Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 8 od 35  
Back povratak na rezultate
Empirijski pristup u vaspitno-obrazovnoj podršci deci koja ispoljavaju hiperaktivno ponašanje tokom pripreme za polazak u školu i na mlađem osnovnoškolskom uzrastu
aEvropska akademija nauka u Beogradu, Beograd
bVisoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi, Kikinda
cOsnovna škola 'Jovan Popović', Kikinda

e-adresakojicmb@gmail.com, zagorka.markov@gmail.com, kojic
Sažetak
Postoje različiti postupci u terapiji hiperkinetskog poremećaja. U poslednje vreme se sve više govori o multimodalnom pristupu koji pored tradicionalih metoda u lečenju ovog poremećaja obuhvata i podršku vaspitača i učitelja u vaspitno-obrazovnim radu. Osnovni cilj rada je da se utvrdi da li postoje značajne statističke razlike u vaspitno-obrazovnoj podršci koju vaspitači i učitelji pružaju deci i učenicima sa hiperaktivnim poremećajem tokom vaspitnoobrazovnog rada. Rezultati pokazuju da kod nekoliko tvrdnji postoji statistički značajna razlika u odgovorima vaspitača i učitelja. Zaključak istraživanja bi bio: 1. da su prosvetnim radnicima potrebne dodatne obuke u vezi sa pedagoškim programom podrške deci i učenicima u predškolskim ustanovama i školama i 2. da sa roditeljima dece koja ispoljavaju hiperaktivno ponašanje treba ostvariti bolju saradnju kako bi se postigla doslednost prosvetnih radnika i roditelja da istraju u postavljenim zahtevima u odnosu na ovu decu.
Reference
*** (2012) Stručno uputstvo o načinu pružanja dodatne podrške u obrazovanju. Preuzeto sa http://www.stojanovaskolasabac.edu.rs/Dokumenti/Skolska_dokumenta/Strucno_uputstvo_o_nacinu_pruzanja_dodatne_podrske_u_obrazovanju_-_avgust_2012.pdf 2018 Jul 28
Barzegary, L., Zamini, S. (2011) The Effect of Play Therapy on Children with ADHD. Procedia - Social and Behavioral Sciences, (30): 2216-2218
Bojanin, S. (1985) Neuropsihologija razvojnog doba i opšti reedukativni metod. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Brand, S., Dunn, R., Greb, F. (2002) Learning Styles of Students with Attention Deficit Hyperactivity Disorder: Who Are They and How Can We Teach Them?. Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, 75(5): 268-273
Ćordić, A., Bojanin, S. (1992) Opšta defektološka dijagnostika. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Daniels, E., Stafford, K. (2001) Integracija dece sa posebnim potrebama. Beograd: Centar za interaktivnu pedagogiju
Delić, T. (2001) Poremećaj pažnje i hiperaktivnost (ADHD). Kriminologija i socijalna integracija, 9(1-2), 1-10. Preuzeto sa https://hrcak.srce.hr/98959
Eraković, T. (1995) Korektivni pedagoški rad. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Fedeli, S. (2008) Hiperaktivno dete. Beograd: IKP Evro-Giunti
Golubović, Š., Jerković, I., Rapaić, D. (2008) Sposobnost održavanja pažnje i ispoljavanje hiperaktivnosti i impulsivnosti u zavisnosti od pola deteta. Pedagogija, vol. 63, br. 3, str. 465-471
Hrnjica, S., Marković, S., Lazor, M., Gačić-Bradič, D., Došen, Lj. (2010) Škola na kvadrat - model povezivanja specijalnih i redovnih škola. Beograd: Britanska ambasada u Beogradu / Save the Children
Hughes, L., Cooper, P. (2009) Razumijevanje djece sa ADHD sindromom i pružanje potpore - Strategije za nastavnike, roditelje i ostale stručnjake. Zagreb: Naklada Slap
Jeremić, B. (2012) Pedagoška podrška učenicima sa hiperaktivnim ponašanjem u okviru nastave muzičke kulture. Socijalna misao, vol. 19, br. 2, str. 103-112
Jovanovic, N., Firevski-Jovanovič, T., Jovanović, S. (2007) ADD/ADHD - Deficit pažnje i hiperaktivnost dece. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju
Jurin, M. (2008) I Sekušak galešev, S. Poremećaj pozornosti s hiperaktivnošću (ADHD) - multimodalni pristup. Paediatria Croatia, 52(39, 195-201. Preuzeto s https://hrcak.srce.hr/29620
Kojić, M., Markov, Z. (2010) Pedagoški model podrške i hiperaktivna deca kroz prizmu metodike likovnog vaspitanja. Nastava i vaspitanje, vol. 59, br. 3, str. 436-453
Kolar, D., Bojanin, S.S. (2000) Razvojni hiperkinetički sindrom u savremenoj stručnoj literaturi. Psihijatrija danas, vol. 32, br. 2-3, str. 181-201
Krstić, N.S. (2002) Specifični razvojni poremećaji - otkrivanje i intervencije. Psihijatrija danas, vol. 34, br. 3-4, str. 215-235
Kudek, M.J., Opić, S. (2010) Ponašanja karakteristična za ADHD. Odgojne znanosti, 12 (1 (19)), 167-183. Preuzeto s https://hrcak.srce.hr/59615
Lobrec, M., Bouillet, D. (2012) Istraživanje procjena odgojitelja o mogućnosti inkluzije djece s ADHD-om u redovni program dječjih vrtića. Napredak: časopis za pedagogijsku teoriju i praksu, 153(1), 21-38. Preuzeto sa https://hrcak.srce.hr/82858
Markov, Z. (2010) Različiti pristupi u terapiji hiperkinetskog poremećaja. Pedagogija, vol. 65, br. 1, str. 118-128
Niknasab, F., Hemayattalab, R., Sheikh, M., Houmaniyan, D. (2016) The effectiveness of play therapy on symptoms of children with attention deficit - hyperactivity disorder. International Journal of Sport Studies, 6(6): 350-358
Phelan, T. (2005) Sve o poremećaju pomanjkanja pažnje, Ostvarenje, Lekenik. Lekenik: Ostvarenje
Prosser, B.J. (2008) Beyond ADHD: a consideration of attention deficit hyperactivity disorder and pedagogy in Australian schools. International Journal of Inclusive Education, 12(1): 81-97
Prvčić,, Rister.M. (2009) Deficit pažnje/hipeaktivni poremećaj ADHD. Zagreb: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Agencija za odgoj i obrazovanje, http://cms.pztz.ba/userfiles/pztz/files/Inkluzija/Dokumentacija/adhd-prirucnik.pdf
Robaie, E., Malekian, F. (2015) The Effect of Exploratory play Therapy Method on the Reduction of the Level of Combined Type /ADHD in 9 to 11 Years Old Boys. Magnt Research Report, 3(4): 14-22; DOI: dx.doi.org/14.9831/1444-8939.2015/3-4/MAGNT.2
Todorov, N., Cvetković, M.B., Prvulović, B. (2016) Priručnik za učitelje - uz čitanku. Beograd: Eduka, d.o.o
Veselinovic, J.M. (2001) Hiperaktivno dete. Beograd: Zadužbina Andrejević
Winburn, A., Gilstrap, D., Perryman, M. (2017) Treating the tiers: Play therapy responds to intervention in the schools. International Journal of Play Therapy, 26(1): 1-11
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/sinteze7-18465
objavljen u SCIndeksu: 07.03.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0