Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 2 od 14  
Back povratak na rezultate
Krivičnopravna priroda diskrimnacije u Bosni i Hercegovini
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, Bosna i Hercegovina

e-adresapsinisa.mil@gmail.com
Ključne reči: diskriminacija; povreda ravnopavnosti; ravnopravnost; prava gradjana; uskraćivanje prava; davanje povlastica; blanketni karakter
Sažetak
Diskriminacija se u nauci, praksi, ali i javnosti, gotovo u pravilu identifikuje kao problem koji se vezuje za povredu ustava, međunarodnih konvencija, zakona o zabrani diskriminacije i sl. S tim u vezi u pogledu sprečavanja diskriminacije uglavnom se pokreću vanparnični postupci (pred institucijom Ombudsmana) ili parnični sudski postupci. Na ovaj način, u većini slučajeva, okončava se dalja aktivnost u pogledu zaštite od diskriminacije. Dakle ovaj problem u pravilu ostaje izvan svere krivičnopravne zaštite, bez obzira na činjenicu da je zakonodavac propisao niz krivičnih djela kojima se štite osnovna ljudska prava i slobode. Cilj ovog rada je da se diskriminacija u nauci i praksi pozicionira i istakne, kao krivičnopravni problem, odnosno da slučajevi diskriminacije pored gradjanskopravne i ustavnopravne zaštite, dobiju adekvatnu krivičnopravnu zaštitu, kroz već postojeće krivičnopravne norme. Na taj način, odnosno adekvatnom primjenom krivičnopravne zaštite diskriminacije, pozitivno bi se uticalo na sistem specijalne i generalne prevencije, u pogledu poštovanja osnovnih ljudskih prava i sloboda.
Reference
Babić, M., Filipović, L., Marković, I., Rajić, Z. (2005) Komentari krivičnih/kaznenih zakona u Bosni i Hercegovini. Sarajevo: Savjet Evrope i Evropska komisija
Bačić, F., Šeparović, Z. (1997) Kazneno pravo. Zagreb, posebni dio
Dimitrijević, V., Paunović, M., Đerić, V. (1997) Ljudska prava-. Beograd: Beogradski centar za ljudska prava
Đorđević, S., Palević, M. (2010) Zakon o zabrani diskriminacije (pravna analiza). Kragujevac: Pravni fakultet - Institut za pravne i društvene nauke
Pavlović-Križanić, T. (2006) Zabrana diskriminacije domaće zakonodavstvo i praksa. Beograd: Holandski helsinški odbor
Petrušić, N., Ilić, G., Reljanović, M., Ćirić, J., Matić, M., Kosana, B., Nenadić, S., Trninić, V. (2012) Primena antidiskriminacionog zakonodavstva i krivičnopravna zaštita. Beograd: Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije
Stojanović, Z. (2012) Krivično pravo - Opšti dio. Beograd: Pravna knjiga
Stojanović, Z. (2006) Komentar Krivičnog zakonika. Beograd: Službeni glasnik
Stojanović, Z.P., Perić, O.M. (2003) Krivično pravo - posebni deo. Beograd: Pravni fakultet
Topić, B. (2015) Teret dokazivanja direktne i indirekte diskriminacije. Sarajevo: Analitika Centar za društvena istraživanja
Vehabović, F., Midhat, I., Kadribašić, A. (2010) Komentar zakona o zabrani diskriminacije - sa objašnjenjima i pregledom prakse u uporednom pravu. Sarajevo: Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/univmis1817205P
objavljen u SCIndeksu: 18.04.2019.

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2013)
Neki problemi u vezi s krivičnim delima zloupotrebe opojnih droga
Lazić Milivoj A.

Bezbednost, Beograd (2012)
Nova rešenja u Krivičnom zakoniku Republike Srbije
Stojanović Zoran, i dr.

Anali Pravnog fak Beograd (2011)
O subjektivnim obeležjima protivpravnosti u krivičnom pravu
Vuković Igor

prikaži sve [97]