Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:23
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:21

Sadržaj

članak: 5 od 44  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 58, br. 85, str. 15-36
Načela postupka presađivanja organa
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet

e-adresalazic@prafak.ni.ac.rs, ivana@prafak.ni.ac.rs
Projekat:
Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru (MPNTR - 179046)

Sažetak
Načela postupka presađivanja organa moraju da ispune dva zahteva: zahtev humanosti, na kojoj počiva medicinska delatnost, i zahtev zaštite pacijenata i očuvanja ljudskih i ličnih prava svakog čoveka - za života i nakon njegove smrti. U srpskom pravu, za osnovna načela utvrđena su: zaštita interesa i dostojanstva davaoca i primaoca organa; dobrovoljnost; medicinska opravdanost i bezbednost, jednaka dostupnost ljudskih organa. Svako osoba sa medicinski utvrđenom potrebom i opravdanošću za presađivanjem ljudskog organa, trebalo bi da dobije jednake uslove za dobijanje ljudskog organa.
Reference
*** Eurotransplant (in brief). https://www.eurotransplant.org/cms/index. php?page=about_brief; https://www.eurotransplant.org/cms/index. php?page=pat_croatia
*** (2010) Directive 2010/45/EU of the European Parliament and of the Council of 7 July 2010 on standards of quality and safety of human organs intended for transplantation. available at https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/ TXT/?uri=celex:32010L0053
*** (1948) Geneva declaration of the World medical association adopted at the 2nd General Assembly of the the World medical association, Geneva, Switzerland, ammended in 1968 and 1983. available at: https://www.wma.net/policies-post/ wma-declaration-of-geneva
*** (1947) Nirnberški kodeks iz 1947 / the Nuremberg code. available at https:// history.nih.gov/research/downloads/nuremberg.pdf
*** (2005) Pravilnik o medicinskim kriterijumima, načinu i postupku utvrđivanja smrti lica čiji se deo tela može uzeti radi presađivanja / Rulebook on medical criteria and procedure for establishing death of a potential organ donor. Službeni glasnik RS, br. 31/2005
*** (2008) Smernice dobre kliničke prakse u kliničkom istraživanju, / Good clinical practice guidelines in clinical research. Sl. glasnik RS, br. 28; available at http://www.vet.minpolj.gov.rs/legislativa/pravilnici/Smernice%20dobre%20 klinicke%20prakse%20u%20klinickom%20ispitivanju.pdf
*** (2005) Universal declaration on bioethics and human rights. u: General Conference of United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizations (UNESKO), UNESDOC Digital Library; available at https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000146180
*** (2016) Kodeks medicinske etike Lekarske komore Srbije / Code of medical ethics of the Serbian medical chamber. Sl. glasnik RS, br. 104/2016; available at https://www.paragraf.rs/propisi/kodeks_medicinske_etike_lekarske_komore_srbije.html
*** (2001) Konvencija ujedinjenih nacija protiv transnacionalnog organizovanog kriminala i dopunskog protokola i Protokol za prevenciju, suzbijanje i kažnjavanje trgovine ljudskim bićima, naročito ženama i decom / UN convention against transnational organized c. Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori, br. 6/2001; http://www.tuzilastvorz.org.rs/upload/Regulation/Document__sr/2016-05/konvencija_un_protiv_org_krim_lat.pdf
*** (2010) Zakon o potvrđivanju Konvencije o zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudskog bića u pogledu primene biologije i medicine: Konvencija o ljudskim pravima i biomedicini, sačinjena u Oviedu 4. aprila 1997 / Act on the rartification of the convention. Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori, br. 12
*** (2012) Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja Republike Hrvatske /The act on transplantation of human body parts for medical treatment purposes. Narodne novine, br. 144/ 2012; available at https://www.zakon.hr/z/556/Zakon-o-presa%C4%91ivanju-ljudskih-organa-u-svrhu-lije%C4%8Denja
*** (2018) Zakon o presađivanju ljudskih organa / Human organs transplantation act. Službeni glasnik RS, br. 57; available at https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-opresadjivanju-ljudskih-organa.html#
Andrejić, A. (2016) Stavovi o bioetičkim pitanjima u okviru srpske pravoslavne crkve u kontekstu pravoslavne bioetike. Godišnjak za sociologiju, br. XII/17; str. 23-45
CoE (1997) Convention for the protection of human rights and dignity of the human being with regard to the application of biology and medicine: Convention on human rights and biomedicine. ETS No.164; 04/04/1997; available at: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/ treaty/164
Diamond, N.J. (2012) Is it time to reconsider the national organ transplant act?. Science Progress, posted 16.07.2012; available at: https://www. scribd.com/document/339030243/Is-It-Time-to-Reconsider-the-National-Organ-Transplant-Act-Diamond-2012
Irinej, B. (2011) Srpska pravoslavna crkva - ukratko o transplantaciji. posted 26. 01 2011; available at: http://spc.rs/sr/ukratko_o_ transplantaciji
Ivančić-Kačer, B. (2012) Pravni promet ljudskim organima. Pravni život, br. 9; str.451-466
Jocić, D., Krajnović, D. (2009) Helsinška deklaracija o etici u istraživanjima sa ljudima / the Helsinki Declaration on ethical principles in medical research involving human beings. Beograd: Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu, available at https://www.docsity.com/sr/helsinska-deklaracija-beleskafarmaceutsko-zakonodavstvo-i-etika-farmacija/368621
Kaličanin, P. (1999) Medicinska etika i medicinsko pravo. Beograd: Institut za mentalno zdravlje
Kandić-Popović, Z. (1999) Pravna zaštita osnovnih ljudskih vrednosti u Centralnoj i Istočnoj Evropi i moderna biotehnologija - ka evropskoj harmonizaciji. Budimpešta: Open Society Institute, available at http://docplayer.net/34196549-Pravna-zastita-osnovnih-ljudskih-vrednosti-u-centralnoj-i-istocnoj-evropi-i-moderna-biotehnologija-ka-evropskoj-harmonizaciji-zorica-kandic-popovic.html
Klajn-Tatić, V. (2007) Etička i pravna razmatranja donorstva inter vivos. Pravni život, vol. 56; br. 9; str. 331-346
Mujović-Zornić, H. (2013) Donacija i transplantacija organa. Beograd: Institut društvenih nauka, str. 1-10
Radišić, J. (2008) Medicinsko pravo. Beograd: Nomos
Radolović, A. (2014) Pravni poslovi prava osobnosti. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Vol. 35; Br. 1; str. 95-118
Simonović, I. (2012) Bioetika i ljudske vrednosti - ostvarivanje i zaštita etičkih principa i prava pojedinaca u oblasti medicine. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 63, str. 297-322
the Transplantation Society T.T.S., the International Society Of Nephrology I.S.N. (2008) Declaration on organ trafficking and transplant tourism. u: Istanbul, April 30 to May 2 2008, available at: https://www.declarationofistanbul.org/ images/Policy_Documents/2008_Edition_of_the_Declaration_of_Istanbul_Final. pdf
Turčinović, F. (2002) Konvencija iz Ovijeda - Evropska povelja o bioetici. Međunarodni problemi, vol. 54, br. 1-2, str. 146-157
UN General Assembly (1948) Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima / Universal declaration of human rights. available at http://www.bgcentar.org.rs/bgcentar/wpcontent/uploads/2013/02/Univerzalna-deklaracija-o-ljudskim-pravima-1948. pdf
World Medical Association (1949) International code of medical ethics. available at https://www.wma.net/policies-post/wma-international-code-of-medicalethics
World Medicial Association (2005) Lisbon declaration on the rights of the patient (1981) of the World Medicial Association amended in 1995, revised in 2005. available at: http://dl.med.or.jp/ dl-med/wma/lisbon2005e.pdf
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfn0-24395
objavljen u SCIndeksu: 06.03.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0