Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 5 od 129  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 17, br. 4, str. 41-48
Slobodni građani, demokratija - pretpostavke primene rimskog prava
Megatrend Univerzitet, Fakultet za pravo, javnu upravu i bezbednost - FDUA, Beograd

e-adresasnezana.ra26@gmail.com
Projekat:
Ovaj rad je napisan u okviru trogodišnjeg Projekta Pravnog fakulteta Megatrend Univerziteta, Beograd, broj: 2044/20 od 01.10.2020. pod nazivom: Bezbednosni izazovi savremenog društva (FPBISD)

Ključne reči: sloboda; rimski građani; demokratski despotizam; ropstvo; savremena demokratija
Sažetak
Danas se u većini društava smatra da se sloboda čuva širenjem demokratije a ne ograničenjem državne vlasti. Ovo shvatanje suprotno je antičkom viđenju slobode kao suštine čovekovog bića i njegove najveće vrednosti. Antičke definicije slobode upućuju na zahtev za razvoj naših najviših sposobnosti. Tako se sprečavaju negativne tendencije u društvu kao što je demokratski despotizam (veličanje vlasti i autoriteta i koncetracija moći u rukama vođe), i urušavanje najviših vrednosti u globalnom društvu. U antičkom polisu se ius civile primenjivao samo na slobodne građane, što nije bio slučaj sa strancima, koji su smatrani robovima. Oni kao robovi nisu uživali nikakva prava i bili su pribavljani od strane rimskih građana kao bilo koja druga imovina. Ropstvo se u Rimskoj imperiji shvatalo kao normalno stanje a objašnjavalo se sociološkim i biološkim razlozima. Ius gentium je, međutim, sa širenjem Imperije na nove provincije, obezbedio primenu i na građane i na strance. Antički polis je, takođe, iznedrio neposrednu demokratiju kao vladavinu naroda, koja je bila dužnost i privilegija slobodnih građana, dakle primat su imale javne obaveze. Danas se demokratija shvata individualno, kao zaštita pojedinca, njegove imovine i privatnog života.
Reference
de Dijn, A. (2020) August 25, https://time.com/5882978/freedom-definition-history 21.10.2020
Đorđević, J. (1980) Politički sistem. Beograd: Savremena administracija
Krivokapić, N. (2016) Demokratija - definisanje i karakteristike. 30-35. www.socioloskaluca.ac.me/pdf26/krivokapic,%20 Demokratija%20... PDF 21.10.2020
Lošonc, A. Postoji li nova (mađarska) paradigma autoritarnosti? Polit-ekonomski osvrt
Lukić, R. (1963) Uvod u pravo. Beograd: Savez udruženja pravnika Jugoslavije
Marković, R. (2009) Ustavno pravo. Beograd: Službeni glasnik
Orlović, S. (2008) Klasična i savremena shvatanja demokratije. https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=1820-670008020470 21.10.2020
Radovanović, S. (2009) Sloboda stvaranja. Beograd: Univerziteta u Beogradu, Pravni fakultet, master rad
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/MegRev2004041R
primljen: 10.05.2020.
prihvaćen: 17.07.2020.
objavljen u SCIndeksu: 20.05.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci