Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 5 od 66  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 50, br. 1, str. 253-272
(Samo) neki od doprinosa profesora Petra Kostića razvoju psihologije
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Katedra za psihologiju

e-adresajelena.davidovic.rakic@pr.ac.rs, miljanapavicevic@yahoo.com
Sažetak
Rad je pokušaj prikazivanja doprinosa profesora Petra Kostića razvoju psihologije. Baveći se i sukcesivno i paralelno dvema svojim profesijama, vojskom i psihologijom, granice između njih profesor je učinio dvostrano propustljivim. Time su obe ove oblasti postale bogatije; unutar vojne tematike psihologija je dobila prostor za "svoju reč", a problematika psihologije se proširila i na "vojne teme". U radu je najpre prikazana profesionalna karijera i istraživački put profesora Kostića, a zatim su ukratko prikazani neki od radova iz oblasti psihologije ličnosti. U vreme nastanka pomenutih radova, profesor Kostić oblast psihologije ličnosti sagledava u kontekstu aktuelnih tema: ranjenici, veterani, internet zavisnost, kao i neprolaznih tema: laganje, sreća, strah od smrti. Da je prepoznat značaj i doprinos profesorovog angažovanja i na polju vojske i na polju psihologije, svedoče brojne nagrade koje je dobio. O kvalitetu rada u nastavi svedoči priznanje studenata Filozofskog Fakulteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici.
Reference
Berger, J., Kostić, P. (2002) Bazični oslonci ličnosti i psihološki potporni sistem - koncept, provera, upitnik i merenje - upitnik BOL/TPMS. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju
Berić, M., Mićović, M., Kostić, P., Saratlić, R., Milkovski, M., Vujošević, N. (1993) Neke psihološke karakteristike letača - podnošenje ratnog stresa i borbena efikasnost. u: Simpozijum vazduhoplovne medicine i psihologije (VIII) - knjiga rezimea, Zemun: Vazduhoplovno medicinski institut, (str. 22)
Daljević, M., Kostić, P. (1988) Uticaj vaspitno-obrazovnog procesa u Vojnoj akademiji na pripremljenost i osposobljenost oficira za prve starešinske dužnosti. Bilten GŠ OS SFRJ, Beograd, 18, 63, str.21
Daljević, M., Kostić, P. (1992) Model racionalnog praćenja razvoja ličnosti u vojnim školama. Savremeni problemi ratne veštine, 26, 145-159
Dedic, G., Kostić, P., Trlaja, L. (2010) PTSD of Wounded War Veterans. u: Wiederhold B.K. [ur.] Coping with Posttraumatic Stress Disorder in Returning Troops, Amsterdam-Berlin-Oxford-Tokyo-Washington: IOS Press, 68-79
Dedić, G., Kostić, P. (2001) Uzroci frustracije u periodu adaptacije vojnika na vojnu sredinu. Vojnosanitetski pregled, vol. 58, br. 6, str. 621-630
Đorđević, A., Kostić, P., Milojević, A. (2011) Psihološki profil internet zavisnika. Teme, vol. 35, br. 4, str. 1641-1656
Erdeljan, M., Janša, M., Divac, L., Kostić, P. (1987) Analiza ocena sposobnosti za aktivnu vojnu službu - stručni izveštaj, strogo poverljiv. Beograd: Vojna akademija-CVVŠ KoV JNA, br. 856-5 od 24. 12. 1987 (str. 1-19)
Flere, S., Lavrič, M. (2006) Religioznost u međukulturnoj perspektivi. Maribor: Univerza v Mariboru-Pedagoška fakulteta
Forca, B., Đorđević, B., Kostić, P., Kovač, M., Jeremić, Z. (1998) Aktuelni aspekti krize na Kosovu i Metohiji. u: Psihološki aspekti terorističih i protivterorističa snaga i dejstava na Kosovu i Metohiji - naučno-istraživački projekat sa studijskog putovanja po Kosmetu avgusta 1998, Beograd, moj separat, Načelnik GŠ VJ strogo pov. 1146-1 od 30. jula 1998, 1-201
Kaprara, Đ.V., Ćervone, D. (2003) Ličnost - determinante, dinamika i potencijali. Beograd: Dereta
Kasagić, L., Kostić, P. (1979) Neki problemi formiranja i delovanja pitomačkog kolektiva. Beograd: Centar visokih vojnih škola (CVVŠ
Kilibarda, Z., Kostić, P. (1993) Smisao i suština školovanja za vojni poziv u visokim vojnim školama. Savremeni problemi ratne veštine, 99
Kilibarda, Z., Kostić, P. (1990) Vaspitno delovanje komandira pitomačkog voda ličnim primerom. Teorija i praksa ratne veštine, 20, 149-174
Kilibarda, Z., Kostić, P. (1991) Zadovoljstvo pitomaca izborom profesije. Savremeni problemi ratne veštine, 23, 108-131
Kostić, P. (1978) Činioci socijalne prihvaćenosti u adolescentnoj razrednoj grupi. Beograd: Filozofski fakultet, (diplomski rad)
Kostić, P. (1980) Psihološke osnove razgovora na relaciji pretpostavljeni - potčinjeni. Zbornik radova Vojne akademije, 6, 219-237
Kostić, P. (1981) Psihološko ispitivanje pogodnosti nošenja ZM M-2 - tehnički izveštaj, strogo poverljivo. Beograd: Tehnički opitni centar
Kostić, P. (1981) Uticaj zaštitne maske na kompleksnu mentalnu aktivnost. Zbornik radova Vojne akademije, 7, 91-98
Kostić, P. (1990) Formiranja efikasnog vojnog kolektiva. Vojno-politički informator, 9, 33-44
Kostić, P., I.Saradnici (1990) Izveštaj o istraživanju po zadatku 'ASPOS'. Beograd: CVVŠ OS 'Maršal Tito, strogo poverljiva monografija
Kostić, P. (1991) Sistem mentalno-higijenske zaštite pitomaca VA KoV. Beograd: VA KoV, recenziran stručni izveštaj, int. 64-4 od 1. 3. 1991. god
Kostić, P. (1992) Šta pokreće ili slabi motivaciju za borbu. Informator, 9-10, 157-172
Kostić, P. (1983) Neki uticaji pitomačkog kolektiva na izvorne crte ličnosti sopstvenih članova. u: Zbornik radova, 9
Kostić, P. (1984) Osobine ličnosti oficira nekih savremenih armija. Zbornik radova Vojne akademije, 10, 219-243
Kostić, P., Pajević, D. (1981) Test motivacije za vojni poziv (MO-4) kao selekciono sredstvo. u: Sažeci i priopćenja 7. kongresa psihologa SFRJ, Zagreb, 81
Kostić, P. (1984) Selekcija kandidata iz građanstva za pitomce VA KoV - strogo poverljiv tehnički izveštaj. br. 376-2/83, VA KoV, interno, nije za objavljivanje
Kostić, P. (1992) Psihološki i psihijatrijski činioci gubitaka i popune ljudstva u borbenim dejstvima kopnene vojske. Beograd: VA KoV-CVVŠ OS
Kostić, P. (1993) Normalne promene ponašanja u ratu. Beograd: KoV
Kostić, P. (1993) Kolektivna i lična priprema za rat i prvu borbu. Savremeni problemi rane veštine, 29, 27-59
Kostić, P. (1994) Čovek i rat. Monografija za predavanje starešinama komande 1.A u Domu Garde (sa pukovnikom Damljanović Dragoljubom)
Kostić, P. (1994) Ponašanje čoveka u borbi. Batajnica, Predavanje starešinama VP 9858
Kostić, P. (1995) Borbeni stres. Novi Sad: Klub vojske, Predavanje, 12. 4
Kostić, P. (1995) Normalne promene u ponašanju ratnih veterana. Centralni klub Vojske jugoslavije, Predavanje, 13. 2
Kostić, P. (1995) Psihološki činioci samoubistava u Vojsci Jugoslavije. IŠC Obrenovac, Dva predavanja
Kostić, P. (1996) Nova metodologija, instrumenti i računarski programi (softver) za selekciju kandidata za pripadnike službe bezbednosti i vojne policije vojske Jugoslavije. Uprava bezbednosti Gš VJ, Strogo poverljiv materijal
Kostić, P. (1996) Borbeni stres. Podgorica: Komanda 2. Armije, Predavanje starešinama, 27. 5
Kostić, P., Vlajić, A., Ranđelović, D. (2011) Test profesionalnih opredeljenja TPO3. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju Društva psihologa Srbije
Kostić, P., Ranđelović, D., Vlajić, A. (2012) Psihometrijska standardizacija strukturalnog testa ličnosti (STL). u: Naučno stručni skup sa međunarodnim učešćem 'Psihološka istraživanja učenja i ponašanja' - zbornik radova, Banja Luka, s.201-224
Kostić, P., Ranđelović, D., Vukmirović, I. (2011) Universal Skills Test (UTS): Metric characteristics and practical application. u: Pop Gregorghe [ur.] Performance and Innovation in Education: Proceedings from International Conference, October 28-29, Tîrgu Mureş: Dimitrie Centemir University, p. 231-239
Kostić, P. (1998) Nasilno ispitivanje i mogućnosti odupiranja. Beograd: Uprava bezbednosti Generalštaba VJ
Kostić, P. (1999) Psihološki aspekti vanrednih događaja u komandi-jedinici. Beograd: KVO, Predavanje starešinama komande Vojnog okruga Beograd, akt int. 14-13, 2. 2
Kostić, P. (1999) Psihološke osnove da odista učinimo nemoguće - ekstrazenzorni i parapsihološki fenomeni. Beograd: Biblioteka VA, materijal za predavanje nastavnicima i starešinama VA VJ (10. 3. 1999)
Kostić, P. (2000) Zaštita mentalnog zdravlja vojnika u miru i ratu. Beograd, Predavanje nastavnicima zajedničkih katedri VA VJ, ŠONID-a, 25. 1
Kostić, P. (2000) Zaštita mentalnog zdravlja vojnika u miru i ratu. Beograd, materijal za predavanje istraživačima u Institutu za ratnu veštinu ŠONID-a, 20. 4
Kostić, P. (2000) Osnove ratne psihologije za studente-pilote. Beograd: Odsek RV i PVO-Smer-piloti, skripta VA VJ
Kostić, P. (2001) Socijalno psihološke karakteristike rata i oružane borbe. u: Predavanje održano 19. aprila u VA VJ na kursu za osposobljavanje pomoćnika komadanata za moral u bataljonu-divizionu
Kostić, P., Ranđelović, D., Vlajić, A. (2012) Priručnik za strukturalni test ličnosti (STL). www.psihometric.com
Kostić, P. (2001) Psihološka priprema pojedinca i jedinica pred prvu borbu. u: Predavanja održana 8 i 18. maja u ŠONID-u na kursu za osposobljavanje trupnih i školskih psihologa
Kostić, P. (2004) Priprema vojnika za izvršenje specijalnih zadataka, s posebnim osvrtom na vazduhoplovstvo. u: Predavanje održano u komandi vazduhoplovnog korpusa u Zemunu dana 19.10
Kostić, P. (2004) Jedinstvo vaspitno-obrazovnih ciljeva kao priprema za nastavak školovanja u Vojnoj akademiji. u: Plan stručnog usavršavanja nastavnika u Vojnoj gimnaziji, Materijal za predavanje, 16. 1
Kostić, P. (1994) Psihološke osnove vojne discipline. Novi glasnik, Beograd, 2 (2). Beograd. 17-29
Kostić, P. (1996) Borbeni stres. Podgorica: Komanda podgoričkog korpusa ('Masline'), Predavanje starešinama, 28. 5
Kostić, P. (1997) Međuljudski sukobi u vojnoj organizaciji. Beograd, Predavanje starešinama VP 5542, 6. 11
Kostić, P. (2007) Psihometrija - konstrukcija, rekonstrukcija i upotreba psiholoških testova. Univerzitet u Prištini-Filozofski fakultet
Kostić, P., Danić, N. (1998) Slike stresa i traume na testu PIE-JRS. u: Naučni skup (IV) - Empirijska istraživanja u psihologiji - knjiga rezimea, Beograd, 37
Kostić, P., Milojević, S. (1993) Psihološke osnove borbene obuke. Savremeni problemi ratne veštine, 32-32
Kostić, P., Divac, M. (1999) Praktikum Mahover testa - crtež ljudske figure. Beograd: Društvo psihologa Srbije-Centar za primenjenu psihologiju
Kostić, P. (1997) PIE-JRS - Plučikov test emocija. u: Priručnik - jugoslovenska revizija i modifikacija, Beograd: Društvo psihologa Srbije-Centar za primenjenu psihologiju
Kostić, P. (1995) Teorija, praksa, instrument i računarski program za procenu borbene motivacije pojedinca. Beograd: Vojna akademija VJ
Kostić, P., Lojić, R. (2004) Laganje i ličnost. Teme, vol. 28, br. 3, str. 277-283
Kostić, P., Flere, S., Lavrič, M. (2007) Psihometrijska struktura ljudske sreće. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, br. 36, str. 163-178
Kostić, P. (1994) Ratno iskustvo i menjanje ponašanja ratnika. Psihologija, vol. 27, br. 1-2, str. 97-110
Kostić, P., Nikolić-Sijerković, I., Kržić, M., Tomić, C. (2003) Baterija psiholoških testova za selekciju i klasifikaciju kandidata žandarmerije. Beograd: MUP Srbije, str. 1-55, Ugovor 04 broj 112-1104/03 od 19. 9
Kostić, S., Ranđelović, D., Jeremić, V., Kostić, P. (2015) Osobine ličnosti i strah od smrti kod starih osoba. u: Krstić M., Ranđelović D., Minić J. [ur.] Starenje i kvalitet života - tranzicija i evrointegracije - međunarodni tematski zbornik, Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet, str. 45-66
Mićović, M., Čabarkapa, M. (1996) Standardizacija skale za procenu psihopatoloških posledica traumatskog stresa. Vojnosanitetski pregled, 53(3): 201-8
Milojević, S., Kostić, P. (1993) Otpornost na borbeni stres. Savremeni problemi ratne veštine, 29-29
Momirović, K., Kostić, P. (2003) Psihopatija i depresivnost. Teme, vol. 27, br. 4, str. 573-586
Momirović, K., et al. (2003) Upitnik za osobe uzrasta 18-60 godina. Pančevo: Mark-Plan
Novović, Z., Zotović, M., Dubovska, M., Đurđev, O., Biro, M. (1994) Etiološki i fenomenološki činioci sindroma ratnog stresa. Časopis za kliničku psihologiju i socijalnu patologiju, vol. 1, br. 1-2, str. 279-292
Ranđelović, D., Minić, J., Kostić, P. (2013) Cognitive, social and personal determinants of educational achievement. Svіt socіal'nih komunіkacіj, Kiїv, Ukraїna
Ranđelović, D., Kostić, P., Vukmirović, I. (2011) Karakteristični stilovi učenja studenata Univerziteta u Prištini. u: Kovačević M. [ur.] Nauka i politika - zbornik radova sa naučnog skupa sa međunarodnim učešćem, održanom 22-23. maja 2010, Filozofski fakultet, Pale, knjiga 5, tom 2 (str. 639-650)
Tribulin, Z. (1994) Rukovođenje i veština komandovanja u vojsci. Savremeni problemi ratne veštine, 31: 138-162
Trlaja, Lj., Kostić, P., Dedić, G. (2001) Emocionalne razlike medju ranjenicima rata sa i bez posttraumatskog stresnog poremećaja. u: Zbornik radova Kongresa ratne medicine sa medjunarodnim učešćem (ratne i posljeratne posledice) - duševni poremećaji, Banja Luka, (Pt 3) (75-83)
Trlaja, Lj., Dedić, G., Kostić, P. (1997) Posttraumatski stresni poremećaj ranjenika rata. u: Sabor psihologa Srbije - knjiga rezimea, 143
Trlaja, L., Kostić, P., Dedić, G. (1997) Posttraumatski stresni poremećaj ratnih ranjenika. Psihologija, vol. 30, br. 4, str. 425-436
Zdravković, J.A., Kostić, P. (2000) Seksualno ponašanje Jugoslovena. u: Sabor psihologa Srbije, Vrnjačka Banja, 13-14
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ZRFFP50-25198
objavljen u SCIndeksu: 02.07.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka