - ZKP. Službeni glasnik RS, br. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 55/14 i 35/19
*** (1997) Kazneni zakon Hrvatske. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1997_ 10_110_1668.html 10. oktobar 2019
*** (1976-2003) Krivični zakon Jugoslavije - Osnovni krivični zakon. Službeni list SFRJ, br. 44/76, 46/77, 34/84, 37/84, 74/87, 57/89, 3/90, 38/90, 45/90 i 54/90, Službeni list SRJ, br. 35/92, 16/93, 31/93, 37/93, 24/94 i 61/01, Službeni glasnik RS, br. 39/03
*** (1989-2004) Zakon o prekršajima. Službeni glasnik SRS, br. 44/89, Službeni glasnik RS, br. 21/90, 11/92, 6/93, 20/93, 53/93, 67/93, 28/94, 16/97, 37/97, 36/98, 44/98, 62/01, 65/01 i 55/04
*** (2006-2019) Uredba o planu mreže zdravstvenih ustanova. Službeni glasnik RS, br. 42/06, 119/07, 84/08, 71/09, 85/09, 24/10, 6/12, 37/12, 8/14, 92/15, 111/17, 114/17 -ispr., 13/18, 15/18 -ispr. i 68/2019
*** (2015) Pravilnik o upućivanju osuđenih, prekršajno kažnjenih i pritvorenih lica u zavode za izvršenje krivičnih sankcija. Službeni glasnik RS, br. 31
*** (2005-2019) Krivični zakonik. Službeni glasnik RS, br. 85/05, 88/05, 107/05, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13, 108/14, 94/16 i 35/19
*** (2019) Zakon o zdravstvenoj zaštiti. Službeni glasnik RS, br. 25
*** (2014-2019) Zakon o izvršenju krivičnih sankcija. Službeni glasnik RS, br. 55/14 i 35/19
*** (2005) Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica. Službeni glasnik RS, broj 85
Bejatović, S. (2013) Osnovi prekršajnog prava (materijalni, procesni i izvršni aspekt). Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu
Brkić, S.S. (2018) Postupak za izricanje mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i njegov odnos prema opštem i skraćenom krivičnom postupku. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 52, br. 2, str. 477-490
Ćorović, E. (2015) Sistem krivičnih sankcija Republike Srbije. Novi Pazar: E. Ćorović, 79
Ćorović, E. (2010) Mere bezbednosti obaveznog lečenja narkomana i alkoholičara. Novi Sad, doktorska disertacija
Ćorović, E. (2009) Postupak izricanja mera bezbednosti obaveznog lečenja narkomana i obaveznog lečenja alkoholičara. Branič - časopis Advokatske komore Srbije, vol. 122, br. 3-4, str. 45-59
Ćorović, E. (2009) Mere bezbednosti obaveznog lečenja narkomana i obaveznog lečenja alkoholičara u sudskoj praksi. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 43, br. 3, str. 375-390
Ćorović, E. (2015) Prekršajno pravo (prema Zakonu o prekršajima iz 2013. godine). Novi Pazar, Autorizovana predavanja, http://www.dunp.np.ac.rs/wp-content/uploads/2018/11/prekpra_ap.pdf, 13.10.2019
Drakić, D. (2005) Mere bezbednosti psihijatrijskog karaktera u krivičnom pravu Srbije. Novi Sad: Prosveta
Drakić, D. (2007) 'Društvena opasnost' učinioca i krivično pravo. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 41, br. 3, str. 307-324
Drakić, D. (2008) Mere bezbednosti obaveznog lečenja narkomana i alkoholičara prema novom Krivičnom zakoniku Srbije. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 42, br. 1-2, str. 613-626
Drakić, D.S. (2015) Prinudno zadržavanje lica sa duševnim poremećajima u kaznenom pravu Srbije. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 49, br. 2, str. 635-652
Đorđević, Đ. (2008) Prekršajno pravo. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Igor, V. (2015) Prekršajno pravo. Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu
Jovanović, P., Ćurčić, S., Milosavčević, V. (2000) Prilog definiciji alkoholizma. Psihijatrija danas, vol. 32, br. 2-3, str. 105-113
Jovašević, D., Stefanović-Miladinović, D. (2018) Prekršajno pravo. Pravni fakultet, Univerzitet u Nišu
Kušević, V. (1988) Zlupotreba droga. Zagreb: Republički sekreterijat za unutrašnje poslove SR Hrvatske
Lazarević, L. (1991) Mere bezbednosti. u: Savetovanje Reforma opšteg dela KZ SFRJ i savremene tendencije u jugoslovenskom krivičnom pravu, maj 1991. godine, Budva: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Milić, I. (2014) Novi zakon o prekršajima i stari problemi sa zaštitnom merom obaveznog lečenja zavisnika od alkohola i psihoaktivnih supstanci. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 48, br. 1, str. 263-273
Milivojević, L. (2018) Prekršajno pravo i materijalnopravne odredbe Prekršajnog zakona. Zagreb: Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske
Oset, S. (2005) Prekršajnopravne sankcije de lege lata i de lege ferenda - primjena i izvršenje. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 2, 503-540
Petrović, S. (2003) Droga i ljudsko ponašanje. Beograd: Partenon
Pihler, S. (2005) Novele opštih ustanova u krivičnom zakonodavstvu Srbije. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 39, br. 3, str. 41-58
Pihler, S. (2006) Osvrt na odredbe o prekršajnoj odgovornosti i prekršajnim sankcijama u novom Zakonu o prekršajima. u: Novine u oblasti prekršajne prakse, Zbornik radova, Beograd: Glosarijum, str. 43
Radulović, D. (2015) Sistem krivičnih sankcija u Krivičnom zakoniku Crne Gore i zaštita od diskriminacije. u: Međunarodna naučna konferencija Pravni sistem i zaštita od diskriminacije, jun 2015, Kosovska Mitrovica: Pravni fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, druga sveska
Ristivojević, B., Milić, I. (2018) Osnovi prekršajnog prava. Novi Sad: Pravni fakultet
Snežana, B. (2013) Krivično procesno pravo II. Novi Sad: Pravni fakultet
Soković, S. (2017) Sporna pitanja izricanja mera bezbednosti medicinskog karaktera. Crimen, vol. 8, br. 3, str. 356-372
Srzentić, N., Stajić, A., Lazarević, L.V. (1997) Krivično pravo SFRJ - opšti deo. Beograd: Savremena administracija
Stojanović, Z. (1985) Mere bezbednosti u jugoslovenskom krivičnom pravu. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, 19 (1-3), str. 277-292
Stojanović, Z. (2016) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Pravna knjiga
Šeparović, Z. (1977) Sustav krivičnih sankcija u novom krivičnom zakonodavstvu Jugoslavije. Godišnjak Pravnog fakulteta u Banja Luci, str. 204
Tomašević, G. (1986) Mjere sigurnosti u krivičnom pravu. Split: Književni krug
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns53-23652
objavljen u SCIndeksu: 19.02.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka