Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 5 od 15  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 86, br. 2, str. 126-140
Pravni položaj sindikata
Služba za pravne i kadrovske poslove JP PTT saobraćaja 'Srbija', Radna jedinica PS 'Subotica'
Ključne reči: sindikat; poslodavac; zaposleni; predstavnik sindikata; reprezentativost
Sažetak
Odredbama Zakona o radu definisano je šta se smatra sindikatom. Tako, sindikatom se smatra samostalna, demokratska i nezavisna organizacija zaposlenih u koju se oni dobrovoljno udružuju radi zastupanja, predstavljanja, unapređenja i zaštite svojih profesionalnih, radnih, ekonomskih, socijalnih, kulturnih i drugih pojedinačnih i kolektivnih interesa. Za njegovo osnivanje nije potrebno nikakvo prethodno odobrenje, već upis u registar sindikata kod nadležnog organa. Međutim, epitet reprezentativosti stiče samo sindikat kome je u skladu sa zakonom utvrđena reprezentativnost. Pored navedenog, tema ovog rada su konkretne odredbe o delovanju sindikata sadržane u Zakonu o radu, odredbe koje regulišu prava i položaj sindikalih predstavika i kritički osvrt na iste.
Reference
*** (2005/2013) Zakon o radu. Službeni glasnik RS, broj 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013, dalje u fusnotama ZOR
*** (1958) Konvencija MOR-a br. 87. o sindikalnim slobodama i zaštiti sindikalnih prava. Službeni list FNRJ, br. 8
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 98, čl. 55, st. 1-2
*** (1958) Konvencija broj 98. o pravima radnika na organizovanje i na kolektivne pregovore. Službeni list FNRJ - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, br. 11
*** (1982) Konvencija br. 135. o zaštiti i olakšicama koje se pružaju predstavnicima radnika u Preduzeću i Preporuka br. 143. o radničkim predstavnicima. Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, br. 14
*** (2005/2010) Pravilnik o upisu sindikalnih organizacija u registar. Službeni glasnik RS, br. 50/2005 i 10/2010
*** (1971) Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima. Službeni list SFRJ, br. 7
Bilbija, V. (2013) Upozorenje zaposlenom na postojanje razloga za otkaz ugovora o radu - osnovne odlike instituta i dileme u primeni. Pravo i privreda, vol. 50, br. 1-3, str. 132-144
Ivošević, Z. (2012) Šta još valja menjati u Zakonu o radu. Izbor sudske prakse, Beograd, Glosarijum, br. 12, 6
Milisavljević, O., Albaneze, Ž. (2005) Komentar Zakona o radu. Beograd: Poslovni biro, DOO, 286
Petrović, A. (2012) Nezaposlenost kao privremena pojava ili kao sudbina?. Radno i socijalno pravo, Beograd, br. 1, 1-13
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: rasprava/članak
DOI: 10.5937/gakv1402126B
objavljen u SCIndeksu: 18.09.2018.