Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 7 od 235  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 15, br. 47, str. 137-152
Promocija kulturne produkcije u Srbiji - slučaj Novi Sad
Visoka škola za komunikacije, Beograd

e-adresamirjana.kovacevic@viskom.ac.rs
Projekat:
Tekst je nastao na osnovu rezultata naučno-istraživačkog dela projekta - izazovi kulturnih i kreativnih industrija u Novom Sadu, finansiranog sredstvima Uprave za kulturu Grada Novog Sada

Ključne reči: kultura i kreativne industrije; komuniciranje; produkcija; nove tehnologije
Sažetak
Rad predstavlja empirijsku studiju kojom se opisuju problemi sa kojima se susreću akteri u sektoru kulture i kreativnih industrija u Novom Sadu i Srbiji, pri realizaciji ideja i aktivnosti u modernom digitalnom okruženju. Ističe se raskorak u upotrebi savremenih tehnologija kada je u pitanju stvaranje, dostupnost i upotreba proizvoda kulture i kreativnosti, te načina njihove promocije i komuniciranja. Isticanje problema sa kojima se suočava ovaj sektor, pored spoznaje o ekonomskoj dobiti i prelivanju na druge oblasti privrede i društva, trebalo bi da pobudi interesovanja nadležnih institucija i donosilaca odluka za pronalaženje produktivnijih programa podrške za kulturnu i kreativnu produkciju Srbije u budućnosti.
Reference
*** Kreativne industrije. Preuzeto 1. aprila 2019. sa https://www.serbiacreates.rs/tekst/18/o-kreativnim-industrijama.php
*** (2016) Izvješće EP - dosljedna politika EU za kulturne i kreativne industrije. Odbor za industriju, istraživanje i energetiku, Dokument s plenarne sednice A8-0357/2016 (2016/2072(ini)), Izvestitelji: Christian Ehler, Luigi Morgano. Preuzeto 30. maja 2019. sa https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2016-0357_HR.html
Bilton, C. (2010) Manageable creativity. International Journal of Cultural Policy, 16(3): 255-269
Bukvić, R. (2012) Tržište i konkurencija. Beograd: Polinom
Centre for Strategy and Evaluation Services (2013) Enhancing the competitiveness of tourism in the EU: An evaluation approach to establishing 20 cases of innovation and good practice. Retrieved March 24, 2019, from https://ec.europa.eu/docsroom/documents/4670/attachments/1/translations/en/ renditions/native
Council of the European Union (2018) Draft Council Conclusions on the Work Plan for Culture 2019-2022. Retrieved February 13, 2019, from http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13948-2018-INIT/en/pdf
Du, G.P., Hall, S., Janes, L., Mackay, H., Negus, K. (2013) Doing cultural studies: The story of the Sony walkman. London: Sage, 2. ed
EU-CoR-Commission (2018) How to design cultural development strategies to boost local and regional competitiveness and comparative advantage: Overview of good practices
European Commission (2018) Standard Eurobarometer 90: Public opinion 2018. Retrieved June 2, 2019, from http://ec.europa.eu/commfrontoffice/ publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STAND-ARD/yearFrom/2017/yearTo/2018/surveyKy/2215
European Parliament (2018) European Parliament Resolution: A Coherent EU Policy for Cultural and Creative Industries (2016/2072(INI)). Official Journal of the EU, No. 238. Retrieved July 6, 2019, from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.238.01.0028.01. HRV&toc=OJ:C:2018:238:TOC
Grad Novi Sad (2016) Strategija kulturnog razvoja Grada Novog Sada za period 2016. do 2026. Službeni list Grada Novog Sada, br. 53. Preuzeto 3. 12. 2019. http://www.novisad.rs/lat/strategija-kulturnog-razvoja-grada-novog-sada-za-period-2016-2026-godine
Janson, H.W. (1966) Istorija umetnosti. Beograd: IZ ,,Jugoslavija'
Janjić, J. (2017) Kulturološka dimenzija delovanja Srpske pravoslavne crkve u drugoj polovini XX veka (1945-2000). Beograd: Univerzitet ''Džon Nezbit''-Fakultet za kulturu i medije, doktorska disertacija, Preuzeto 30. maja 2019. sa http://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/9212/Doktorat%20Jovan%20Janjic.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Kovačević, M., Damjanović, O. (2018) Planiranje kulture i kreativnosti. Kultura polisa, (specijalno izdanje), 3, 43-61
Kovačević, M., Bajac, M. (2018) Uvodnik. Kultura polisa, (specijalno izdanje), 3, 7-17
Mikić, H. (2008) Kreativne industrije, dizajn i konkurentnost - proaktivan pristup - studija za potrebe UNDP. Beograd: Centar za evropske integracije Srbije (CEI)
Newman, N., Fletcher, R., Kalogeropoulos, A., Nielsen, R.K. (2019) Digital news report 2019. Reuters Institute for the Study of Journalism, https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2019-06/DNR_2019_ FINAL_0.pdf, posećeno 13. 6
Ocić, Č. (2016) Will China Become Danubian Country? Possible Impact of Danubian and New Silk Road Strategies on the Future of European integration. u: Conference Proceedings: Danube and the New Silk Road, Belgrade: IMPP, 121-136
Publications Office EU (2018) European Agenda for Culture: Work plan for culture 2015-2018: Report of the OMC Working Group of Member States' Experts. Luxembourg, Retrieved April 1, 2019, from https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:af8705d0-0221-4737-b65e-68579dc7dcfa/omc-report-2018.pdf
Šobe, F., Marten, L. (2014) Međunarodni kulturni odnosi. Beograd: Clio
Tatarkjevič, V. (1975) Istorija šest pojmova. Beograd: Nolit
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/cm15-24181
primljen: 30.11.2019.
prihvaćen: 20.09.2020.
objavljen u SCIndeksu: 20.02.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0