Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 8 od 47  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 23, br. 1, str. 10-13
Uticaj starosti semena na klijavost i porast klijanaca mačjeg repa (Phleum pratense L.)
aInstitut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd, Srbija
bInstitut za krmno bilje, Kruševac, Srbija
cUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Poljoprivredni fakultet, Lešak, Srbija
dInstitut za kukuruz 'Zemun polje', Beograd-Zemun, Srbija

e-adresastanisavljevicrade@gmail.com
Projekat:
Poboljšanje genetičkog potencijala i tehnologija proizvodnje krmnog bilja u funkciji održivog razvoja stočarstva (MPNTR - 31057)
Razrada integrisanog upravljanja i primene savremenih principa suzbijanja štetnih organizama u zaštiti bilja (MPNTR - 31018)

Ključne reči: kvalitet semena; mačji rep; porast klijanca
Sažetak
Mačji rep je krmna trava koja se uglavnom gaji u smeši sa krmnim leguminozama ili kao čist usev na većim nadmorskim visinama. Njegovim gajenjem se ostvaruju visoki prinosi i odličan kvalitet kabaste stočne hrane. Za razliku od većine krmnih trava, mačji rep nije sklon osipanju pa se ubiranje semena obavlja kada je seme sa nižim sadržajem vlage što je zbog značajno zbog dužeg održanja kvaliteta semena. Postoje razlike u očuvanju kvaliteta semena između krmnih trava. U značajnije faktore spadaju: vrsta, sorta, način ubiranja, posležetveni tretmani semena, kao i temperatura i vlažnost vazduha u skladištu. Smanjenu klijavost često uzrokuje prisustvo dormantnog semena koje ne klija iako postoje idealni uslovi u laboratoriji ili na polju. Nakon određenog perioda skladištenja dormantno seme postaje klijavo. Produženjem vremena skladištenja dolazi do starenja semena, što se ogleda u smanjenoj klijavosti a vrlo često i u smanjenom porastu klijanaca i ukupnoj masi korenovog sistema. Ova istraživanja su izvedena na četiri partije semena mačjeg repa sorte Foka. Analiziran je kvalitet semena (udeo dormantnog, klijavog, mrtvog semena i nenormalnih klijanaca) kod semena starog tri, petnaest i dvadeset sedam meseci. Nakon utvrđivanja klijavosti, na klijancima su izmereni stabaoce (cm), korenak (cm) i masa svežih klijanaca. Partija semena nije imala značajnog uticaja na ispitivane parametre kvaliteta semena, kao i ni na porast klijanaca. Sa druge strane, starost semena je imala značajan uticaj (P<0.001 do P<0.05) na ispitivane parametre kvaliteta semena.
Reference
*** (1987) Pravilnikom o kvalitetu semena poljoprivrednog bilja. Sl. list SFRJ, 47
Adkins, S.W., Bellairs, S.M., Loch, D.S. (2002) Seed dormancy mechanisms in warm season grass species. Euphytica, 126(1): 13-20
Baskin, J.M., Baskin, C.C. (2004) A classification system for seed dormancy. Seed Science Research, 14(1): 1-16
Bewley, J. D. (1997) Seed Germination and Dormancy. Plant Cell Online, 9(7): 1055-1066
Bukvić, G., Gantner, R., Agić, D., Popović, B., Stanisavljević, A. (2018) Seed quality and plantlet traits of perennial ryegrass after 5 years of seed storage at various temperatures / vojstva klijanaca i biljaka engleskog ljulja nakon 5 godina skladištenja sjemena na različitim temperaturama, Poljoprivreda. Poljoprivreda, 24(1): 18-24
Havstad, L.T., Aamlid, T.S. (2013) Influence of harvest time and storage location on the longevity of timothy ( Phleum pratense L.) seed. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B - Soil & Plant Science, 63(5): 453-459
Hill, M. J., Watkin, B. R. (1975) Seed production studies on perennial ryegrass, timothy and prairie grass. 2. Changes in physiological components during seed development and time and method of harvesting for maximum seed yield. Grass and Forage Science, 30(2): 131-140
International Seed Testing Association (2002-2018) International Rules for Seed Testing. Basserdorf, CH
Knežević, J., Stanisavljević, R. (2013) Posebno ratarstvo, industrijsko i krmno bilje. Kosovska Mitrovica - Lešak: Univerzitet u Prištini - Poljoprivredni fakultet
Snedecor, G.W., Cochran, W.G. (1980) Statistical Methods. Ames, Iowa, USA: The Iowa State University Press, 7th edition
Stanisavljevic, R., Ðjokic, D., Milenkovic, J., Ðukanovic, L., Stevovic, V., Simic, A., Dodig, D. (2011) Seed germination and seedling vigour of italian ryegrass, cocksfoot and timothy following harvest and storage. Ciência e Agrotecnologia, 35(6): 1141-1148
Stanisavljević, R., Milenković, J., Terzić, D., Bekovic, D., Poštić, D., Štrbanović, R., Jovanović, S. (2016) Influence of storing seeds on seed vigor and seedling meadow and tall fescue after five years. Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 20, br. 3, str. 111-113
Stanisavljević, R., Djokić, D., Milenković, J., Terzić, D., Stevović, V., Tomić, D., Dodig, D. (2014) Skirtingos brandos nuimtų pašarinių žolių sėklų džiovinimas ir daigumo kitimas saugojimo metu. Zemdirbyste-Agriculture, 101(2): 169-176
Stanisavljević, R., Milenković, J., Štrbanović, R., Poštić, D., Velijević, N., Jovanović, S., Tabaković, M. (2017) Varijabilnost kvaliteta semena italijanskog ljulja i engleskog ljulja proizvedenih u dva regiona. Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 21, br. 2, str. 124-126
Stanisavljević, R.S., Vučković, S.M., Simić, A.S., Marković, J.P., Lakić, Ž.P., Terzić, D.V., Đokić, D.J. (2012) Acid and Temperature Treatments Result in Increased Germination of Seeds of Three Fescue Species. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 40(2): 220
Velijević, N., Simić, A., Vučković, S., Živanović, L.J., Poštić, D., Štrbanović, R., Stanisavljević, R. (2018) Influence of different pre-sowing treatments on seed dormancy breakdown, germination and vigour of red clover and italian ryegrass. International Journal of Agriculture and Biology, 1(1), 5-13. Retrieved from http://www.ijcrsee.com/index.php/ijcrsee/article/view/219
Vučković (2004) Travnjaci. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/jpea1901010S
objavljen u SCIndeksu: 03.05.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka