Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:20
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:18

Sadržaj

članak: 10 od 21  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 10, br. 35, str. 5-32
Istraživanje publike domaćih televizijskih serija
Džon Nezbit Univerzitet, Fakultet za kulturu i medije, Beograd

e-adresazelenkonik@gmail.com
Ključne reči: televizijske serije; publika; Televizija Beograd; televizijski žanr; televizijski diskurs
Sažetak
Televizijske serije su u Jugoslaviji snimane za sve veće televizijsko gledalište. Serije su autentični televizijski žanr razvijan postepeno uz širenje uticaja novog audiovizuelnog masovnog medija. Produkcija Televizije Beograd bila je najbogatija. Domaće televizijske serije borile su se da osvoje primat nad uvezenim serijskim programom, te je u njihovo stvaranje ulagana velika kreativna snaga. Međutim, proizvodnju domaćih TV serija u drugačijim ekonomskim i društvenim uslovima nastavila je i Radio-televizija Srbije. Kao deo programa javnog medijskog servisa, domaće serije čak i u očiglednoj dominaciji interneta i raznovrsne ponude nacionalnih komercijalnih i kablovskih televizija i dalje privlače publiku. Posebnu ulogu u savremenom televizijskom životu dobija repriziranje domaćih igranih serija po kojima je Televizija Beograd ostala prepoznatljiva. Ovaj rad se zato fokusira na istraživanje publike domaćih serija, a posebno onih reprezentativnih koje su nastale u 'zlatno doba' (1970-1976), u doba krize i raspada jugoslovenske države i društva (1987-1995) i u doba postkonfliktne tranzicione poslepetooktobarske Srbije (2000-2010). To su serije Više od igre, Otpisani, Grlom u jagode, Ljubav na seoski način, Bolji život i Ranjeni orao. Cilj istraživanja je utvrđivanje opštih odlika publike domaćih TV serija (ko ih gleda, kada, koliko i kako), ali i dublje sagledavanje načina na koje ove odlike i gledalačke preferencije učestvuju u ritualnoj svakodnevnoj aktivnosti gledanja serija kao značajnoj društvenoj praksi, što predstavlja deo formiranja kulturnih potreba i kulturnog identiteta.
Reference
*** (2009) RTS najgledanija nacionalna TV. 17. 12. 2013, http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/407701/RTS+najgledanija+nacionalna+TV.html
Božilović, N. (2006) Kič kultura. Niš: Zoograf
Branković, (S. (2013) Elektronsko merenje TV gledanosti (skripte u elektronskom obliku za studente). Beograd: Fakultet za kulturu i medije, Posećeno 17.12.2013. URL: http://www.megatrend.edu.rs/download/ispitna_pitanja/FKM/ELEKTRONSKO%20MERENJE%20TV%20%20GLEDANOSTI.doc
Branković, S. (2009) Metodi iskustvenog istraživanja društvenih pojava. Beograd: Megatrend univerzitet
Eskenazi, Z.P. (2013) Televizijske serije. Beograd: Clio
Fajgelj, S., Kuzmanović, B., Đukanović, B. (2004) Priručnik za socijalna istraživanja. Podgorica: CID
Fiske, J. (1993) Television culture. London - New York: Routledge
Hall, S. (1999) Encoding, decoding. u: During S. [ur.] The Cultural Studies Reader, London, New York: Routledge, pp. 507-517
Hermiz, D. (2005) Aktivna publika. u: Brigs A. i Kobli P. [ur.] Uvod u studije medija, Beograd: Clio, str. 430-449
Latifić, I. (1997) Jugoslavija 1945-1990 - razvoj privrede i društvenih delatnosti. Beograd: Društvo za istinu o antifašistićkoj borbi u Jugoslaviji (1941-1945)
Livingstone, S. (1991) Audience Reception: The Role of the Viewer in Retelling Romantic Drama. u: Curran J., Gurevitch M. [ur.] Mass Media and Society, London: Hodder Arnold Publishing, pp. 285-306; Posećeno 17.12.2013. URL: http://eprints.lse.ac.uk/999
Milivojević, S. (2008) Kritička tradicija u istraživanju medija: kulturne studije. CM, 3(8): 29-50
Oliver, P. (2006) Snowball Sampling. u: Jupp V. [ur.] The SAGE Dictionary of Social Research Methods, Thousand Oaks: Sage Publications
Ruddock, A. (2001) Understanding Audiences: Theory and Method. Thousand Oaks: Sage Publications, http://books.google.rs/books?id=OgIaVUjGS9oC&source=gbs_navlinks_s
Savićević, M. (1994) Televizija. u: Ćirković, Ljušić R., Korać V., et al. [ur.] Istorija srpske kulture, Gornji Milanovac: Dečije novine. Projekat Rastko, Posećeno 17.12.2013. URL: http://www.rastko.rs/isk/isk_29.html
Simeunović, B.N., Senić, N., Josifović, S. (2013) Kulturno-istorijski značaj Centra za istraživanje javnog mnjenja, programa i auditorijuma RTS: jugoslovenski i postjugoslovenski kontekst. Godišnjak Fakulteta za kulturu i medije: komunikacije, mediji. Kultura, 5(5); 449-466
Simeunović, B.N., Vesnić, A.L., Majdarević, A. (2012) Televizijsko repriziranje kao moguća strategija kulturne politike i odgovor publike. u: Kultura i društveni razvoj: Kulturna politika, umetničko stvaralaštvo i medijska praksa u funkciji održivog društvenog razvoja (zbornik radova sa naučnog skupa), Beograd: Megatrend univerzitet, Fakultet za kulturu i medije, str. 455-467
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/comman10-9308
objavljen u SCIndeksu: 03.04.2016.