Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 9 od 48  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 51, br. 2, str. 297-316
Policija i rađanje upravljaštva u delu Mišela Fukoa
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

e-adresadusan.marinkovic@ff.uns.ac.rs, dusan.ristic@ff.uns.ac.rs
Projekat:
Promene u društvenoj strukturi i pokretljivosti kao činioci evropskih integracija Republike Srbije, sa posebnim osvrtom na AP Vojvodinu (MPNTR - 179053)

Sažetak
Predmet rada je istraživanje značenja i značaja koncepta policije u delu Mišela Fukoa. U radu polazimo od pretpostavke da koncept policije osamnaestog veka, kako je predstavljen u Fukoovoj genealogiji jeste različit u odnosu na shvatanja policije i njena značenja koja nastaju kasnije, tokom devetnaestog i dvadesetog veka. Naša pretpostavka je da se taj rani koncept policije ne može smestiti unutar samo jednog dispozitiva moći koji istorijski koincidira sa suverenim oblicima kraljevske vlasti. Takođe, policiju u radu shvatamo u kontekstu rađanja upravljaštva i istorijske pojave dijagrama bezbednosti u kojem je ključni značaj imao dispozitiv prostora. Policija osamnaestog veka kao distribucija situaciono opravdane sile u društvu predstavljala je prostorno regionalizovan i segmentiran društveni mehanizam koji je delovao regulativno. Ona nastaje zajedno sa procesima politizacije života i uporedo sa pojavom biopolitičkih tehnologija upravljanja ljudima. U tom smislu istorijsku pojavu policije o kojoj je pisao Fuko, treba razumeti i kao pojavu novog tipa regulativnih praksi koje će uneti značajne promene u disciplinskom dijagramu i dovesti do nastanka jedne nove realnosti - društva.
Reference
*** (1984) Space, knowledge, and power. u: Rabinow Paul [ur.] The Foucault Reader, Harmondsworth: Penguin, 247
*** (2012) Zdravstvena politika u XVIII veku. u: Fuko Mišel [ur.] Moć/znanje, Novi Sad: Mediterran Publishing, 151
*** (2005) Poredak govora. u: Milenković Pavle, Marinković Dušan [ur.] Mišel Fuko 1936-1984-2004, Novi Sad, 46
Agamben, Đ. (2013) Homo sacer: Suverena moć i goli život. Loznica: Karpos
Bašlar, G. (1969) Poetika prostora. Beograd: Kultura
Bittner, E. (1970) The Functions of the Police in Modern Society. Maryland: National Institute of Mental Health, Center for Studies of Crime and Delinquency
Bittner, E. (2007) The Functions of the Police in Modern Society. Maryland: National Institute of Mental Health, Center for Studies of Crime and Delinquency
Delez, Ž. (1989) Fuko. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Emsley, C. (2007) Crime, police, and penal policy: European experiences 1750-1940. Oxford: University Press
Fuko, F. (2005) Rađanje biopolitike. Novi Sad: Svetovi
Fuko, M. (2014) Bezbednost, teritorija, stanovništvo. Novi Sad: Mediterran Publishing
Fuko, M. (2013) Istorija ludila u doba klasicizma. Novi Sad: Mediterran Publishing
Fuko, M. (2012) Moć/znanje. Novi Sad: Mediterran Publishing
Fuko, M. (2014) Oko moći. u: Bentam Dž. [ur.] Panoptikon, Novi Sad: Mediterran Publishing, 13
Fuko, M. (2010) Spisi i razgovori. Beograd: Fedon
Fuko, M., ur. (2010) Politička tehnologija individua. u: Spisi i razgovori, Beograd: Fedon, 271-272
Fuko, M. (1997) Nadzirati i kažnjavati. Beograd: Prosveta
Fuko, M. (2006) Volja za znanjem - istorija seksualnosti. Loznica: Karpos, I
Habermas, J. (2012) Javno mnjenje. Novi Sad: Mediterran Publishing
Hegel, G.V.F. (1989) Osnovne crte filozofije prava. Sarajevo: Veselin Masleša
Hirst, P. (2005) Space and Power: Politics, War and Architecture. Polity, London, 174
Howard, J. The state of the prisons in England and Wales: With preliminary observations, and an account of some foreign prisons. Warrington: William Eyres, 1777
Jackson, J., Sunshine, J. (2006) Public Confidence in Policing: A Neo-Durkheimian Perspective. British Journal of Criminology, 47(2): 214-233
Kant, I. (1990) Kritika čistog uma. Beograd: BIGZ
Kastan, N. (2002) Javno i pojedinačno. u: Arijes F., Dibi Ž. [ur.] Istorija privatnog života, Beograd: Clio, (3), 382
Marinković, D., Ristić, D. (2016) Ogledi iz geoepistemologije. Novi Sad: Mediterran Publishing
Marinković, D., Ristić, D. (2014) Foucaultova geo-epistemologija - geografija, prostori, mjesta. Holon, 4(2)
Martinot, S. (2003) The Militarisation of the Police. Social Identities, 9(2): 205-224
Mladek, K. (2007) Police Forces: A Cultural History of an Institution. u: Mladek, Klaus [ur.] Police Forces, New York: Springer Nature, str. 1-9
Rusche, G., Kirchheimer, O. (1994) Kazna i društvena struktura. Novi Sad: Visio Mundi
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns51-13840
objavljen u SCIndeksu: 01.02.2018.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka