Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 6 od 82  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 12, br. 1, str. 53-63
Resursi u funkciji turizma - osnovna ekološko-pravna pitanja
Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd
Projekat:
Kriminal u Srbiji: fenomenologija, rizici i mogućnost socijalne intervencije (MPNTR - 47011)

Sažetak
Ovaj rad govori o složenosti problema i pitanjima pravne zaštite prirodnih i radom stvorenih vrednosti životne sredine - resursa (u funkciji turizma), iskazanoj kroz: 1. uočavanje i definisanje svega što spada pod dotični (grupni) objekt pravnog tretmana, 2. teškoće definisanja minimuma osnovnih elemenata poželjnog ponašanja prema njima, 3. složenost uspostavljanja režima zaštite koju im treba pružiti i 4. otvoreno pitanje na kojim je sve nivoima uputno da se zaštita ostvari: međunarodno-pravnom, državnom, te unutardržavnom iskazanom na regionalnom i lokalnom nivou. Kako bi se postavljeni zadaci ostvarili, neophodno je izabrati i državu koja je adekvatan primer, tj. ostvarive analize u cilju realizacije zadatka našeg istraživanja koje plasiramo kao deo rezultata Projekta 47011 kojim rukovodimo. Takođe, potrebno je i formirati adekvatan metodološki aparat prikupljanja činjenica, induktivnog analiziranja, potonje dedukcije, ali i, sasvim razumljivo, u svetlu primene ekološko-pravnih metoda, pre svega: formalno-normativnog, materijalno-normativnog, te normativno-hijerarhijskog.
Reference
*** (1973) Zakon o korišćenju poljoprivrednog zemljišta. Službeni glasnik SR Srbije, br. 25
*** (2006-2009) Zakon o poljoprivrednom zemljištu. Službeni glasnik RS, br. 62/2006, 41/2009
*** (2009-2012) Zakon o turizmu. Službeni glasnik RS, br. 36/2009, 88/2010, 99/2011; 93/2012
*** (1998-2005) Zakon o zaštiti bilja. Službeni list SRJ, br. 24/1998 i 26/1998 i Službeni glasnik RS, br. 101/2005
*** (1964) International charter for the conservation and restoration of monuments and sites (The Venice Charter 1964), adopted on III International Congress of architects and technicians of historic monuments in Venice. Preuzeto 30. marta 2015, sa http://www.icomos.org/en/component/content/article/179%E2%80%93articles-en-francais/ressources/charters-and-standards/157%E2%80%93the-venice-charter
*** Nacrt zakona o nacionalnim parkovima. Preuzet 30. marta 2015, sa http://www.eko.minpolj.gov.rs/dokumenti/I_Prirodni_resursi/2._Nacrti_propisa/2.1._Nacrti_Zakona/#wpfb-cat-17
*** (1962) Recommendation concerning the safeguarding of beauty and character of landscapes and sites. UNESCO, 12 C /40, http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13067 and URL_DO=DO_TOPIC and URL_SECTION=201.html, 30. mart 2015
*** (2007) Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (2007). OJ, C306/01, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12007L/TXTandfrom=EN, 30. marta 2015
*** (1972) Uredba o ratifikaciji Bečke konvencije o ugovornom pravu. Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, br. 30
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 83
*** (2003) Ustavna povelja državne zajednice Srbija i Crna Gora. Službeni list Srbije i Crne Gore, br. 1
*** (2010) Zakon o divljači i lovstvu. Službeni glasnik RS, br. 18
*** (2009) Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine. Službeni glasnik RS, br. 36
*** (2007) Communication from the commission on agenda for a sustainable and competitive European tourism. COM, 621, 30. mart 2015, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0621andfrom=EN
*** (2009) Zakon o potvrđivanju Evropske konvencije o zaštiti arheoloških nalazišta (revidirane). Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori, br. 42
*** (1974) Zakon o ratifikaciji Konvencije o zaštiti svetske kulturne i prirodne baštine. Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, br. 8
*** (2005) Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Thematic Strategy on the sustainable use of natural resources. COM 670. Preuzeto 30. marta 2015, sa http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005DC0670 and from=EN
*** (2010) Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Europe, the world’s No 1 tourist destination: A new political framework for tourism in Europe. COM 352. Preuzeto 30. marta 2015, sa http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0352 and from=EN
*** (1972) Convention concerning the protection of the world cultural and natural heritage. u: General Conference of the United Nations at its seventeenth session, Paris, 16 november, Preuzeto 30. marta 2015, sa http://whc.unesco.org/archive/convention-en.pdf
*** (2013) Decision No 1386/2013/EU of the European Parliament and of the Council, 20 November, on a General Union Environment Action Programme to 2020: Living well, within the limits of our planet. OJ L, 354/171. Preuzeto 30. marta 2015, sa http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D1386 and from=EN
*** (1991) Zakon o vodama. Službeni glasnik SR Srbije, br. 46
*** (2010) Zakon o vodama. Službeni glasnik RS, br. 30
*** (1984/1989) Zakon o zaštiti bilja od bolesti i štetočina. Službeni glasnik SR. Srbije, br. 14 i 6
*** (1990) Zakon o potvrđivanju Evropske konvencije o zaštiti arheološkog nasleđa. Službeni list SFRJ, br. 9
*** (2011) Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima. Službeni glasnik RS, br. 88
*** (1983) Zakon o rudarstvu. Službeni glasnik SR Srbije, br. 9
*** (1995) Zakon o rudarstvu. Službeni glasnik RS, br. 44
*** (1998) Zakon o osnovama zaštite životne sredine. Službeni list SR Jugoslavije, br. 24
*** (2003) Zakon o planiranju i izgradnji. Službeni glasnik RS, br. 47
*** (2006-2009) Zakon o poljoprivrednom zemljištu. Službeni glasnik RS, br. 62/2006; 41/2009
*** (2009-2010) Zakon o zaštiti prirode. Službeni glasnik RS, br. 36/2009, 88/2010; 91/2010
*** (2004-2011) Zakon o zaštiti životne sredine. Službeni glasnik RS, br. 135/2004, 36/2009, 36/2009, 72/2009; 43/2011
*** (2009) Zakon o zdravlju bilja. Službeni glasnik RS, br. 41
Client Earth-Justice for the Planet (2010) The impact of the Lisbon Treaty: An environmental perspective. London, Client Earth, Preuzeto 30. marta 2015, sa http://www.clientearth.org/reports/clientearth-briefing-lisbon-treaty-march-2010.pdf
Čavoški, A. (2007) Osnovi ekološkog prava Evropske unije. Beograd: Pravni fakultet
Drake, E., ur. (1968) Evolution and environment. u: A Symposium Text Presented on the Occasion of the One Hundredth Anniversary of the Foundation of Peabody Museum of Natural History at Yale University, New Haven: Yale University Press
Hunter, and C., Green, H. (1995) Tourism and the Environment: A sustainable relationship?. London: Routledge
Joldžić, V. (2008) Ekološko pravo - opšti i poseban deo. u: Primer Srbije - države u tranziciji, Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Joldžić, V. (2008) Ekološka politika - od ideje do izgradnje međunarodnog ekološkog prava. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Joldžić, V. (2011) Ekološko-pravna zaštita kao razvojno promenljiva - teorijsko praktički-pristup. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Joldžić, V. (2014) Zaštita živog sveta i radom stvorenih vrednosti životne sredine - teorijsko praktički pristup. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Kelsen, H. (1952) Principles of international law. New York: Rinehart and Company
Lukić, R. (1974) Metodologija prava. Beograd: SANU
Reddy, M.V. (2012) Tourism, Climate Change and Sustainability. Informa UK Limited
Vedder, H. (2008) The treaty of Lisbon and European environmental policy. Social Science Research Network, Preuzeto 30. marta 2015, sa http://ssrn.com/abstract=1310190
Webster, N. (1973) The international Webster new encyclopedic dictionary of the English language. New York: Tabor house
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/timsact12-15729
objavljen u SCIndeksu: 09.03.2018.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Strani pravni život (2012)
Krivično-pravna reakcija na zlostavljanje životinja u Kraljevini Švedskoj
Batrićević Ana

Vojno delo (2011)
Vojska Republike Srbije i zaštita životne sredine
Rakić Mile, i dr.

Pravo - teorija i praksa (2018)
Pravna zaštita voda u Republici Srbiji
Marković Svetlana, i dr.

prikaži sve [9]