Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 9 od 9  
Back povratak na rezultate
2004, vol. 38, br. 2, str. 121-139
Rodna ravnopravnost – pravni i institucionalni okviri
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Srbija
Ključne reči: ravnopravnost polova; jednake mogućnosti; ljudska prava žena; zabrana diskriminacije; CEDAW; patrijarhalni zakoni; Odluka o ravnopravnosti polova AP Vojvodine
Sažetak
Državna Zajednica Srbija i Crna Gora kao jedna od potpisnica Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena, u cilju uklapanja u savremene evropske tokove mora se suočiti i sa ostvarivanjem jednakih mogućnosti i ravnopravnosti žena i muškaraca. Moguća nova rešenja iz ove oblasti nameću potrebu za poznavanjem i primenjivanjem relevantnih dokumenata i standarda Ujedinjenih Nacija, Evropske Unije i Saveta Evrope – tim pre što je SCG 2003. godine postala 45. članica SE kao najstarije integracione institucije. Potreba za prevazilaženjem patrijarhalnog kulturnog nasleđa, sa duboko ukorenjenim rodnim stereotipima i predrasudama i de facto nejednakošću muškaraca i žena, nalaže demokratskim društvima i poštovanje ljudskih prava žena. Jedan od ključnih elemenata u ovom procesu je i normativno uređenje ove oblasti. Pošto u našem pravnom sistemu do sada nisu postojali posebni propisi kojima se na jedinstven i sveobuhvatan način uređuje oblast ravnopravnosti polova, tim je veći značaj Odluke o ravnopravnosti polova koju je avgusta 2004. godine donela Skupština AP Vojvodine. Odluka bliže uređuje prava na ravnopravnost, tj. jednaku zastupljenost, mogućnosti i učešće žena i muškaraca u javnom i privatnom životu.
Reference
*** (1996) Gender equality: Concepts and tools for development. Washington: CEDPA
Blagojević, M. (1999) Feminizam na kraju veka - lekcije o različitosti. u: Savić, S. [ur.] Feministička teologija, Novi Sad: Futura publikacije, str. 12
Blagojević, M. (2002) Mizoginija - Univerzalna i/ili kontekstualna?. Nova srpska politička misao, posebno izdanje, br. 2, str. 21-38
Bogišić, V. (1874) Zbornik sadašnjih pravnih običaja u Južnih Slovena. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti / JAZU
Dokmanović, M. (2002) Rodna ravnopravnost i javna politika. Subotica: Ženski centar za demokratizaciju i ljudska prava
Dokmanović, M. (2003) Ostvarivanje ženskih političkih prava kao postulat demokratije. Pravni život, vol. 52, br. 12, str. 1025-1042
Đurić-Kuzmanović, T. (2002) Rodnost i razvoj u Srbiji - od dirigovanog nerazvoja do tranzicije. Novi Sad: Budućnost
Folsom, J.K. (1943) The family and democratic society. New York, itd: Wiley
Haavio-Mannila, E. (1989) Gender segregation in paid and unpaid work. u: Boh, K. [ur.] Changing patterns of European family life, London-New York, itd: Routledge
Jašarević, S. (2003) Ravnopravnost žena i muškaraca u oblasti rada. Jugoslovensko udruženje za radno pravo i socijalno osiguranje
Kandido-Jakšić, M. (2001) Polnost i politika. Beograd: Beogradski krug
Karadžić-Stefanović, Vuk (1987) O Crnoj Gori. Beograd, itd: Prosveta
Kartag-Odri, A.B. (2000) Da li su ženska prava i ljudska prava?. Pravni život, vol. 49, br. 9, str. 569-569
Kovaček-Stanić, G. (2004) Porodičnopravna regulativa nasilja u porodici kao način unapređenja položaja žena. u: O zakonima iz ženskog ugla, Novi Sad: Pokrajinski Sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova
Maine, H.J.S. (1861) Ancient law. London: Murray
Milet, K. (1981) Teorija politike polova. Marksizam, 8-9/ str. 181
Mršević, Z.Ž. (2002) Standardi i mehanizmi za postizanje rodne ravnopravnosti u demokratskim zemljama. Beograd: OSCE
Nikolić, L. (2000) Institucija vlasti muža - istorijsko-pravni aspekti. u: Blagojević, M. [ur.] Mapiranje mizoginije u Srbiji, Beograd, str. 259
Papić, Ž. (1995) Problem odnosa priroda-kultura i mogućnost zasnivanja antropologije (epistemološke) prošlosti. Sociologija, vol. 37, br. 3, str. 277-300
Papić, Ž. (1993) Patrijarhat. u: Matić Milan i Podunavac Milan [ur.] Enciklopedija političke kulture, Beograd: Savremena administracija
Pirh, O.D. (1983) Putovanje po Srbiji u godini 1829. Beograd: Prosveta
Slapšak, S. (2001) Ženske ikone XX veka. Beograd: Edicija XX vek
Stroller, R.J. (1968) Sex and gender. New York: Science House
Tanus, I. (2003) Politika jednakih prava. u: Vajdenfeld Vemer, Vesels Volfgang [ur.] Evropa od A do Š, Bon-Beograd: Fondacija Konrad Adenauer, str. 193
Testolin, G. (2001) Handbook on national machinery to promote gender equality and action plans guidelines for establishing and implementing national machinery to promote equality. Strasbourg: Council of Europe
Trangot, I., Milivojević, S. (2001) Primene člana 11. Konvencije o eliminacijisvih oblika diskriminacije žena. Temida, okt.s. 43
Trebješanin, Ž.M. (2002) Stereotip o ženi u srpskoj kulturi. Nova srpska politička misao, 2, str. 93
Vasak, K. (1977) A thirty-year struggle. UNESCO Courrier, novembar, str. 29
Vrčević, V. (1881) Niz srpskih pripovijedaka većinom o narodnom suđenju po Boki, Crnoj Gori i Hercegovini. Pančevo: Nakladom knjižare brace Jovanović
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka