Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 2 od 29  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 25, br. 2, str. 57-68
Invazivne i alergene biljke na zelenim površinama Ibarskog keja u Kraljevu
Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet
Sažetak
Gradske zelene površine se direktno koriste za aktivnu i pasivnu rekreaciju, i indirektno utiču na kvalitet urbane sredine i kvalitet života stanovnika. Zelene površine Ibarskog keja se nalaze u centralnom jezgru grada Kraljeva i prostiru se duž leve obale reke Ibar. Na urbanim rekreativnim površinama se mogu javiti samonikle, sađene i sejane biljne vrste. Sve češće ove površine okupiraju invazivne i alergene biljke koje imaju veoma nepovoljan uticaj na zdravstveno stanje ljudi u urbanim sredinama. Prisustvo invazivnih biljaka na zelenim površinama nije poželjno jer, pored lošeg uticaja koje imaju na zdravlje ljudi, utiču negativno i na biodiverzitet, ugrožavajući autohtonu vegetaciju. Analizom dendroflorei travnjaka istraživanog područja, evidentirano je prisustvo invazivnih i alergenih biljaka. Evidentirano je i analizirano 35 drvenastih i 85 zeljastih biljnih taksona. U flori analiziranih travnih površina evidentirano je prisutno 68 rodova i 27 familija. Od ukupnog broja, 12 su zeljaste invazivne biljke, 2 kao invazivni klijanci drvenastih biljaka koji se mogu ukloniti pravilnim merama nege i redovnim košenjem.Takođe je evidentiran 1 drvenasti takson iz kategorije invazivnih biljaka koji se jedi­no može ukloniti mehaničkim putem sečom stabala. Dok je iz kategorije alergenih, evidentirano 25 zeljastih biljaka, kao i 10 drvenastih taksona. Istraživanja su potvrdila neadekvatno održavanje travnjaka, kao i najveće prisustvo korovskih invazivnih zeljastih biljaka Cynodon dactylon L. Erigeron annuus (L.) Des/, Cichorium intybus L. i jedne drvenaste biljke Ailanthus altissima Mili. Izloženost istraživane površine antropogenim uticajima predstavlja osnovni faktor za lakše naseljavanje invazivnih biljaka. Praćenje i kontrola prisustva invazivnih i alergenih biljnih taksona istraživanog područja je neophodna kako bi se zaštitilo zdravlje korisnika, autohtona vegetacija i kvalitet životne sredine urbanog gradskog prostora.
Reference
Braun-Blanquet, J. (1965) Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde. Berlin: Springer Verlag
Čamprags, N. (2016) Uticaj nekih zagađujućih supstanci u vazduhu i meteoroloških parametara na koncentraciju polena korova. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet, doktorska disertacija
Igić, R., Jovanović, M., Radiiić, P., Šikoparija, B., Pal, B., Vükov, D., Rućando, M., Krstivojević, M., Anačkov, G., Rat, M., Radak, B. (2012) Alergijske biljke. Univerzitet u Novom Sadu - Prirodno-matematički fakultet, Departman za biologiju i ekologiju
Javorka, S., Csapody, V. (1991) Iconographia Florae Partis Austro-Orientalis Europae Centralis. Budapest: Akademiai Kiado
Josifović, M., Stjepanović, L., Kojić, M., Diklić, N., ur. (1970-1986) Flora SR Srbije, I-H. Beograd: SANU
Kojić, M. (1986) Mala korovska flora. Beograd: Naučna knjiga
Lakušić, D. (2005) Staništa Srbije - Priručnik sa opisima i osnovnim podacima, Institut za botaniku i Botaničku baštu. Univerzitet u Beogradu - Biološki fakultet
Lanzara, P., Pizzetti, M. (1984) Drveće. Ljubljana: Mladinska knjiga
Lazarević, P., Stojanović, V., Jelić, I., Perić, R., Krsteski, B., Ajtić, R., Sekulić, N., Branković, S., Sekulić, G., Bjedov, V. (2012) Preliminarni spisak invazivnih vrsta u Republici Srbiji sa opštim merama kontrole i suzbijanja kao potpora budućim zakonskim aktima. Zaštita prirode, vol. 62, br. 1, str. 5-31
Lodge, D.M., Williams, S., MacIsaac, H.J., Hayes, K.R., Leung, B., Reichard, S., Mack, R.N., Moyle, P.B., Smith, M., Andow, D.A., Carlton, J.T., McMichael, A. (2006) Biological invasions: recommendations for u.s. Policy and management. Ecological Applications, 16(6): 2035-2054
Mihailović, M. (2016) Analiza zelene površine sportsko-rekreativnog kompleksa na Ibarskom keju u Kraljevu. Beograd: Šumarski fakultet, master rad
Mišić, Lj., Lakušić, R. (1990) Livadske biljke. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Ocokoljić, M., Ninić-Todorović, J. (2003) Priručnik iz dekorativne dendrologije. Beograd: Šumarski fakultet
Petrović (2015) Strukturna, ekološka i sociološka istraživanja travnjaka rekreativnih površina. Beograd: Šumarski fakultet, doktorska disertacija
Stavretović, N. (2008) Kvalitetne vrste i korovi u travnjacima urbanog područja. Beograd: Unija bioloških naučnih društava Srbije
Stavretović, N. (2002) Struktura travnjaka kao determinator kvaliteta u različitim tipovima travnih površina urbanog područja Beograda. Beograd: Šumarski fakultet, doktorska disertacija
Stavretović, N., Stevanović, J., Mijović, A. (2010) Invazivne biljne vrste u travnim površinama stambenih naselja Beograda. Acta biologica iugoslavica - serija G: Acta herbologica, vol. 19, br. 1, str. 39-47
Stavretović, N., Petrović, J., Đurić, M. (2011) Invazivne biljne vrste u travnim površinama nekih parkova Beograda. Acta biologica iugoslavica - serija G: Acta herbologica, vol. 20, br. 2, str. 121-131
Stevanović, J., Stavretović, N., Obratov-Petković, D., Mijović, A. (2009) Invazivne biljne vrste na nekim sportsko-rekreativnim površinama Beograda. Acta biologica iugoslavica - serija G: Acta herbologica, vol. 18, br. 2, str. 115-125
Šarić, T. (1978) Atlas korova 100 najvažnijih vrsta korovskih biljaka u Jugoslaviji. Sarajevo: Svjetlost
Šilić, Č. (1990) Atlas drveća i grmlja. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Vrbničanin, S., Karadžić, B., Dajić-Stevanović, Z. (2004) Adventivne i invazivne korovske vrste na području Srbije. Acta herbologica, vol. 13, br. 1, str. 1-12
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.5937/ActaHerb1602057M
objavljen u SCIndeksu: 08.02.2019.