Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:49
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:44

Sadržaj

članak: 3 od 41  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 11, br. 1, str. 47-68
Fundamentalna i tehnička analiza u funkciji efikasnog upravljanja portfoliom HoV
aUniverzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti
bUniverzitet Educons, Fakultet poslovne ekonomije, Sremska Kamenica

e-adresamilenko.dzeletovic@gmail.com, milosevicm1@gmail.com
Sažetak
Predmet istraživanja u radu je analiziranje metoda fundamentalne i tehničke analize HoV na primeru kompanija koje se kotiraju u okviru indeksa Belex 15. Cilj istraživanja jeste dolaženje do niza konkretnih informacija, u praksi testiranih, o mogućnostima unapređenja efikasnog upravljanja portfoliom sa posebnim fokusom na optimalni odabir tehnika i metoda fundamentalne i tehničke analize HoV. Fundamentalna analiza HoV bavi se u osnovi izučavanjem ekonomskih, političkih i socijalnih pokazatelja nacionalne ekonomije sa ciljem da se predvide kretanja na finansijskom tržištu u budućnosti. Za razliku od fundamentalne, tehnička analiza proučava istorijske i aktuelne podatke o cenama i obimu sa namerom da se predvide aktivnosti na tržištu u budućem periodu. Dakle, istorijski podaci o cenama su osnova i najčešće korišćeni podaci tehničke analize. Metodologija korišćena u istraživanju obuhvata metode analize, sinteze, eksplorativne i induktivno-deduktivne tehnike. Zbog velikog broja informacija koje se mogu dobiti korišćenjem svih metoda i tehnika, u radu ćemo prikazati najoptimalniju kombinaciju pokazatelja fundamentalne i tehničke analize koji će biti u funkciji efikasnog upravljanja portfoliom. Kao uzorak za primenu optimalne grupe pokazatelja fundamentalne i tehničke analize koristićemo korpu od 15 najlikvidnijih akcija na Beogradskoj berzi i indeks Belex 15 pozicioniran kao vodeći indeks Beogradske berze koji opisuje kretanja cena najlikvidnijih srpskih akcija i koji se računa u realnom vremenu. Rezultati istraživanja biće korisni kako akademskoj zajednici za dalja istraživanja u oblasti, tako i institucionalnim i individualnim investitorima u funkciji kreiranja seta instrumenata usmerenih ka efikasnom trgovanju sa HoV.
Reference
*** (2013) Izveštaj o stanju u finansijskom sistemu. Beograd: Narodna banka Srbije, http://www.nbs.rs/export/internet/.../osnovni_makroekonomski_indikatori.xls
*** Beogradska berza. http://www.belex.rs/
Andersen, J.V., Gluzman, S., Sornette, D. (2000) Fundamental framework for “technical analysis” of market prices. European Physical Journal B, 14(3): 579-601
Anđelić, G. (2012) Finansijsko tržište u uslovima ekonomske krize: studija slučaja Republika Srbija. Zbornik Univerziteta Edukons za društvene nauke, str. 81-90. maj; 24-25
Anđelić, G., Đaković, V., Tot, V. (2016) New development trends of commodity exchanges through 'the prism' of modern standards. Poslovna ekonomija, vol. 10, br. 2, str. 1-27
Bettman, J.L., Sault, S.J., Schultz, E.L. (2009) Fundamental and technical analysis: substitutes or complements?. Accounting & Finance, 49(1): 21-36
Bodie, Z., Kane, A., Marcus, A. (2013) Essentials of Investments - Ninth Edition. New York: McGraw-Hill
Chen, J. (2010) Essentials of Technical Analysis for Financial Markets. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons
Edwards, D.R., Magee, J. (1992) Technical analysis of stock trends, seventh edition. Chicago, IL: John Magee Inc
Elder, A. (2002) Come into my trading room. New York: John Wiley & Sons
Grinblatt, M., Han, B. (2005) Prospect theory, mental accounting, and momentum. Journal of Financial Economics, 78(2): 311-339
Jeremic, Z. (2012) Finansijska tržišta i finansijski podaci. Beograd: Univerzitet Singidunum
Lo, A., Mamaysky, H., Wang, J. (2000) Foundations of Technical Analysis: Computational Algorithms, Statistical Inference and Empirical Implementation. NBER Working Paper, No. 7613, p.p. 12
Pjanić, M., Lučić, D. (2011) Efekti krize na berzansko poslovanje u Srbiji i zemljama regiona. Poslovna ekonomija, vol. 5, br. 2, str. 227-246
Steinberg, M. (2000) Guide to Investing. New York, NY: Prentice Hall
Škarić, J.K. Finansijski izveštaji kao izvori podataka potrebnih za ocenu boniteta banke. http://w3.ekof.bg.ac.rs/nastava/bilansna_tip/2010/analiza%20bilansa%20banaka.doc
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/poseko11-14046
objavljen u SCIndeksu: 02.11.2017.

Povezani članci