Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11

Sadržaj

članak: 7 od 37  
Back povratak na rezultate
2018, br. 1, str. 439-463
Uticaj medija na formiranje stavova javnosti o policiji
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, Direkcija policije

e-adresaivan.djorovic@mup.gov.rs
Sažetak
Masovni mediji imaju važnu ulogu u izgradnji stava o kriminalitetu i krivično-pravnom sistemu. Stav javnosti prema žrtvama, kriminalcima, devijantnom ponašanju i zvaničnicima zaduženim za sprovođenje zakona u velikoj meri zavisi od njihovog prikazivanja u medijima. Da bi mediji mogli obavljati svoju funkciju potreban im je pristup informacijama na koje oni imaju pravo saglasno propisima i pravilima koja vladaju u demokratskom društvu. Mediji imaju jasan cilj, a to je pravo na saznanje, što je između ostalog njihova funkcija u ime građana kojima bi trebalo da služe. Studije ispitivanja medija i njihovog efekta ka javnim stavovima prema kriminalu i krivičnom pravosudnom sistemu su otkrili da je javnost u velikoj meri pod uticajem medija. U jednom sprovedenom istraživanju čak 35% ispitanika zasniva svoje znanje o policiji isključivo na osnovu medija. Policijske organizacije priznaju da javnost formira svoje mišljenje o kriminalu, strahu od kriminala, javnoj bezbednosti, pa čak i o policiji, iz medija. Građani policiju upoznaju neposredno, (u kontaktu sa policijskim službenicima), i posredno, (medijski prezentiranom slikom). Informacije koje se prezentuju na televiziji, radiju ili u novinama predstavljaju osnovni izvor uticaja na javnost. One utiču na poverenje građana u policiju i, povratno, na informacije koje policija dobija od građana. Od tog odnosa u velikoj meri zavisi i efikasnost policije u obavljanju svojih svakodnevnih aktivnosti i njen položaj u zajednici u kojoj egzistira. Zbog toga i policija i mediji moraju da vode računa o sadržini svojih odnosa kako bi na najbolji način realizovali svoju ulogu u društvu a to je da, svaka na svoj način, bude servis građana.
Reference
*** Zakon o javnom informisanju Republike Srbije. www.parlament.rs
Albrecht, F.J., Das, K.D. (2011) Effective crime reduction strategies: International perspectives. Boca Raton-London-New York: Taylor & Francis - CRC Press, International Police Executive Symposium Co-Publication
Bogdanić, A.S. (1994) Krizne situacije u odnosima s javnošću. Srpska politička misao, vol. 1, br. 1-4, str. 129-146
Borovec, K. (2009) Policija i mediji. Polic. Sigur, Broj. 1
Bučar, R.A. (2011) Medijsko poročanje o kriminaliteti v Sloveniji. Revija za kriminalistiko in kriminologijo, Ljubljana
Chermak, S.S., Weiss, A.A. (2005) Maintaining legitimacy using external communication strategies: An analysis of police-media relations. Journal of Criminal Justice, 33(5): 501-512
Dowler, K. (2003) Media consumption and public attitudes toward crime and justice: The relationship between fear of crime, punitive attitudes, and perceived police effectiveness. Journal of Criminal Justice and Popular Culture, 10 (2): 109-126
Eterno, A.J., Silverman, B.E. (2012) The crime numbers game: Management by manipulation. Boca Raton-London-New York: Taylor & Francis Group - CRC Press
Graziano, L.M., Gauthier, J.F. (2018) Media consumption and perceptions of police legitimacy. Policing: An International Journal, 41(5): 593-607
Greer, C., Mclaughlin, E. (2011) 'Trial by media': Policing, the 24-7 news mediasphere and the 'politics of outrage'. Theoretical Criminology, 15(1): 23-46
Jefferis, E., Butcher, F., Hanley, D. (2011) Measuring perceptions of police use of force. Police Practice and Research, Boca Raton, London, New York, Taylor & Francis Group
Kešetović, Ž. (2000) Odnos policije sa javnošću. Beograd
Lakčević, D. (1988) Da li sredstva javnog informisanja mogu da smetaju organima unutrašnjih poslova u suzbijanju kriminaliteta. Beograd, 13 maj, 5
Mastrorocco, N., Minale, L. (2018) News media and crime perceptions: Evidence from a natural experiment. Journal of Public Economics, 165: 230-255
Milosavljević, B. (1997) Nauka o policiji. Beograd: Policijska akademija
Motschall, M., Cao, L. (2002) An analysis of the public relations role of the police public information officer. Police Quarterly, 5(2): 152-180
Radojković, M., Miletić, M. (2007) Komuniciranje, mediji i društvo. Novi Sad: Stilos
Reg, D. (1996) Odnosi s medijima. Beograd: Clio
Savet Evrope (2001) Evropski kodeks policijske etike. §§ 19, 48, 49 i 103., septembar
Shpayer, M.H. (2010) From menace to celebrity: The English police detective and the press. Historical Research, vol. 83, no. 222
Skolnick, H. J., Mccoy, C. (1984) Police accountability and the media. American Bar Foundation Research Journal, 9(3): 521-557
Soković, S. (2012) Savremeni kazneni populizam - uzroci, odlike i posledice. Pravna riječ, 9(33): 263-277
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/GFB1801439Q
objavljen u SCIndeksu: 31.03.2020.
Creative Commons License 4.0