Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 4 od 41  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 72, br. 1, str. 5-22
Medijska slika žena u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije
aMinistarstvo odbrane Republike Srbije, Uprava za odnose sa javnošću
bUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd

e-adresasanja.canovic@mod.gov.rs, ksenija.djuric@mod.gov.rs
Ključne reči: medijski sadržaji o ženama u vojsci; rodna ravnopravnost; analiza sadržaja; mediji masovnog komuniciranja
Sažetak
Savremeni koncept bezbednosti i politika jednakih mogućnosti stvorili su prostor za značajno učešće žena u sektoru bezbednosti. Njihovo učešće u oružanim snagama odgovara društvenoj stvarnosti, jer žene čine polovinu društva i predstavljaju potreban resurs za odbranu. U procesu reforme sektora bezbednosti žene u oružanim snagama takođe doprinose promenama u vojnoj organizaciji i prilagođavanju savremenim misijama i zadacima vojske. Medijsko predstavljanje žena u vojsci može da bude pokazatelj dominantnih orijentacija o pitanjima važnim za društvo i da utiče na obrasce koji će se u jednoj kulturi smatrati poželjnim. Ovaj rad bavi se medijskom slikom žena u Vojsci Srbije i Ministarstvu odbrane kroz analizu izveštavanja medija masovnog komuniciranja o ženama oficirkinjama, profesionalnim vojnikinjama, devojkama koje se opredeljuju za dobrovoljno služenje vojnog roka, kadetkinjama, kao i ženama koje su zaposlene kao civili1 . Analiza daje odgovor na pitanje koliko su vidljive i na koji način su predstavljene žene u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije u novinama, televizijama i na radiju u periodu od 2016. do 2018. godine, koje su dominantne teme, tekstualne i vizuelne poruke i vrednosni kontekst. Rezultati istraživanja važni su i zbog činjenice da je u Srbiji na snazi drugi Nacionalni akcioni plan za primenu Rezolucije 1325 SB UN (2017-2020)2 prema kojem, kao i prema prethodnom, broj, sadržaj i vrednosno usmerenje medijskih priloga o ženama, miru i bezbednosti može da predstavlja važan indikator i pokazatelj stepena projektovanih, ali i dosegnutih ciljeva.
Reference
*** Potrebno je promeniti sliku žena u medijima. na linku: http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/drustvo/3134013/potrebno-promeniti-slikuzena-u-medijima.html, pristup 7. decembar, 2019
*** Zaključak Vlade i NAP-a. na linku: http://www.mod.gov.rs/multimedia/file/staticki_sadrzaj/dokumenta/akcioni_planovi/2017/Zakljucak%20Vlade%20o%20usvajanju%20NAP%20za%20primenu%20R_1325%20SB%20UN%20u%20R_Srbiji.pdf, pristup 17
*** (2016) Nacionalna strategija za rodnu ravnopravnost za period od 2016. do 2020. godine sa akcionim planom za period od 2016. do 2018. godine - rodna ravnopravnost u medijskoj sferi. Sl. gl. RS, br. 4
*** Nacionalni akcioni plan za primenu Rezolucije 1325 SB UN - žene, mir i bezbednost u Republici Srbiji. na linku: http://www.mod.gov.rs/lat/11050/noviakcioni-plan-za-primenu-rezolucije-1325-11050, pristup 17. novembar 2019
*** (2009) Službeni glasnik RS, br. 104
*** (2009) Službeni glasnik RS
*** Elektronska baza podataka i pres-klipinzi Uprave za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane
Berelson, B. (1952) Content Analysis in Communication Research. Glencoe-New York: Free Press
Bridges, D., Wadham, B. (2020) Gender under fire: Portrayals of military women in the Australian print media. Feminist Media Studies, vol. 20 (2), p. 219-237, na linku: https://www.researchgate.net/publication/332129348_Gender_under_fire_portrayals_of_military_women_in_the_Australian_print_media, pristup 20.4.2020
Danilović, N. (2015) Metod analize sadržaja dokumenata sa instrumentima. Beograd: Zadužbina Andrejević
Dejvid, M.K. (2000) Televizija medijski priručnik. Beograd: Klio
Đorđević, T. (1979) Teorija informacija i teorija masovnih komunikacija. Beograd: OOUR 'Izdavačko-publicistička delatnost'
Elezović, A. (2012) O čemu pišu novine. Medijska istraživanja - znanstveno-stručni časopis za novinarstvo i medije, Vol. 18, br. 1
Fajgelj, S. (2020) Metode istraživanja ponašanja. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju
Foster, C. (2018) Military women are 3 times more likely to suffer infertility than civilians, but the Pentagon is forcing nearly all of them to pay for their own treatment. Business insider, 20.12. Na linku: https://www.businessinsider.com/military-women-suffer-infertility-at-3-times-the-rate-of-civilians-2018-12, pristup 7. decembar 2019
Friedan, B. (1963) The Feminine Mistique. New York-London: W.W. Norton and Company, na linku: https://archive.org/details/TheFeminineMystique, pristup 30. novembar 2019
Lamothe, D. (2015) Marine experiment finds women get injured more frequently, shoot less accurately than men. Washigton Post, 10.9, na linku: https://www.washingtonpost.com/news/checkpoint/wp/2015/09/10/marine-experimentfinds-women-get-injured-more-frequently-shoot-less-accurately-thanmen/?noredirect=on&utm_term=.75ffbef5ca8
Lorimer, R. (1998) Masovne komunikacije. Beograd: Klio
Manić, Ž. (2017) Analiza sadržaja u sociologiji. Beograd: Čigoja štampa
Mcquail, D. (2010) McQuail's Mass Communication Theory. London: Sage, 6th edition, na linku: https://www.academia.edu/36529032/Mass.Communication.Theory.6th.Edition_Mc_Quai ls_, pristup 19. oktobar 2019
Miletić, M., Miletić, N. (2017) Komunikološki leksikon. Beograd: Univerzitet 'Džon Nezbit'
Pajović, M. (2012) Primena metode analize sadržaja (dokumenata) u proučavanju arhivske građe. Vojno delo, vol. 64, br. 3, str. 402-417
Počuč, V.M. (2015) Reprezentovanje žena u medijima. Vojno delo, vol. 67, br. 2, str. 279-287
Radojković, M., Miletić, M. (2008) Komuniciranje, mediji i društvo. Beograd: Učiteljski fakultet
Savić, S. (2016) Značaj i uloga medija u ostvarivanju ciljeva rodne ravnopravnosti. u: Stojković Biljana [ur.] Žene, mir i bezbednost - rodna analiza 2010-2015, Beograd: Ministarstvo odbrane-Sektor za politiku odbrane-Uprava za strategijsko planiranje
Stojak, R. (1990) Metoda analize sadržaja. Sarajevo: Institut za proučavanje nacionalnih odnosa
Vreg, F. (1975) Društveno komuniciranje. Zagreb: Centar za informacije i publicitet
Zeisler, A. (2008) Feminism and Pop Culture. Berkeley, CA: Seal Press, Na linku:, pristup 30. novembar 2019
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/vojdelo2001005J
primljen: 02.03.2020.
prihvaćen: 16.08.2020.
objavljen u SCIndeksu: 09.10.2020.

Povezani članci

Nema povezanih članaka