Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 2 od 8  
Back povratak na rezultate
2020, br. 166, str. 48-61
Rijaliti u doba izgubljene autentičnosti
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu
Sažetak
Autor teksta polazi od shvatanja da savremeno razumevanje prenosa uživo kao naročitih argumenata ob"ektivnosti, ne treba tražiti u pretpostavci nedovoljne informisanosti javnosti o mogućnostima zloupotrebe medijskog izveštavanja, koliko u potrebi pronalaženja čvrstihuporišta realnog, koja se, suočena sa gotovo beznadežnom potragom, opire svakoj racionalnosti. U vremenu destabilizovanja realnog, stvarnost bivau potpunosti apsorbovana takođe stvarnim, no konstruisanim događajem. U tekstu je paradigmatična manifestacija ovog procesa prepoznata u usponu rijaliti programa. Stvarnost rijalitija zapravo je stvarnost konstruisanja događaja koji ukida samu stvarnost - nešto što bi se moglo nazvati negativnom realnošću. Iako je ovde reč o neautentičnoj, odnosno konstruisanoj događajnosti, time što zauzima prostor stvarnog, njeno proizvođenje u tekstu je poistovećeno sa postupkom demijurškog stvaranja, a medijska industrija sa svojevrsnim demijurgom novog, tzv. medijskog doba. Depersonalizacija i industrijska zasnovanost savremenog demijurga sagledani su u korespondenciji sa razvojem vizije neautentičnog življenja, te pojavom negativne realnosti koja nagriza prostor stvarnog.
Reference
Anders, G. (1996) Svet kao fantom i matrica. Novi Sad: Prometej
Aslama, M., Pantti, M. (2006) Talking alone: Reality TV, emotions and authenticity. European Journal of Cultural Studies, 9(2)
Bodrijar, Ž. (1991) Simulakrumi i simulacija. Novi Sad: Svetovi
Deery, J. (2004) Reality TV as advertainment. Popular Communication, 2(1), 1-20
Fuerdi, F. (2004) Therapy culture: Cultivating vulnerability in an uncertain age. London: Routledge
Fuko, M. (1997) Nadzirati i kažnjavati - nastanak zatvora. Sremski Karlovci - Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Giddens, A. (1991) Modernity and self-identity: Self and society in the late modern age. Cambridge: Polity Press
Grojs, B. (2011) Umetnost utopije. Beograd: Plavi krug
Hall, A. (2006) Viewers' perceptions of reality programs. Communication Quarterly, 54(2), 191-211
Horkheimer, M., Adorno, T. (1989) Dijalektika prosvetiteljstva. Sarajevo: Veselin Masleša
Lefebvre, H. (1974) Urbana revolucija. Beograd: Nolit
Lupton, D. (1998) The emotional self: A socio-cultural exploration. London: Sage
Manovič, L. (2001) Avangarda kao softver - od 'nove vizije' do novih medija. u: Sretenović D. [ur.] Metamediji, Beograd: Centar za savremenu umetnost
Meštrović, S. (1997) Postemotional society. London: Sage
Papacharissi, Z., Mendelson, A.L. (2007) An exploratory study of reality appeal: Uses and gratifications of reality TV shows. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 51(2), 355-370
Platon (2013) Država. Beograd: Dereta
Platon (1981) Timaj. Beograd: Mladost
Reiss, S., Wiltz, J. (2004) Why people watch reality TV. Media Psychology, 6(4), 363-378
Ursić, S. (2009) Mjesta i nemjesta u suvremenim konceptualizacijama prostora. Društvena istraživanja, god. 18, 104(6)
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kultura2066048C
objavljen u SCIndeksu: 02.07.2020.

Povezani članci

God Pedag fak Vranje (2017)
Određenje lepog u Platonovoj filozofiji
Pešić Aleksandar

Anali Pravnog fak Beograd (2001)
O osnovama i karakteru političke obligacije građana
Stanovčić Vojislav

Anali Pravnog fak Beograd (2004)
Načelo zakonitosti
Mitrović Dragan M.

prikaži sve [122]