Metrika

  • citati u SCIndeksu: [6]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:40
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 7 od 10  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 4, br. 2, str. 53-70
Kritički osvrt na Dirkemov redukcionistički pogled na religiju
Centar za religijske nauke 'Kom', Beograd
Ključne reči: Dirkem; religija; sociologija; redukcionizam; sociologizam; sekularizam; funkcionalizam; sveto; profane
Sažetak
Dirkemovo poimanje religije temelji se na njegovim osnovnim sociološkim idejama, ali i na podeli svih pojava u ljudskom društvu na svete i profane. On smatra da religija nastaje u društvu i da je treba posmatrati isključivo kao društvenu pojavu. Pritom odbacuje bilo kakvu mogućnost da religija može imati nešto metafizičko. On religiju predstavlja kao neku vrstu simboličkog prikaza samoga društva. Piše da je društvo objektivna stvarnost onoga što u monoteističkim religijama nazivamo Bog a u drevnim religijama mana. No, religija kao skup raznih simbola potpuno gubi kontakt sa stvarnošću. Religija koja nema ontološko i saznajno uporište vrlo lako otvara put ekstremnom relativizmu koji se neuspešno bori s mnogim protivrečnostima. S druge strane, odnos između religioznosti i društvenosti nije uvek direktan, pa je nemoguće tvrditi da nijedan aspekt religije ne prevazilazi čovekovo društvo. Otuda, Dirkemova ideja o polazištu religije ne samo da ne obuhvata individualne aspekte čovekovog postojanja već zanemaruje i duhovne i metafizičke dimenzije celokupnog postojanja. S druge strane, njegovo poimanje religije možemo kritikovati i osporavanjem njegove podele svih pojava u ljudskom društvu na svete i profane. On ističe da su svete pojave religijske, pa zatim i društvene. Međutim, nije sve što je sveto religijsko i nije sve što je religijsko sveto. U mnogim religijama takva podela nije ni prihvaćena. A, pored toga, ne treba zaboraviti da predstavljanje religije kao društvene institucije koja se bavi samo svetim pojavama najzad dovodi do potpune sekularizacije društva.
Reference
Allen, D. (2011) Zedde taklilgeraji dar andiše-je Mircea Eliade [Antiredukcionizam kod Mirče Elijadea], preveo na persijski jezik Isa Abdi. Ketab-e mah-e din, 14 (11); 22-31
Allen, N.J. (1998) Pichering and Miller, On Durkheim's Elementary of Religious Life. London: Routledge
Alpert, H. (1939) Emille Durkheim and His Sociology. New York: Columbia University Press
Arabi, M.I. (1977) Dragulji poslaničke mudrosti. Zenica: Besmut
Babaei, H. (2014) 'One' and 'many' in Islam: The path (sirät ) and the ways (subul) in the Qur'an. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 3, br. 1, str. 97-112
Barnes, H.E., ur. (1982) Uvod u istoriju sociologije. Beograd: BIGZ
Dirkem, E. (1982) Elementarni oblici religijskog života. Beograd: Prosveta
Durkheim, E. (2004) Darbare-je taksim-e kar-e eđtemai / The division of labour in society. Tehran: Našr-e markaz, preveo na persijski jezik Baker Parham
Durkheim, E. (1954) Elementary forms of Religion, translated by J. W. Swain. New York: Macmillan
Džilo, H. (2014) Ontološki i gnoseološki pogledi sufija u svjetlu metafizičke i teozofske tradicije. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 3, br. 1, str. 41-70
Espozito, J., Azzam, T. (2000) Islam and Secularism in the Middle East. New York
Felicien, C. (1976) Tarih-e mohtasar-e adjan-e bozorg / Petite Histoire des Grandes religions. Tehran: Elmi va farhangi, preveo na persijski jezik Hodajar Mohebi
Gidens, E. (1996) Dirkem. Beograd-Zemun: Biblioteka XX vek
Hadžajlić, M. (2014) Dinamika humano-božanstvene civilizacije s osvrtom na stanovišta Bernarda Luisa. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 3, br. 1, str. 131-161
Halilovic, M. (2014) Epistemology in Mulla Sadra Shirazi’s thought. Theoria, Beograd, 57(2): 19-38
Halilović, S. (2014) Najkraći argument za postojanje Boga u islamskoj filozofiji. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 3, br. 1, str. 21-39
Hick, J. (1973) Philosophy of religion. New Jersey: Englewood Cliffs
Korban, E. (2003) Barresi-je manša-e din az didgah-e Durkhajm va Tabatabai / O polazištu religije u učenjima Dirkema i Tabatabaija. Dinpažuhi, 15 (3): 57-82
Murteza, M. (1991) Mađmu'e-je asar. Tehran: Sadra, tom III
Pickering, W.S.F. (1993) Secularization. u: Alister E. [ur.] The Blackwell Encyclopedia of Modern Christian Thought, Oxford
Robertson, R. (1970) The sociological interpretation of religion. Oxford, UK, itd: Blackwell
Simkani, R.D. (2013) ‘Emil Durkhajm va keraati orfi az din' / Emil Dirkem i sekularizovano tumačenje religije. Andiše-je novin-e dini, 9 (34): 133-148
Tavasoli, A.G. (2001) Đame'ešenasi-je dini. Tehran: Sohan
Wilson, B. (1987) Secularization. u: Mircea Eliade [ur.] The Encyclopedia of Religion, New York: Macmillan
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kom1502053H
objavljen u SCIndeksu: 14.12.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka