Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:45
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:26

Sadržaj

članak: 6 od 129  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 13, br. 2, str. 39-54
Uspon doktrine neoliberalizma
Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet

e-adresajovanovicmilann@gmail.com
Sažetak
Tekst se bavi analizom doktrine neoliberalizma kao dominantnog političko-ekonomskog pravca savremenog kapitalističkog društva. U radu je najpre ukazano na značenje samog pojma, uzimajući u obzir brojne specifičnosti i protivrečnosti koje nosi sa sobom ovaj pravac. Analizom radova najznačajnijih predstavnika neoliberalne misli pokušava se utvrditi koje su to osnovne vrednosti i načela kojima se rukovode neoliberalni teoretičari i da li se neoliberalizam može smatrati naslednikom klasičnog liberalizma ili je zapravo u pitanju potpuno novi pravac u razvoju ekonomske misli. Ukazano je na istorijske prilike koje su dovele do toga da jedna, činilo se tada već pomalo zaboravljena politika ekonomskog liberalizma postane mejnstrim ekonomske nauke osamdesetih godina prošlog veka. Takođe, politika neoliberalizma imala je i svoju praktičnu operacionalizaciju, najpre u zemljama Latinske Amerike, ali pre svega u Sjedinjenim Američkim Državama i Velikoj Britaniji, gde je poznata i kao "reganomika", odnosno "tačerizam". Tranzicija postsocijalističkih privreda nametnula se ekonomskoj javnosti kao glavno pitanje krajem prošlog veka, a znatan broj zemalja pristupio je tom problemu shodno preporukama međunarodnih finansijskih institucija i programima zasnovanim na principima neoliberalizma. S tim u vezi, u radu se analiziraju glavne vrednosti neoliberalnog pravca, ali i istorijske okolnosti koje su dovele do toga da neoliberalizam postane dominantna društveno-ekonomska doktrina.
Reference
*** (2020) Lista dobitnika Nobelove nagrade. Nobel Prize, April 11, Preuzeto sa: https://www.nobelprize.org/prizes/lists/all-prizesin-economic-sciences
*** (2020) Oxford Learner's Dictionaries. April 10, Preuzeto sa: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/neoliberalism?q=neol iberalism
Backhaus, J.G. (2012) Handbook of the History of Economic Thought. New York: Springer Science & Business Media
Baletić, Z. (2005) Ekonomski liberalizam i ekonomska znanost. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 43, 1-45
Blagojević, O., Sekulović, M. (1990) Ekonomske doktrine. Beograd: Privredni pregled
Bukvić, R. (2010) Morgentauov plan i Vašingtonski Konsenzus - ima li razvojnog izlaza za zemlje u tranziciji. u: Vukotić V., Maksimović S., Goati V., Šuković D., Radovanović V. [ur.] Kriza i razvoj, Beograd: Institut društvenih nauka-Centar za ekonomska istraživanja, str. 328-334
Ebenstein, L. (2007) Milton Friedman. New York: Palgrave Macmillan
Friedman, M. (1962) Capitalism and Freedom. Chicago: University of Chicago Press
Friedman, M. (1963) Inflation: Causes and Consequences. New York: Council for Economic Education
Friedman, M. (1969) The Optimum Quantity of Money and Other Essays. London: Macmillan
Friedman, M., Schwartz, A.J. (1963) A monetary history of the United States 1867-1960. Princeton: Princeton University Press
Friedman, M.R., Friedman, R. (1979/1980) Free to choose. New York: Harcourt Brace Jovanovich
Fukuyama, F. (1992) The end of history and the last man. New York: Free Press
Golubović, N., Milošević, G., Milašinović, S. (2013) Otvorena pitanja teorije i prakse neoliberalizma. Teme, vol. 37, br. 1, str. 33-47
Hajek, F.A. (1998) Poredak slobode. Novi Sad: Global Book
Haramija, P., Njavro, Đ. (2016) Tranzicija i njezini rezultati - zašto tranzicija iz komunističkog u demokratski sustav tržišnog gospodarstva nije ostvarila očekivanja. Obnovljeni život, 71(4): 515-527
Harvey, D. (2005) A Brief History of Neoliberalism. New York: Oxford University Press
Hayek, F.A. (2005) The Road to Serfdom. London: Institute of Economic Affairs
Klein, N. (2008) Doktrina šoka. Zagreb: V.B.Z
Lakićević, D., Stojanović, B., Vujačić, I. (2007) Teoretičari liberalizma. Beograd: JP Službeni glasnik
Mesarić, M. (2001) Uloga države u tržišnom gospodarstvu s osvrtom na aktuelno stanje u Hrvatskoj. Ekonomski pregled, 52(9-10), 985-1033
Mesarić, M. (2006) Dugoročna neodrživost tržišnog fundamentalizma i neoliberalnog kapitalizma. Ekonomski pregled, Br. 57 (9-10). 603-630
Mil, Dž.S. (1999) O slobodi. Beograd: Pravni fakultet
Milić, S. (2019) Uspon neoliberalizma i njegova kritika. Ekonomski signali: poslovni magazin, vol. 14, br. 1, str. 11-21
Pejić, L., Jakšić, M. (1994) Doktrine velikih ekonomista. Beograd: Ekonomski fakultet
Rodrik, D. (2008) Zbogom Vašingtonskom konsenzusu, zdravo Vašingtonskoj pometnji? - kritički osvrt na studiju Svetske banke 'Ekonomski rast devedesetih - lekcije na osnovu decenije reformi'. Panoeconomicus, vol. 55, br. 2, str. 135-156
Smith, A. (1976) An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. N. Shadeland, Indianapolis, Indiana: Liberty Press, http://files.libertyfund.org/files/220/0141-02_Bk.pdf
Stiglitz, J. (2009) Moving beyond market fundamentalism to a more balanced economy. Annals of Public and Cooperative Economics, 80(3): 345-360
Thorsen, D., Amund, L. (2006) What is Neoliberalism?. Oslo: University of Oslo-Department of Political Science
Tomka, G. (2004) Neoliberalizam - doktrina savremenog sveta. Privredna izgradnja, vol. 47, br. 3-4, str. 213-232
Williamson, J. (1993) Democracy and the 'Washington Consensus'. World Development, 21(8), 1329-1336
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/etp2002039J
objavljen u SCIndeksu: 09.10.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2019)
Granice slobode okupljanja - standardi Evropskog suda za ljudska prava
Stevandić Danilo

Privredna izgradnja (2005)
Neoliberalism and democracy
Boetsch Rodriguez Leopoldo

Vojno delo (2010)
NATO i Partnerstvo za mir
Kekić Dalibor, i dr.

prikaži sve [36]