Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 4 od 28  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 64, br. 4, str. 17-28
Strane direktne investicije kao izvor finansiranja ekonomskog razvoja zemalja Zapadnog Balkana
aUniverzitet u Nišu, Ekonomski fakultet
bUniverzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet

e-adresaslobodan.cvetanovic@eknfak.ni.ac.rs, ddespotovic@kg.ac.rs, gordanam@kg.ac.rs
Sažetak
U radu se sagledava ekonomski rast pet zemalja Zapadnog Balkana, s jedne, i priliv stranih direktnih investicija, kao jedan od eksternih izvora prirodnog razvoja ovih zemalja, s druge strane, u periodu 2000-2017. Pošlo se od stava po kome, ove zemlje moraju, zbog nedovoljne domaće štednje, da koriste strani kapital kao eksterni izvor finansiranja razvoja i da on predstavlja uslov trajnog prevođenja njihovih stopa ekonomskog rasta na viši nivo. Jer, evidentno je da stope ekonomskog rasta ovih zemalja nakon krize iz 2009. godine ne obezbeđuju zatvaranje razvojnog jaza za zemljama EU. U tom smislu, strane direktne investicije predstavljaju značajnu dopunu domaćoj akumulaciji. Međutim, ne osporavajući njihovu korisnost, valja imati u vidu da one ne mogu biti trajni supstitut za nedovoljnu domaću štednju zemalja Zapadnog Balkana.
Reference
*** (h.d.) World development indicators. DataBank, http://databank.worldbank.org/data/source/world-development-indicators, July 12, 2018
*** (n.d.) Foreign direct investment flows and stock. UNCTAD, http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx
Carkovic, M., Levine, R. (2005) Does Foreign Direct Investment Accelerate Economic Growth?. u: Moran T. ; i dr. [ur.] Does Foreign Direct Investment Promote, Washington, DC: Institute for International Economics, pp. 195-220
Cvetanović, S., Mladenović, I. (2014) Ekonomija kapitala i finansiranje razvoja. Niš, Sopstveno izdanje
Cvetanović, S., Despotović, D., Mladenović, I. (2018) Ekonomski rast zemalja Zapadnog Balkana - nizak kvalitet i neizgrađenost institucija kao nedostajući faktor. u: Institucionalne promene kao determinanta privrednog razvoja Republike Srbije, Kragujevac: Ekonomski fakultet, str. 83-98
Cvetanović, S., Despotović, D. (2014) Funding sources for the development of Western Balkan countries 2001-2012. Ekonomika, vol. 60, br. 3, str. 59-66
Dunning, L., John, H., Sarianna, M. (2008) Multinational Enterprises and the Global Economy. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Limited, Second Edition
Jovanović, M. (2006) Evropska ekonomska integracija. Beograd: Ekonomski fakultet, str. 556
Madžar, Lj. (2016) Strane investicije u ekonomskoj politici Srbije. u: Strane direktne investicije i privredni rast u Srbiji, Beograd: Ekonomski fakultet, str. 11-34
Mencinger, J. (2003) Does Foreign Direct Investment Always Enhance Economic Growth?. Kyklos, 56(4): 491-508
Minović, J., Erić, D. (2016) Impact of political risk on frontier capital market. Engineering Economics, 27(2):
Vadlamannati, K.C., Tamazian, A. (2009) Growth effects of FDI in 80 developing economies: the role of policy reforms and institutional constraints. Journal of Economic Policy Reform, 12(4): 299-322
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.5937/ekonomika1804017C
objavljen u SCIndeksu: 10.01.2019.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Ekonomika (2015)
Koncept društvenog kapitala u ekonomskoj teoriji
Cvetanović Slobodan, i dr.

Anali Ekon fak Subotica (2013)
Održivost deficita tekućeg računa Srbije na dugi rok
Marčetić Marija, i dr.

Zb Pravnog fak Niš (2020)
Državna pomoć i fer tržišna utakmica
Nikolić Ljubica

prikaži sve [8]