Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:22
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 5 od 6  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 6, br. 1, str. 33-53
Nasr Hamid Abu Zejd i temelji njegove hermeneutike - kritičko preispitivanje stava da je Kuran proizvod kulture
Grupa za savremeno religijsko mišljenje, Centar za religijske nauke 'Kom', Beograd

e-adresaseidhalilovic@centarkom.rs
Ključne reči: kultura; nauka; islam; Kuran; intuicija; filozofija; hermeneutika; postmodernizam; reformizam; Nasr Hamid Abu Zejd
Sažetak
U saznajnom stadijumu religijskih tradicija, nauka je u svetlu autoritativnosti religijskog otkrovenja i razuma bila dominantna u odnosu na kulturu, što znači da je naučnim saznanjem bilo moguće odrediti istinsku vrednost različitih kultura. Danas, sve je popularniji potpuno suprotan pristup. Naime, kada su otkrili fundamentalne slabosti empirističke definicije nauke, postmoderni filozofi sve glasnije govore da kultura zapravo ključno utiče na metodu i unutrašnju strukturu nauke. Nauka tako gubi kognitivnu samostalnost i postaje proizvod kulture. Drugim rečima, svaka kultura stvara posebno naučno saznanje u skladu sa svojim ostalim saznajnim slojevima i potrebama pripadnika te kulture. U redovima muslimanskih reformističkih mislilaca, uticajni Nasr Hamid Abu Zejd najobuhvatnije i najtemeljnije je pisao o tome kako je i tekst Kurana pretrpeo uticaj kulture iz vremena života verovesnika Muhameda. On objašnjava da tumač nužno ima ključnu ulogu u formiranju značenja teksta, te da značenje teksta po sebi neće biti određeno dok se ne uzme u obzir hermeneutička pozicija osobe koja taj tekst čita i tumači. Abu Zejd veruje da je prvotno značenje Kurana uslovljeno kulturnim i istorijskim kontekstima vremena kada se Kuran pojavio i da to značenje više nije kredibilno. Suštinu kuranske poruke pak, prema njegovom mišljenju, otkrićemo uz pomoć hermeneutike, kada tekst budemo uskladili sa svojim savremenim kulturnim realnostima. Abu Zejd svojim pionirskim stavovima ruši sve ontološke i metafizičke principe mističke hermeneutike u tradicionalnom saznajnom ambijentu islama. Slavni predstavnici islamske mističke baštine insistirali su na tome da suštinska i unutrašnja značenja kuranskog teksta nipošto nisu u suprotnosti s njegovim spoljašnjim značenjem. Oni su različitim metodama razotkrivali prefinjene tajne kuranskih učenja u srcu spoljašnjeg sloja božjih reči i tako se uspinjali u nebesa višnjih metafizičkih realnosti Kurana i ukupnog univerzuma.
Reference
Ahmad, V. (2011) Nakde takrire Nasr Hamid Abu Zejd az tarihmandije Koran. Koran-šenaht, 3 (2): 41-64
Ahmad, V. (2012) Nazarijjeje tafsire matn. Kom: Pažuhešgahe houze va danešgah
Aliakbar, A. (2004) Džahane eslam va Garb: didgahe Nasr Hamid Abu Zejd. Motaleate Havar-mijane, 37: 119-140
Amerinija, M., Ferahati, A. (2015) Arzjabije nazarijjeje zabanšenahtije Nasr Hamid Abu Zejd dar bareje Koran. Pažuhešnameje tafsir va zabane Koran, 6: 23-42
Bakerinija, H. (2015) Tabjine tatbikije mabanije falsafije rujkarde sonnatgerajaneje Sejed Hosein Nasr va rujkarde nougerajaneje Nasr Hamid Abu Zejd dar asibšenasije tarbijate dini. Pažuhešnameje mabanije talim va tarbijat, 5 (1): 104-123
Feyerabend, P. (1993) Against Method, Third Edition. London-New York: Verso
Hadži-Esmaili, M., Esfahani, B.A. (2015) Barresije ejnigeraji va nesbigeraji dar hermeneutike Nasr Hamid Abu Zejd va tasire an bar bazi bardašthaje tafsirije vej az Koran. Andišeje dinije Danešgahe Širaz, 15 (1): 29-46
Halilović, M. (2016) Filozofija i religija, dva temelja socijalne misli društva Ihvanu safa. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 5, br. 3, str. 37-65
Halilović, S. (2014) Gnostička hermeneutika u islamu s posebnim osvrtom na transcendentnu filozofiju Mula Sadre Šrazija. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 3, br. 2, str. 1-20
Halilović, S. (2015) Istorija Kur'ana - istoricizam u tumačenju Kur'ana. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 4, br. 1, str. 99-118
Halilović, T. (2016) Poreklo duše u Mula Sadrinoj filozofiji. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 5, br. 2, str. 39-54
Hans-Georg, G. (2006) Truth and method. London-New York: Continuum, Second, Revised Edition, Translation revised by Joel Weinsheimer and Donald G. Marshall
Hirsch, E.D. (1965) Truth and method in interpretation. Review of Metaphysics, 18 (3): 488-507
Hirš, E.D. (1983) Načela tumačenja. Beograd: Nolit, preveo Tihomir Vučković
Kalin, B. (2006) Povijest filozofije: s odabranim tekstovima filozofa. Zagreb: Školska knjiga, 29. izdanje
Kuhn, T.S. (1970) The structure of scientific revolutions. Chicago: The University of Chicago Press
Lakatos, I. (2009) Falsification and the Methodology of Scientific Research Programmes. u: Lakatos, Imre; Musgrave, Alan; Lakatos, Imre; Musgrave, Alan [ur.] Criticism and the Growth of Knowledge, Cambridge: Cambridge University Press (CUP), str. 91-196
Nasr, H.A.Z. (1983) Falsafa at tavil: dirasa fi tavil al Kuran inda Muhjiddin Ibn Arabi. Bejrut: Dar at tanvir, prvo izdanje
Nasr, H.A.Z. (1994) Nakd al hitab ad dini. Kairo: Sina li an našr
Nasr, H.A.Z. (1995) at Tafkir fi zaman at takfir: zidd al džahl va az zejf va al hurafa. Kairo: Maktaba Madbuli, drugo izdanje
Nasr, H.A.Z. (1996) Al Imam aš Šafii va tasis al idiolodžijja al vasatijja. Kairo: Maktaba Madbuli, drugo prošireno izdanje
Nasr, H.A.Z. (1996) Al Ittidžah al akli fi at tafsir: dirasa fi kadijja al madžaz fi al Kuran inda al mutazila. Bejrut: al Markaz as sakafi al arabi, treće izdanje
Nasr, H.A.Z. (2001) Manaje matn: pažuheši dar olume Koran. Tehran: Entešarate Tarhe nou, preveo na persijski Morteza Kariminija
Nasr, H.A.Z. (2008) Al Hitab va at tavil. Bejrut: Markaz as sakafi al arabi, treće izdanje
Nasr, H.A.Z. (2014) Mafhum an nas: dirasa fi ulum al Kuran. Bejrut-Kazablanka: al Markaz as sakafi al arabi
Novaković, S. (1984) Hipoteze i saznanje. Beograd: Nolit
Parsania, H. (2011) Nesbate elm va farhang. u: Raveš-šenasije entekadije Hekmate Sadrai, Kom: Ketabe farda, 41-52
Sejid, M.H.T. (1991) Kuran u islamu. Beograd: Kulturno odeljenje Ambasade IR Iran, preveli s arapskog Enes Karić i Nusret Čančar
Simanić, M. (2015) Ljudska priroda u pravoslavnom predanju sa osvrtom na irfansku tradiciju u islamu. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 4, br. 1, str. 17-34
Tavakoli-Bina, M., Akbari, R. (2012) Etebare marefatije Koran az didgahe Nasr Hamid Abu Zejd, rujkarde farhangi-adabi. Faslnameje elmi-pažuhešije Danešgahe Kom, 13 (4); 5-23
Tavakoli-Bina, M. (2012) Motaleeje entekadije didgahe Nasr Hamid Abu Zejd dar babe mahijjate vahj. Pažuhešnameje falsafeje din (Nameje hekmat), 10 (1): 99-124
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kom1701033H
objavljen u SCIndeksu: 02.10.2017.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka