Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 9  
Back povratak na rezultate
2011, br. 187-188, str. 123-135
Mogućnost gajenja selekcionisanih klonova crnih topola na rekultivisanim glejnim zemljištima
Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, Novi Sad, Srbija
Projekat:
Istraživanje klimatskih promena i njihovog uticaja na životnu sredinu - praćenje uticaja, adaptacija i ublažavanje (MPNTR - 43007)

Ključne reči: melioracija; topola; klon; aluvijalna ravan; ritska crnica
Sažetak
Šumske zajednice na aluvijalnoj ravni Ravnog Srema, izgrađivale su se tokom vrlo dugih klimatskih razdoblja pod direktnim i indirektnim uticajem režima voda, koji se postepeno menjao pod dejstvom raznih abiotičkih i antropogenih faktora. Isušivanjem zatvorenih depresija stvoreni su povoljni uslovi za pripremu terena i sadnju vrednijih vrsta drveća na do tada zamočvarenim zemljištima. Ogledni zasad osnovanom je u proleće 2001 godine. Ogled je osnovan u tri ponavljanja sa jednogodišnjim sadnicama tipa 1/1 u razmaku sadnje 6×6 m (278 sadnica·ha-1) U ogledu je zastupljeno pet klonova američke crne topole Populus deltoides (cl. PE19/66; 129/81; B-229; 182/81; B-81) i jedan hibrid eurameričke topole Populus × euramericana cl. Pannonia (M-1). Istraživani klonovi nakon 11 godina razvoja zasada ostvarili su visok procenat preživljavanja od 86%, odnosno prosečno (239) stabala ha-1 klon B-229 do preko 98%, odnosno prosečno (274) stabla ha-1 klon 129/81. Nakon jedanaest godina razvoja zasada istraživani klonovi su ostvarili srednje visine od 22 m (cl. 182/81) do 28 m (cl. PE 19/66) i srednji prečnik od 25,4 cm (cl. 182/81) do 32,1 cm (cl. PE 19/66). Ostvareni rezultati upućuju da se ova ritska crnica obrazovana na aluvijalnim nanosima (šifra 77) kao takva može koristiti za gajenje crnih topola.
Reference
Andrašev, S. (2003) Karakteristike rasta tri klonske sorte crnih topola (sekcija Aigeiros Duby) u srednjem Podunavlju. Beograd: Šumarski fakultet, magistarski rad
Andrašev, S., Rončević, S., Kovačević, B. (2005) Proizvodnost zasada selekcionisanih klonova crnih topola. Šumarstvo, vol. 57, br. 1-2, str. 49-58
Andrašev, S. (2008) Razvojno proizvodne karakteristike selekcionisanih klonova crnih topola (sekcija Aigeiros Duby) u gornjem i srednjem Podunavlju. Beograd: Šumarski fakultet, doktorska disertacija
Banković, S., Medarević, M. (1992) Kodni priručnik za informacioni sistem o šumama Republike Srbije. Beograd: Šumarski fakultet
Erdeši, J. (1971) Fitocenoze šuma jugozapadnog Srema. Sremska Mitrovica: Šumsko gazdinstvo Sremske Mitrovice, Doktorska disertacija
Herpka, I. (1963) Postanak i razvoj prirodnih vrba u Podunavlju i donjoj Posavini. Topola, 36-37, str. 18-27
Ivanišević, P., Knežević, M. (2008) Tipovi šuma i šumskog zemljišta na području Ravnog Srema. u: Tomović Z. [ur.] 250 godina šumarstva Ravnog Srema, Petrovaradin: Javno preduzeće Vojvodina šume, str. 87-118
Jović, N., Jović, D., Jovanović, B., Tomić, Z. (1989/1990) Tipovi lužnjakovih šuma u Sremu i njihove osnovne karakteristike. Glasnik Šumarskog fakulteta, 71-72,(19-40)
Katić, P., Đukanović, D., Đaković, P. (1979) Klima SAP Vojvodine. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Marković, J., Pudar, Z. (1990) Uticaj gustine zasada na produkciju i vrednost drvne mase topola. u: Zbornik radova sa savetovanja 'Savremene metode pošumljavanja, nege i zaštite u očuvanju i proširenju šumskog fonda Srbije', Aranđelovac, str. 391-401
Marković, J., Rončević, S., Andrašev, S. (1997) Osnovne karakteristike razvoja nekih novih klonskih sorata topola. Savremena poljoprivreda, Novi Sad, vol. 46, br. 3-4, str. 124-130
Marković, J., Rončević, S., Andrašev, S. (2001) Effect of plantation density on the production of poplar biomass Populus deltoides Bartr. u: Third Balcan Scientific Conference, vol. I, Sofia (435-442)
Marković, J. (1980) Produkcija biomase topole - Populus x euramericana (Dode) Guinier cl. I-214 u zasadima različite gustine na dva tipa zemljišta. Radovi Instituta za topolarstvo, knj. 8, 197
Rončević, S. (1984) Uticaj načina sadnje na uspeh podizanja zasada različitih klonova topola. Radovi Instituta za topolarstvo, Novi Sad, br. 14, str. 1-87
Rončević, S. (1990) Uticaj tipa sadnog materijala, vremena i načina sadnje na uspeh osnivanja i razvoj zasada američke crne topole Populus deltoides Bartr. Beograd: Šumarski fakultet, doktorska disertacija
Vlatković, S. (1986) Funkcije šuma i optimalna šumovitost Vojvodine. Novi Sad: Institut za topolarstvo, doktorska disertacija
Živanov, N., Jovin, D. (1983) Prilog izučavanju prirasta topola na glinovitim teškim zemljištima. Topola, Beograd, br. 145/146, 27-34
Živanov, N.I., Ivanišević, P. (1985) Zemljišta za uzgoj topola i vrba. u: Topole i vrbe u Jugoslaviji, Novi Sad: Institut za topolarstvo, str. 105-121
Živanov, N.I., Ivanišević, P. (1990) Značaj svojstava zemljišta za uzgoj topola. u: Zbornik radova sa savetovanja 'Savremene metode pošumljavanja, nege i zaštite u očuvanju i proširenju šumskog fonda Srbije', Aranđelovac, str. 272-285
Živković, B., Nejgebauer, V., Tanasijević, Đ., Miljković, N., Stojković, L., Drezgić, P. (1972) Zemljišta Vojvodine. Novi Sad: Institut za poljoprivredna istraživanja
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 27.03.2012.

Povezani članci

Nema povezanih članaka