Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 5 od 39  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 24, br. 1, str. 57-64
Određivanje relevantnih parametara pri doradi semena crvene deteline (Trifolium pratense L.)
aInstitut za krmno bilje, Kruševac
bInstitut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd
cUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Poljoprivredni fakultet, Lešak

e-adresadragoslav.djokic@ikbks.com
Projekat:
Poboljšanje genetičkog potencijala i tehnologija proizvodnje krmnog bilja u funkciji održivog razvoja stočarstva (MPNTR - 31057)

Ključne reči: seme; dorada; crvena detelina; relevantni parametri
Sažetak
Rad prikazuje rezultate ispitivanja pri doradi naturalnog semena crvene deteline (Trifolium pratense L.) različitih početnih čistoća u doradnom centru Instituta za krmno bilje u Kruševcu. Seme crvene deteline za setvu mora biti čisto, visoke klijavosti i genetske vrednosti. Najveći deo ovih zahteva je moguće ostvariti kroz doradu, odnosno odstranjivanjem nečistoća i semena lošijeg kvaliteta. Pri procesu dorade semena crvene deteline postoji veći broj tehničko-tehnoloških operacija kao što su: čišćenje, deklarisanje, pakovanje u odgovarajuću ambalažu i skladištenje. Zadatak čišćenja semena je da se iz naturalnog semena sa primesama odstrane sva semena drugih kultura, korovi, primese i izdvoji samo čisto seme osnovne kulture. Ovakvim načinom seme se blagovremeno priprema u povoljno stanje za kvalitetnu setvu, klijanje i nicanje. Relevantni parametri na mašinama za doradu određivani su pri procesu dorade semena crvene deteline. Određivani su sledeći parametri: čisto seme crvene deteline (%), seme korova i seme drugih kultura (%), inertne materije (%), količina dorađenog semena (kg), gubici semena (%) i randman dorade (%). Kod dorade semena crvene deteline gubici su u direktnoj zavisnosti od vrste i količine korova i ostalih nečistoća prisutnih u naturalnom semenu deteline, odnosno početne čistoće. Na osnovu dobijenih rezultata ispitivanja moguće je izvršiti kvalitetno podešavanje i izbor odgovarajućih mašina za doradu semena crvene deteline, u zavisnosti od količine i vrste korova i primesa u naturalnom semenu crvene deteline.
Reference
Babić, M., Babić, L. (2007) Fizičke osobine poljoprivrednih materijala. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, Autorizovana predavanja
Black, M., Bewley, D.J., Halmer, P. (2006) The encyclopedia of seeds science, technology and uses. Wallingford
Copeland, L., Mcdonald, M. (2004) Seed Drying. Norwell, Massachusetts: Seed Science and Technology
Đokić, D., Stanisavljević, R. (2012) Possibility of improving seed processing of red clover (Trifolium pratense L.) and Alfalfa (Medicago sativa L.). u: BioScience: Biotechnology and Biodiversity - Step in the Future - The Forth Joint UNS - PSU Conference, International Conference, Novi Sad, Serbia, June 18-20, Book of the proceedings, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, 135-148
Đokić, D., Stanisavljević, R., Terzić, D., Milenković, J., Lugić, Z., Barać, S., Vuković, A. (2016) Uticaj korovskih vrsta na efikasnost dorade semena crvene deteline (Trifolium pratense L.). u: 18 Naučni skup sa međunarodnim učešćem, Beograd: Aktuelni problemi mehanizacije poljoprivrede, 29-37
Đokić, D., Stanisavljević, R., Terzić, D., Milenković, J., Lugić, Z., Koprivica, R., Barać, S. (2017) The impact of the natural seed purity on the final quantity of seeds of red clover (Trifolium pratense L.) after processing. u: VIII International Scientific Agriculture Symposium, Jahorina, October 05.-08.2017, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, Book of proceedings, p. 513-518
Đokić, D., Stanisavljević, R., Terzić, D., Marković, J., Radivojević, G., Anđelković, B., Barać, S. (2012) Primena različitih tehnoloških procesa u doradi semena crvene deteline. Poljoprivredna tehnika, vol. 37, br. 3, str. 1-10
Đokić, D., Terzić, D., Milenković, J., Dinić, B., Anđelković, B., Stanisavljević, R., Barać, S. (2013) Značaj i stanje semenarstva krmnih biljaka u poljoprivredi Republike Srbije. Selekcija i semenarstvo, vol. 19, br. 2, str. 11-25
Đokić, D.J. (2010) Primena različitih tehničko-tehnoloških sistema u doradi semena lucerke. Beograd: Poljoprivredni fakultet, Doktorska disertacija
Đukić, Đ., Moisuc, A., Janjić, V., Kišgeci, J. (2004) Krmne, korovske, otrovne i lekovite biljke. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
ISTA-International Seed Testing Association (2017) International rules for seed testing. Switzerland: ISTA Basserdorf
Jakšić, S.P., Vučković, S.M., Vasiljević, S., Grahovac, N., Popović, V., Šunjka, D.B., Dozet, G.K. (2013) Akumulacija teških metala u Medicago sativa L. i Trifolium pratense L. na kontaminiranom fluvisolu. Hemijska industrija, vol. 67, br. 1, str. 95-101
Karagić, Đ., Katić, S., Vasiljević, S., Milić, D. (2007) Semenarstvo lucerke u Vojvodini. u: XI simpozijum o krmnom bilju Republike Srbije sa međunarodnim učešćem, Novi Sad, Srbija, 87-98
Lakić, Ž., Vojin, S. (2010) Variability of agronomic traits of red clover genotypes (Trifolium pratense L.). Biotechnology in Animal Husbandry, 26(spec. issue), book 2, p. 35-40, Institute for Animal Husbandry, Belgrade-Zemun
Lugić, Z., Radović, J., Terzić, D., Tomić, Z., Spasić, R. (2000) Semenarstvo višegodišnjih leguminoza u Centru za krmno bilje Kruševac. u: Savetovanje (XI), Sombor, str. 47-55
Marković, J., Ignjatović, S., Radović, J., Lugić, Z. (2007) Uticaj faze razvića na sadržaj makro i mikroelemenata u lucerki i crvenoj detelini. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 44, br. 1, str. 401-406
Vasiljević, S., Katić, S., Mihailović, V. (2011) Oplemenjivanje crvene deteline (Trifo-lium pratense L.) na poboljšan kvalitet krme. u: 45 savetovanje agronoma Srbije, Zlatibor, 30.01.-05.02.2011, Zbornik referata
Vučković, S. (1999) Krmno bilje. Beograd: Institut za istraživanje u poljoprivredi “Srbija”
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/SelSem1801057D
objavljen u SCIndeksu: 02.08.2018.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka