Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:27
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 4 od 41  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 74, br. 1, str. 47-55
Rudarski otpad
Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet, Srbija

e-adresadragana.nisic@rgf.bg.ac.rs
Sažetak
Rudarski otpad svojom količinom i karakteristikama dugi niz godina pobuđuje pažnju stručne i laičke javnosti. Stručna javnost mu prilazi sa stanovišta mogućnosti racionalnog tretmana, a laička sa strahom za okruženje i održivi razvoj. Jedni bi da problem rešavaju postepeno prema raspoloživim sredstvima, a drugi bi da se odreknu rudarstva, po svaku cenu i po kratkom postupku. Time se stiče utisak da rudarstvo obeležava njegov otpad, a ne mnoštvo korisnih proizvoda bez kojih je nezamisliv sadašnji i budući razvoj. Polazeći od ovakvih premisa u ovom radu je prikazan rudarski otpad kroz zakonsku regulativu, njegove bitne karakteristike, rizičnost i načine upravljanja, uz probleme koji ga prate. Suštinski je problem sveden na količine koje se neminovno izdvajaju u rudarskim procesima i potrebu rešavanja problema odlaganja takvog otpada saglasno njegovim karakteristikama.
Reference
*** (2015) Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima. Službeni glasnik RS, br. 101
*** (2001) Management of mining, quarrying and ore-processing waste in the European Union. BRGM
*** (1996) Tailing dams and environmental: Review and recommendations. ICOLD Bulletin, 103
*** Katastar rudarskog otpada. dostupno na: https://katastarrudarskogotpada.rs/
*** (2004-2018) Zakon o zaštiti životne sredine Republike Srbije. Sl. Glasnik RS, br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - dr. zakon, 72/2009 - dr. zakon, 43/2011 - odluka US, 14/2016, 76/2018 i 95/2018 - dr. zakon
*** (2017) Uredba o uslovima i postupku izdavanja dozvole za upravljanje otpadom, kao i kriterijumima, karakterizaciji, klasifikaciji i izveštavanju o rudarskom otpadu. Sl. Glasnik RS, 53
*** (2006) Directive 2006/21/EC of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 on the management of waste from extractive industries. OJ L, 102, p. 15, 11.4.2006
*** (2008) Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives. OJ L, 312, 22.11., p. 3-30
*** (1999) Zakon o potvrđivanju Bazelske konvencije o kontroli prekograničnog kretanja opasnih otpada i njihovom odlaganju. Službeni list SRJ, Međunarodni ugovori, br. 2
*** (2012) General guidance on the interpretation of key provisions of Directive 2008/98/EC on waste. European Commission Directorate-General Environment, June, http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/pdf/guidance_doc.pdf
*** (1999) Council Directive 1999/31/EC of 26 April 1999 on the landfill of waste. OJ L, 182, p. 1-19, 16.7.1999
*** (2009-2018) Zakon o upravljanju otpadom. Sl. Glasnik RS, br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018
*** (2003) Resource conservation and recovery act orientation manual. Washington, DC: U.S. EPA
*** (2004) Dirty metal, mining communities and environment. Washington: Earthworks, Oxfam America
Azcue, M.J. (1999) Environmental Impacts of Mining Activities. Springer
Blight, G. (2011) Chapter: Mine waste: A brief overview of origins, quantities, and methods of storage. Academic Press, pp. 77-88
Chandak, S.P. (2010) Trends in Solid Waste Management: Issues, Challenges and Opportunities
Dimitrijević, M.D., Antonijević, M.M., Dimitrijević, V.Lj. (2002) Oxidation of pyrite: Consequences and significance. Hemijska industrija, vol. 56, br. 7-8, str. 299-316
Đorđević, Lj., Radovanović, N., Redžić, N. (2017) Upravljanje otpadom u Republici Srbiji u periodu 2011-2016. g. Beograd: Agencija za zaštitu životne sredine
Hadjibiros, K., Dermatas, D., Laspidou, C.S. (2011) Municipal solid waste management and landfill site selection in Greece: irrationality versus efficiency. Global NEST: the international Journal, 13(2): 150-161
Knežević, D., Nišić, D., Tomanec, R., Ranđelović, D. (2018) Karakterizacija i upravljanje industrijskim otpadom. Beograd: Rudarsko-geološki fakultet
Knežević, D., Ravilić, M., Drobac, J., Stefanović, M., Radivojević, S. (2011) Izbor lokacije za deponiju pepela i nimbizam. Elektroprivreda, Vol. LXIV, broj 4, str. 382-394
Knežević, D.N., Radivojević, S.Z., Stefanović, M.R., Drobac, J.M., Ravilić, M.M. (2013) The perception differences between expert and non-expert audience on the environmentally undesirable facilities: The case of 'Cirikovac mine' ash landfill. Tehnika, vol. 68, br. 5, str. 837-848
Kossoff, D., Dubbin, W.E., Alfredsson, M., Edwards, S.J., Macklin, M.G., Hudson-Edwards, K.A. (2014) Mine tailings dams: Characteristics, failure, environmental impacts, and remediation. Applied Geochemistry, 51:229-245
Lottermoser, G.B. (2010) Mine Wastes, Characterization, Treatment, Environmantal Impacts. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag
Nišić, D., Knežević, D., Lilic, N. (2018) Assessment of risks associated with the operation of the tailings storage facility Veliki Krivelj, Bor (Serbia). Archives of Mining Sciences, Vol. 63, no. 1, pp. 147-163
Nišić, D., Knežević, D. (2018) Risk-based classification of industrial waste storage facilities. Inżynieria Mineralna, no. 2 (42), pp. 231-240
Nišić, D.D., Knežević, D.N., Ilinčić, L.M., Gogić, G.M. (2018) A closure of the first phase of the flotation tailings storage facility 'Pekina glavica'. Tehnika, vol. 73, br. 1, str. 49-58
Pritchard, J., Jensen, T., Welsh, D. (2010) Options for Management and Closure of Tailings Storage Facilities. Engineering and Mining Journal, Vol. 211, No. 2, pp. 72, 74-75
Rankin, W.J. (2011) Minerals, Metals and Sustainability. CSIRO Publishing
Redžić, N., Đorđević, Lj., Dukić, I., Misajlovski, N., Mihailović, L. (2010) Katalog otpada, Uputstvo za određivanje indeksnog broja. Beograd: Agencija za zaštitu životne sredine
US Department of Homeland Security (DHS) (2011) Estimating Economic Consequences for Dam Failure Scenarios. Washington, DC: US Department of Homeland Security
Vasiljević, N. (2008) The role of landscape planning in European landscape convention implementation. Glasnik Srpskog geografskog društva, vol. 88, br. 3, str. 51-60
Verburg, R., Bezuidenhout, N., Chatwin, T., Ferguson, K. (2009) The Global Acid Rock Drainage Guide (GARD Guide). Mine Water and the Environment, 28(4): 305-310
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/tehnika1901047N
objavljen u SCIndeksu: 07.03.2019.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka