Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 4  
Back povratak na rezultate
1992, vol. 40, br. 5, str. 403-415
Dobrovoljni odustanak i stvarno kajanje de lege late i de lege ferenda
Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd
Ključne reči: dobrovoljni odustanak; kajanje; nekažnjivost
Sažetak
Hipoteza da zajednička kriminalno-politička funkcija ustanova dobrovoljnog odustanka i stvarnog kajanja, dozvoljava i približavanje njihovog pravnog položaja, dobila je 'neteorijsku' potvrdu u okviru neokončane reforme saveznog Krivičnog zakona. U radu se analiziraju pozitivna rešenja, koriste uporedno-pravna iskustva u funkciji poređenja sa ponuđenim. Sumarno, legislativna reforma predviđa promenu položaja stvarnog kajanja, prevodeći ga u opšti osnov fakultativnog oslobođenja od kazne, i ne insistirajući na reparabilnosti posledice, dok kod dobrovoljnog odustanka pravi razliku u pravnoj posledici u zavisnosti od stadijuma od kojeg se odustaje - za odustanak od pripreme predviđa obligatorno, a od pokušaja - fakultativno nekažnjavanje. Naš predlog de lege ferenda razlikuje se utoliko što predviđa obaveznu nekažnjivost za sve oblike dobrovoljnog odustanka.
Reference
*** (1976) Krivični zakon SFRJ. Službeni list SFRJ, br. 44, čl. 21, čl. 41, čl. 44/1, čl. 114
*** Krivični zakon Monaka. čl. 2
*** Krivični zakon Luksemburga. čl. 51
*** Krivični zakon Nemačke. čl. 24, čl. 24/1 (in fine), čl. 81-83a
*** Krivični zakon Holandije. čl. 45
*** Krivični zakon Belgije. čl. 51
*** Krivični zakon Turske. čl. 61
*** Krivični zakon Portugala. čl. 10, čl. 11
*** (1860) Kaznitelni zakonik za Knjaževstvo Srbiju. čl. 41
*** Krivični zakon Austrije. čl. 16/2
*** (1977-1991) Krivični zakon Srbije. Službeni glasnik SRS/RS, čl. 173/3
*** Krivični zakon Slovenije. čl. 165/3
*** Krivični zakon Hrvatske. čl. 130/2
Ancel, M. (1975) Pour une étude systématique des problems de politique criminelle. Archives de politique criminelle, br. 1, str. 18
Antolisei, B.F. (1966) Manuale di dirrito penale - Parte generalle. Milano
Bačić, F. (1959) Razgraničenje pripremanja krivičnog djela i pokušaja. Godišnik na Pravniot fakultet vo Skopje
Bačić, F. (1978) Krivično pravo - opći dio. Zagreb: Informator
Bačić, F., Bavcon, L., Kraus, B., Lazarević, L.V., Lutovac, M., Srzentić, N., Stajić, A., ur. (1978) Komentar Krivičnog zakona SFRJ. Beograd: Savremena administracija
Bavcon, L., Šelih, A. (1978) Kaznensko pravo. Ljubljana: Uradni list Slovenije
Bayer, V. (1969) Odnos svrhe krivičnih sankcija i kriterija njihove primjene. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 7, br. 1, str. 29 i 40
de Vabres, D.B. (1942) Droit criminel approfondi; Les cours de droit. Paris
Degois, S. (1922) Traité élémentaire de droit criminel. Paris
Đorđević, M.Đ. (1977) Osnovne karakteristike novog Krivičnog zakona SFRJ sa stanovišta primene u praksi. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 15, br. 2, str. 18-22
fon List, F. (1902) Nemačko krivično pravo. Beograd
Garraud, R. (1913) Traité théorique et pratique de droit pénal français. Paris
Haft, F. (1980) Strafrecht - Allgemeiner Teil. Munchen
Jescheck, H. (1969) Lehrbuch des Straftrechts. Berlin, itd: Duncker and Humbolt, Allgemeiner Tiel
Kambovski, V. (1974) Dobrovoljni odustanak od izvršenja krivičnog dela. Skopje, magistarski rad
Kambovski, V. (1975) Objektivna strana dobrovoljnog odustanka od izvršenja krivičnog dela. Naša zakonitost, Zagreb, br. 6, str. 23
Karoly, E.I. (1924) Tumačenje Ugarskog kaznenog zakona. Sombor
Legal, B.A. (1972) La notion de tentative punisable. Revue penal suisse, br. 4, str. 442
Lukić, R.D. (1982) Sociologija morala. Beograd: Naučna knjiga
Magnol, J. (1937) Chronique de jurisprudence. Revue de science criminelle et de droit penal compare, str. 475
Manzini, V. (1901) Trattato di diritto penale italiano. Torino: Unione Tipografico
Merle, M., Vitu, A. (1981) Traité de droit criminel. Paris: Cujas
Milutinović, M.M. (1979) Kriminologija. Beograd: Savremena administracija
Puech, M. (1976) Les grands arrêts de la jurisprudence pénal. Paris
Savey-Casard, B.P. (1972) Le repentir actif en droit pénal français. Revue de science criminelle et de droit penal compare, br. 3, str. 529-531
Savezno izvršno veće, Komisija za reformu kaznenog zakonodavstva (1991) Prednacrt Krivičnog zakona SFRJ. Beograd, čl. 53-56
Simović-Hiber, I. (1979) O nekim krivičnim delima protiv imovine i krivičnim zakonima republika i pokrajina. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, str. 341-342
Simović-Hiber, I. (1987) Dobrovoljni odustanak u krivičnom pravu. Beograd
Srzentić, N., Stajić, A., Lazarević, L.V. (1978) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Savremena administracija
Šil, A. (1939) O pokušaju krivičnog dela. Novi Sad
Tahović, J.Đ. (1961) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Savremena administracija
Tsarpalas, A. (1967) Le moment et la duree des infractions penals. Paris
Živanović, T. (1966) Sistem rasprava o sistemu krivičnog prava i primeni u drugim pravnim i vanpravnim naukama. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU
Živanović, T. La situation du desistemant volontaire dans la système du droit criminel. Revue internationale de droit penal, br. 1927
Živanović, T. (1922) Osnovi krivičnog prava - opšti deo. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona, 2. izd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (1992)
Društvena štetnost i društvena opasnost krivičnog dela
Simonović Branislav R.

Ekonomika (2005)
Položaj maloletnika u krivičnom postupku
Ilić Radan

Anali Pravnog fak Beograd (2011)
Izvršilaštvo i saučesništvo kroz nečinjenje
Jovančević Nedeljko

prikaži sve [160]