Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:34
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:31

Sadržaj

članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 12, br. 1, str. 110-126
Karakteristike finansijskih izveštaja osiguravajućih kompanija i njihova revizija
Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet, Katedra za računovodstvo, reviziju i poslovne finansije

e-adresabjovkovic@kg.ac.rs
Sažetak
Specifičnost osiguravajućih društava potiče od same prirode njihovog poslovanja tj. preuzimanja rizika kojima su fizička i pravna lica izložena za naknadu u vidu premije koja predstavlja njihove prihode. Delatnost osiguranja, kao poslovno opredeljenje jednog privrednog društva, proizvodi specifičnosti koje se ogledaju u izražavanju karakterističnih pozicija njegovog bilansa stanja i bilansa uspeha. Prisutne su mnoge karakteristične pozicije navedenih bilansa proistekle iz poslova osiguranja različitih životnih i neživotnih rizika koje nisu svojstvene drugim pravnim licima. U radu je izvršen kratak pregled bilansnih pozicija u osiguravajućim društvima radi sticanja uvida u materijalno značajne bilansne pozicije svojstvene osiguravajućim društvima. Nezavisna revizija treba da posveti posebnu pažnju i usredsredi dodatnu dozu profesionalnog skepticizma upravo ovim karakterističnim pozicijama. Odlike revizorskog procesa u osiguravajućim društvima izložene su u poslednjem naslovu ovog rada.
Reference
*** Fourth Council Directive. 78/660/EEC; http://europa.eu/documents/comm/green_papers/pdf/com96_338_en.pdf,pregled, jun 2017
*** (2013) Zakon o računovodstvu. Službeni glasnik RS, br. 62, URANJU
*** (2010) Međunarodni standardi revizije - MSR-700 formiranje mišljenja i izveštavanje o finansijskim izveštajima. Beograd: SRRS, prevod sa engleskog jezika
*** (2015) Odluka NBS o sadržini izveštaja o obavljenoj reviziji finansijskih izveštaja društva za osiguranje. Službeni glasnik RS, br. 42
*** (2014/2015) Odluka o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za društva za osiguranje. Službeni glasnik RS, br. 135/2014, 141/2014, i 102/2015
Knežević, S. (2011) Faktori kvaliteta finansijskog izveštavanja osiguravajućih društava. u: Referat na XLII Simpozijumu Saveza računovođa i revizora Srbije, Zlatibor, str. 411-427
Lukić, R.M. (2006) Računovodstvo osiguravajućih kompanija. Beograd: Ekonomski fakultet
Ryan, S. (2007) Financial Instruments & Institutions Accounting and Disclosure rules. New Jersey: Wiley & Sons
Soltani, B. (2007) Auditing: An International Approach. Harlow: Prentice Hall
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/poseko13-16143
objavljen u SCIndeksu: 25.10.2018.

Povezani članci

Nema povezanih članaka