Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 4 od 6  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 6, br. 3, str. 67-95
Kritika Fazlurahmanovih osnova rekonstrukcije religijskog mišljenja u islamu
Grupa za savremeno religijsko mišljenje, Centar za religijske nauke 'Kom', Beograd

e-adresaseidhalilovic@centarkom.rs
Sažetak
Profesor islamskih studija i filozofije na istaknutim univerzitetima u Engleskoj i Americi Fazlurahman došao je na čelo Centralnog instituta za islamska istraživanja u Karačiju nekoliko godina nakon što je država Pakistan međunarodno priznata. Na zahtev predsednika svoje domovine, aktivno se posvećuje definisanju religijskih strategija delovanja nove države, koje će biti utemeljene na saznajnim principima islama i istovremeno usklađene s promenljivim potrebama modernog sveta. Sve do kraja života, najduže kao profesor Univerziteta u Čikagu, Fazlurahman je neumorno objašnjavao da muslimani neće imati koristi od moderniteta sve dok ne budu utemeljili ispravan model razumevanja suštine religije u današnjem vremenu. On smatra da u tradicionalnim islamskim saznanjima ne možemo pronaći adekvatne odgovore na složene izazove savremenog života i zato predlaže nove osnovne smernice tumačenja Kurana i islama. Fazlurahman prvenstveno ističe da je značajno uočiti razliku između nepromenljivih načela islama i istorijskog islama. Prema njegovom mišljenju, sva društvena učenja Kurana u formi islamskih propisa ustanovljena su u istorijskom kontekstu potreba prve zajednice muslimana, što znači da ti propisi danas više nisu kredibilni. Fazlurahmanov model praktično bi se razvijao ovako: u prvom koraku vraćamo se u istoriju i analiziramo istorijske kontekste kuranskih učenja s ciljem da u njima prepoznamo i odvojimo opšta načela Kurana. U drugom koraku, dobijena opšta načela usklađujemo s okolnostima savremenog doba uz pomoć modernih društvenih, političkih i ekonomskih nauka i tako konačno formulišemo nove društvene propise islama. Međutim, koristeći metodu analize sadržaja Fazlurahmanovih izrazito uticajnih dela, uočićemo ozbiljne metodološke slabosti u njegovom ekstremno reformističkom pristupu. Njegovo poznavanje markantne teološke baštine muslimana očigledno nije bilo dovoljno dobro, a on se nije trudio ni da iscrpe sve mogućnosti bogatih instrumenata tradicionalne islamske metodologije jurisprudencije. Zaključak će glasiti da se Fazlurahmanovom platformom rekonstrukcije religijskog mišljenja utire put dominaciji sekularizovanog islama, iako je Fazlurahman upravo od toga najviše zazirao.
Reference
Abasi, M. (2016) Rujkarde tarihije Fazlur Rahman be Koran: Barresije tousifi-tahlili. Tarih va tamadone eslami, 23, 151-183
Ajjaši, ibn M.M. (1960) Tafsir al Ajjaši. Tehran: al Matba a al ilmija, prvi tom, kritičko izdanje
Alame, H. (1998) Kašf al murad fi šarh Tadžrid al i tikad. Kom: Mu asasat an našr al islami, osmo kritičko izdanje
Elmi, D.M. (2007) Barresi va nakde nazarijeje Fazlur Rahman dar bazsazije edžtehad dar din. Olume sijasi, 37, 71-148
Fazlur, R. (1966) The Impact of Modernity on Islam. Islamic Studies, 5 (2): 113-128
Fazlur, R. (1975) The Philosophy of Mulla Sadra Shirazi (Studies of Islamic Philosophy and Science). New York: State University of New York Press
Fazlur, R. (1981) Avicenna s psychology. Westport, Connecticut: Hyperion Press, An English translation of Kitab al-Najat, book II, chapter VI with historico-philosophical notes and textual improvements on the Cairo edition, reprint edition (Published in 1952 by Oxford University
Fazlur, R. (1982) Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition. Chicago: The University of Chicago Press
Fazlur, R. (1990) Islam - izazovi i prilike. u: Karić E. [ur.] Suvremena ideologijska tumačenja Kurana i islama, Zagreb: Kulturno-prosvjetni sabor Hrvatske, 37-53
Fazlur, R. (2001) Filozofija Mulla Sadraa Širazija. Sarajevo: Ibn Sina, preveo Rešid Hafizović
Fazlur, R. (2005) Islam. Sarajevo: Tugra, preveo Nedžad Grabus
Fazlur, R. (2011) Glavne teme Kurana. Sarajevo: El-Kalem i Centar za napredne studije, preveo Enes Karić
Halilović, M. (2015) Božje otkrovenje ili religijsko iskustvo - analiza različitih modela razumevanja otkrovenja. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 4, br. 1, str. 79-98
Halilović, M. (2016) Vlast u službi morala - analiza Miskevejhove socijalne misli. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 5, br. 1, str. 85-104
Halilović, T. (2015) Značaj tradicije u islamskim naukama s osvrtom na ideje Ajatolaha Dževadija Amolija. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 4, br. 1, str. 1-16
Handakabadi, H. (2015) Matngeraije tarihi: Negahi be raveše tafsirije Amina Wadud ba tamarkoz bar tafsire ajeje 34 sureje an Nisa. Seradže monir, 18, 41-76
Horasani, K.M.A. (1988) Favaid al usul. Kom: Mu asasat an našr al islami at tabi a li džama at al mudarisin, prvi tom
Ikbal, M. (1979) Obnova vjerske misli u islamu. Sarajevo: Starješinstvo Islamske zajednice u SR Bosni i Hercegovini, preveo Mehmed Arapčić
Karčić, F. (1990) Društveno-pravni aspekt islamskog reformizma: pokret za reformu šerijatskog prava i njegov odjek u Jugoslaviji u prvoj polovini XX vijeka. Sarajevo: Islamski teološki fakultet
Kašani, F., Muhsin, M. (1986) Al Vafi. Isfahan: Ketabhaneje Imam Amir al muminin Ali alajhis salam, prvi tom
Kostić, E.I. (2015) Sličnosti i razlike u političkim mišljenjima Abul-Ale Mavdudija i Sajida Kutba. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 4, br. 2, str. 71-89
Kostić, E.I. (2016) Islam i feminizam u postkolonijalnom dobu. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 5, br. 3, str. 95-119
Kulejni, ibn J.M. (2008) Kafi. Kom: Dar al hadis, deveti tom
Madžlisi, ibn M.T.M.B. (1983) Bihar al anvar. Bejrut: Dar ihja at turas al arabi, drugi tom
Rahman, F. (1983) Duh islama. Beograd: Jugoslavija
Sade, S., Džiranpur, H., Učani, H. (2007) Mazamine aslije Koran. Heradnameje Hamšahri, 21, 52-54
Saduk, I.B.M.ibn A. (1997) Al Amali li as Saduk. Tehran: Ketabći
Silajdžić, A. (2006) Muslimani u traganju za identitetom. Sarajevo: Fakultet islamskih nauka
Šarani, A. (1993) Tardžome va šarhe farsije Kašf al murad šarhe Tadžrid al i tikad. Tehran: Ketabforušije Eslamije, sedmo izdanje
Tabatabai, M.H.S. (1998) Bidajat al hikma. Kom: Mu asasat an našr al islami at tabi a li džama at al mudarisin, 16. izdanje
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kom1703067H
objavljen u SCIndeksu: 14.02.2018.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka