Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 5 od 62  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 25, br. 1, str. 31-45
Upotreba autolognih hemoprodukata u mirnodopskim uslovima, vanrednim situacijama i ratu
Visoka zdravstvena škola strukovnih studija, Beograd-Zemun

e-adresadr.bratislavstankovic@gmail.com
Ključne reči: program autologne transfuzije; autologna krv; homologna krv; transfuziološki tretman
Sažetak
Uvod U industrijski razvijenim zemljama Zapadne Evrope i SAD sve više se koristi autologna transfuzija (AT) krvi i /ili autolognih krvnih produkata. Ciljevi Analiza mogućnosti upotrebe autolognih hemoprodukata (AH) u mirnodopskim i ratnim uslovima. Metod rada U mirnodopskim uslovima primenjive su sve strategije AT: planirana preoperativna kolekcija autologne krvi (PPK-AK) i/ili krvnih sastojaka; akutna normovolemijska hemodilucija (ANH); intraoperativno spasavanje autologne krvi (AK); spasavanje postoperativno prolivene krvi; davanje autolognih trombocita; primena autolognog fibrinskog lepka (AFL) i autolognig tkivnih adheziva (ATA); prikupljanje i skladištenje AE i autologne sveže plazme. U vanrednim događajima i u ratu najprimenljivanije strategije su: ANH, intraoperacijsko spa-savanje AK, spasavanje postoperacijski prolivene krvi i primena AFL i ATA. Rezultati U mirnodopskim uslovima PPK-AK je korišćena kod 314 odraslih pacijenta planiranih za elektivne operacije. AK je obezbeđena u količini od 520 ml za 281 pacijenta, 390 ml za 4 pacijenta, 780 ml za 11 pacijenata, 1040 ml za 16 pacijenata i 1560 ml za 2 pacijenta. ANH je izvršena kod 30 pacijenata. Kod 20 operisanih od karcinoma debelog creva i jednog nakon ne-frektomije eksfundovano je 780 ml krvi. ANH je urađen kod 9 ortopedskih pacijenata. Mirnodopsko intraoperativno spasavanje AK je korišćeno kod 52 odrasla pacijenata tokom ka-rdiohirurških procedura. Prikupljeno je i reinfundovano od 1.500 do 3.500 ml AK. Upotrebom 'Cell-Savera' (CS-a) u pedijatrijskoj kardiohirurgiji primenjivano je intraoperativno spasavanje AK kod 63 pacijenta. Količina intraoperacijski spasene AK po operaciji se kretala od 210 ml do 620 ml. U VMA, devedesetih godina prošlog veka autologna plazma bogata trombocitima je uspešno primenjena kod 38 bolesnika kojima je ugrađen dakronski graft. U ratnim uslovima na prostorima bivše Jugoslavije, primenjeno je intraoperativno spasavanje AK kod 25 ranjenika sa zatvorenim hematotoraksom, nakon vazdušnog blasta. Prikupljeno je 500 do 1.500 ml AK. Upotrebom 'Pleur-Evac autotransfuzionog sistema', odmah nakon sakupljanja, intraoperativno spasena AK je reinfundovana ranjeniku tokom helikopterskog transporta do VMA. Autologni fibrinski lepak primenjen je kod 10 ranjenika sa rekonstruktivnim operacijama. Zaključak U mirnodopskim uslovima, program AT može biti organizovan u svakoj bolničkoj ustanovi koja ima uslove za njegovo sprovođenje. Program je uspešniji ako uključi više strategija AT. Upotreba AT je veoma značajna za transfuziološki tretman jer može da posluži kao alternativa homolognoj transfuziji. Naša iskustva u prethodnim ratnim dešavanjima ukazuju na mogućnost uspešnog korišćenja pojedinih strategija programa AT u vanrednim situacijama i ratu.
Reference
Allard, S., Bolton-Maggs, P. H. B. (2017) Haematological aspects of bleeding emergencies - a brief overview. ISBT Science Series, 12(1): 73-79
Balint, B. (2004) Trransfuziologija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Bhananker, S., Ramaiah, R. (2011) Trends in trauma transfusion. International Journal of Critical Illness and Injury Science, 1(1): 51
Callum, J. L., Nascimento, B., Alam, A. (2016) Massive haemorrhage protocol: what's the best protocol?. ISBT Science Series, 11(S1): 297-306
Gligorović, V., Balint, B., Čalija, B. (1996) Racionalne alternative za alogenu krv. u: Gligorović V., Balint B., Čalija B. [ur.] Osnovi kliničke transfuziologije, Beograd: Zavod za transfuziju krvi, str. 157-82
National Patient Safety Agency (2010) The transfusion of blood and blood components in an emergency. Rapid Response Report NPSA/017.www.nrls.npsa.nhs.uk
Paraskijević, B., Todorović-Kazimirović, B., Manojlović-Milošević, I. (2005) Poštovanje principa usmerene hemoterapije u ZC Negotin. Timočki medicinski glasnik, vol. 30, br. 3, str. 115-118
Radović, M. (1991) Usmerena hemoterapija. Beograd: Udruženje ART Jugoslavije
Ristić, B., Radonjić, D., Haralampijev, K., Milenković, Lj. (1990) Fibrinski lepak u timpanoplastici. Vojnosanit Pregl, 47(3): 190-93
Stankovic, B., Trkuljic, M., Jeftic, M., Balint, B. (2008) Our experiences in transfusiological treatment of war injuries
Stanković, B., Trkuljić, M., Balint, B., Jeftić, M., Romić, P., Veljović, M. (2009) Transfuziološki tretman ranjenika alogenim i autolognim hemoproduktima. pp. 76-77
Stanković, B., Radović, M., Romić, P., Ristić, B., Vasiljević, N. (1998) The use of autologous transfusion program in the Military Medical Academy. Book of Abstracts, p. 181
Stanković, B., Taseski, J., Vasiljević, N., Basarić, S. (2000) Transfuzija krvi i hemoprodukata. Anest Reanim Transf, 28(1/2): 63-67
Stanković, B., Romić, P., Marenović, T., Petrović, M., Slavković, Z., Radović, M. (1994) Akutna normovolemijska hemodilucija. Med pregl, 47: 398-402
Stanković, B., Trkuljić, M., Balint, B. (2005) Iskustva u upotrebi akutne normovolemijske hemodilucije. Anest Reanim Transfuz, 33(1/2): 83-92
Stanković, B., ur. (2017) Chemotherapy Analysis in Massive Transfusion Syndrome. Düsseldorf, Germany: LAMBERT Academic Publishing, 1-st ed
Stanković, B., Radović, M., Manojlović, D., Cvetinović, M., Romić, P., Stanišić, T., i dr. (1993) Program autologne transfuzije u Vojnomedicinskoj akademiji. Bilt Transfuziol, 21: 22-27
Stanković, B., ur. (2018) Our experiences in intraoperative autologous blood salvage in the pediatric patients. Düsseldorf, Germany: LAMBERT Academic Publishing, 1-st ed
Stanković, B. (2012) Monitoring pacijenta prilikom transfuzije krvi i hemoprodukata. NČ urgent med., 18(1): 20-27
Stanković, B., Taseski, J., Petrović, M., Marenović, T., Krivokapić, B. (1998) Our Experience in the Transfusiological Treatment of War Injures with Fresh Frozen Plasma and Cryoprecipitate. Book of Abstracts, p. 167
Stanković, B. (2015) Transfuziološki tretman ranjenika 'alternativnom' hemoterapijom - alogenim ili autolognim krvnim produktima - u ratnim dejstvima na prostorima bivše Jugoslavije. Naučni časopis urgentne medicine - Halo 194, vol. 21, br. 3, str. 169-180
Stanković, B., Žujović, M., Budimčić, M., Stojanović, G., Gajić, Ž., Đurović, O., Malić, J., Kocić, M., Jovanović, M., Stanković, M. (2017) Iskustva u intraoperativnom spasavanju autologne krvi u pedijatriskoj kardiohirurgiji. Naučni časopis urgentne medicine - Halo 194, vol. 23, br. 1, str. 8-17
Stanković, B., Budimčić, M., Stojanović, G., Kocić, M., Đurović, O., Jovanović, M., Ristić, V. (2016) Tkivni adhezivi, priprema i klinička primena. Naučni časopis urgentne medicine - Halo 194, vol. 22, br. 3, str. 388-403
Stanković, B., Stojanović, G. (2016) Chemotherapy analysis in massive transfusion syndrome. Medicinski pregled, vol. 69, br. 1-2, str. 37-43
Stepić, V., Stanić, V., Cvijanović, V., Ristanović, A., Gulić, B. (2002) Principi zbrinjavanja ratnih povreda grudnog koša. Vojnosanitetski pregled, vol. 59, br. 6, str. 625-631
Wadhwa, M., Thorpe, R. (2008) Haematopoietic growth factors and their therapeutic use. Thrombosis and Haemostasis, 99(11): 863-873
Whitaker, B., Rajbhandary, S., Kleinman, S., Harris, A., Kamani, N. (2016) Trends in United States blood collection and transfusion: results from the 2013 AABB Blood Collection, Utilization, and Patient Blood Management Survey. Transfusion, 56(9): 2173-2183
Zehtabchi, S., Nishijima, D.K. (2009) Impact of Transfusion of Fresh-frozen Plasma and Packed Red Blood Cells in a 1:1 Ratio on Survival of Emergency Department Patients with Severe Trauma. Academic Emergency Medicine, 16(5): 371-378
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.5937/Halo1901031S
objavljen u SCIndeksu: 04.04.2019.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Halo 194 (2019)
Primena autolognog seruma kod oftalmoloških pacijenata
Stanković Bratislav, i dr.

Medicinski pregled (2016)
Analiza hemoterapije u sindromu masivne transfuzije
Stanković Bratislav, i dr.

ABC - čas urg medicine (2017)
Transfuzija krvi u urgentnim stanjima uključujući stanja masivnog krvarenja, urgentna i masivna transfuzija
Bujandrić Nevenka B., i dr.

prikaži sve [8]