Akcije

Vojno delo
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 6 od 66  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 71, br. 6, str. 319-333
Bihevioralna ekonomija - elementi i primena
aUniverzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet
bMinistarstvo odbrane Republike Srbije, Regionalni centar Niš
Projekat:
Unapređenje konkurentnosti javnog i privatnog sektora umrežavanjem kompetencija u procesu evropskih integracija Srbije (MPNTR - 179066)

Sažetak
Bihevioralna ekonomija predstavlja relativno novi i perspektivni pravac istraživanja koji u značajnoj meri utiče na stanje i budućnost ekonomske nauke. Iako ekonomisti ne odustaju lako od korišćenja formalnih modela baziranih na pretpostavci o savršenoj racionalnosti ekonomskih aktera, predstavnici bihevioralne ekonomije nude brojne empirijske dokaze o tome da realno ekonomsko ponašanje nema mnogo toga zajedničkog sa hiper racionalnim homo economicus-om. Cilj rad je da ispita mogućnost primene koncepata bihevioralne ekonomije u dve važne oblasti: finansije i štednja. Istraživački nalazi su pokazali da finansijska tržišta imaju veće mogućnosti arbitraže od drugih tržišta, tako da bi se ovde moglo smatrati da su bihevioralni faktori manje važni. Međutim, pokazano je da ograničenja arbitraže stvaraju nepravilnosti koje bihevioralna ekonomija značajno pomaže i podupire u objašnjavanju. Kada je u pitanju štednja, nalazi ove studije su pokazali da ona zahteva složene kalkulacije i volju, pa bihevioralni faktori predstavljaju važne elemente deskriptivne teorije u ovoj oblasti.
Reference
Addams, J. (1907) Newer ideals of peace. New York: Macmillan, https://archive.org/details/neweridealspeac04addagoog/page/n9
Addams, J. (2014) Democracy and social ethics. New York: Macmillan
Addams, J. (2001) The spirit of youth and the city streets. New York: Macmillan
Angner, E., Loewenstein, G. (2007) Behavioral economics. u: Handbook of the philosophy of science: Philosophy of economics, 641-690
Banks, J., Blundell, R., Tanner, S. (1998) Is there a retirement-savings puzzle?. American Economic Review, 769-788
Barberis, N., Thaler, R. (2003) A survey of behavioral finance. u: Handbook of the economics of finance, Chapter 18, 1: 1053-1128
Clark, J.M. (1918) Economics and modern psychology: II. Journal of Political Economy, 26(1), 1-30
Costa-Font, J. (2011) Behavioural welfare economics: Does 'behavioural optimality' matter?. CESifo Economic Studies, 57(4): 551-559
de Bondt, W.F.M., Thaler, R. (1985) Does the stock market overreact?. Journal of Finance, 40(3): 793-805, July
de Long, J. B., Shleifer, A., Summers, L.H., Waldmann, R.J. (1990) Noise trader risk in financial markets. Journal of Political Economy, 98(4): 703-738
Fama, E.F., French, K.R. (1993) Common risk factors in the returns on stocks and bonds. Journal of Financial Economics, 33(1): 3-56
Glaeser, E.L. (2004) Psychology and the market. American Economic Review, 94(2): 408-413
Haltiwanger, J., Waldman, M. (1985) Rational expectations and the limits of rationality: An analysis of heterogeneity. American Economic Review, 75(3): 326-340
Jevons, W.S. (1965) Theory of political economy. London: Macmillan
Kapelюšnikov, R.I. (2013) Povedenčeskaя эkonomika i 'novый' paternalizm. Voprosy Ekonomiki, (9), 66-90
Kapor, P. (2007) Investicioni fondovi i investiranje u hartije od vrednosti. Beograd: Poslovni biro
Katona, G. (1951) Psychological analysis of economic behavior. New York: McGraw-Hill
Katona, G. (1953) Rational behavior and economic behavior. Psychological Review, 60(5): 307-318
Kitanović, D., Krstić, M. (2009) Certain methodological problems of contemporary economic science. Facta universitatis - series: Economics and Organization, vol. 6, br. 3, str. 199-209
Krstić, B., Krstić, M. (2015) Normativna teorija racionalnog izbora - prošlost, sadašnjost i budućnost. Theoria, vol. 58, br. 2, str. 49-64
Krstić, M. (2017) Neki metodološki i metateorijski problemi teorija racionalnog izbora. Kultura polisa, 14(32), 441-445
Krstić, M. (2012) Neki problemi savremene evolucione epistemologije - Hajekov pristup evoluciji tržišnog sistema. Filozofija i društvo, vol. 23, br. 3, str. 333-347
Lee, C.M.C., Shleifer, A., Thaler, R.H. (1991) Investor sentiment and the closed-end fund puzzle. Journal of Finance, 46(1): 75-109
Malthus, T. (1998) An essay on the principle of population. London: J. Johnson
Mankju, G. (2007) Principi ekonomije. Beograd: Ekonomski fakultet
Milovanović, B., Galetić, F. (2006) Otvoreni investicijski fondovi u Hrvatskoj. Financijska teorija i praksa, 30(1), 79-91
Muminović, S. (2007) Investicioni fondovi i drugi finansijski proizvodi. Bankarstvo, vol. 36, br. 11-12, str. 32-39
Pantaleoni, M. (1965) Pure economics. London: Macmillan
Pavlović, N. (2013) Emocionalna inteligencija u školi. Naša škola, 2: 55-78
Ricardo, D. (1999) On the principles of political economy and taxation. London: John Murray
Ross, E. (1919) Social psychology. New York: Macmillan, https://archive.org
Russell, T., Thaler, R. (1985) The relevance of quasi rationality in competitive markets. American Economic Review, 75 (5), 1071-1082
Senior, N. (1965) An outline of the science of political economy. London: Unwin Library of Economics
Shefrin, H., Statman, M. (1985) The disposition to sell winners too early and ride losers too long: Theory and evidence. Journal of Finance, 40(3): 777-790, July
Shleifer, A. (2000) Inefficient markets: An introduction to behavioural finance. Oxford: Oxford University Press
Smit, A. (1998) Istraživanje prirode i uzroka bogatstva naroda. Beograd: Global buk
Stojadinović, M. (2013) Savremena država između teorije i prakse. Srpska politička misao, 40(2), 31-46
Šoškić, D., Živković, B. (2006) Hartije od vrednosti - upravljanje portfoliom i investicioni fondovi. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu
Šušnjić, Đ. (2007) Metodologija. Beograd: Čigoja
Thaler, R. (1980) Toward a positive theory of consumer choice. Journal of Economic Behavior & Organization, 1(1): 39-60
Thaler, R. (1985) Mental accounting and consumer choice. Marketing Science, 4(3): 199-214
Thaler, R. (1993) Advances in behavioral finance. New York: Russell Sage Foundation
Tomer, J.F. (2007) What is behavioral economics?. Journal of Socio-Economics, 36(3): 463-479
Wallas, G. (2007) Human nature in politics. New York: Macmillan
Wesley, M. (1910) The rationality of economic activity. Journal of Political Economy, 18(2): 97-113
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1906319K
objavljen u SCIndeksu: 30.01.2020.

Povezani članci

Nema povezanih članaka