Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 3 od 12  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 18, br. 3, str. 26-34
Da li je potreban fibrinolitik u prehospitalnim uslovima?
aDom Zdravlja 'Dr Đorđe Lazić', Služba Hitne Medicinske Pomoći, Sombor
bDom Zdravlja Subotica, Služba Hitne Medicinske Pomoći, Subotica

e-adresazokiswim@gmail.com
Ključne reči: STEMI; vanbolnička fibrinoliza; Služba hitne medicinske pomoći; pPCI
Sažetak
Sažetak: Služba hitne medicinske pomoći Sombor (SHMP), od 2014. godine je deo 'STEMI mreže Vojvodine', što podrazumeva ranu dijagnostiku, inicijalnu terapiju i transport pacijenta sa STEMI uz monitoring vitalnih parametara na Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine (IKVBV), na primarnu perkutanu koronarnu intervenciju (pPCI). Cilj: Analiza mogućnosti primene prehospitalne trombolitičke terapije pre transporta pacijenata sa STEMI za IKVBV u skladu sa postojećim protokolima. Metodologija: Retrospektivna analiza registra 'Protokola vođenja vremena kod pacijenata sa STEMI 'u periodu od 01.01.2014. godine do 31.12.2017. godine, obradom podataka vremenskih intervala: dužine trajanja bola do dijagnoze, trajanje transporta i vreme do prijema u IKVBV. Pacijenti su podeljeni u četiri grupe prema parametru pojave bola u grudima, do postavljanja dijagnoze STEMI: do 1h, 2h, 3h i preko 3h. Rezultati: Pacijenata, koji su imali bol u grudima do postavljene dijagnoze STEMI u trajanju do 1h, bilo je 34,18%; do 2h -36,71%; do 3h -10,13% i preko 3h - 18,99%. Prosečno vreme transporta je iznosio 71,32 min. Prosečno vreme od početka bola do prijema u IKVB Vojvodine, za pacijente koji su se javili sa bolom u grudima do 3h, iznosilo je 2h i 38 min, a za pacijente kojima je bol trajao duže od 3h - oko 6 sati i 56min, ili prosečno, za obe grupe - 4h i 55 min. Zaključak: Ukoliko nismo u mogućnosti transportovati pacijenta sa STEMI do 120 min, ili u slučaju opterećenosti sale za pPCI u IKVB Vojvodina, a javljaju se u prva 3 sata, primarno treba aplicirati fibrinolitičku terapiju u cilju 'kupovine vremena' i uspostavljanja reperfuzije, a nakon toga transportovati na pPCI.
Reference
Beygui, F., Castren, M., Brunetti, N.D., Rosell-Ortiz, F., Christ, M., Zeymer, U., Huber, K., Folke, F., Svensson, L., Bueno, H., van`t Hof, A., Nikolaou, N., Nibbe, L., Charpentier, S., Swahn (2015) Pre-hospital management of patients with chest pain and/or dyspnoea of cardiac origin. A position paper of the Acute Cardiovascular Care Association (ACCA) of the ESC. European Heart Journal: Acute Cardiovascular Care, str. 204887261560411
Gibson, C.M., Corbalan, R. Fibrinolysis for acute ST elevation myocardial infarction: Initiation of therapy. UpToDate, https//www.uptodate.com/contents/fibrinolysis-for-acute-stelevation-myocardial-infarction-initiation-of-therapy
Gibson, C.M., Carrozza, J.P., Laham, R.J. Primary percutaneous coronary intervention versus fibrinolysis in acute ST elevation myocardial infarction: Clinical trials. UpToDate, https://www.uptodate.com/contents/primary-percutaneouscoronary-intervention-versus-fibrinolysis-in-acute-st-elevationmyocardial-infarction-clinical-trials/print
Grech, E. (2003) Acute coronary syndrome: unstable angina and non-ST segment elevation myocardial infarction. BMJ, 326(7401): 1259-1261
Holcer-Vukelić, S., Nikolić, B., Pešić, I., Kasap, A. (2009) Komplikacije trombolitičke terapije u akutnom infarktu miokarda sa ST elevacijom. ABC - časopis urgentne medicine, vol. 9, br. 3, str. 199-206
Ibanez, B., James, S., Agewall, S. (2018) Antunes MJet. al. 2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation: The Task Force for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevatio. European Heart Journal, 39: 119-177
Mannsverk, J., Steigen, T., Wang, H., Tande, P.M., Dahle, B.M., Nedrejord, M.L., Hokland, I.O., Gilbert, M. (2017) Trends in clinical outcomes and survival following prehospital thrombolytic therapy given by ambulance clinicians for ST-elevation myocardial infarction in rural sub-arctic Norway. European Heart Journal: Acute Cardiovascular Care, str. 204887261774855
McCaul, M., Lourens, A., Kredo, T. (2014) Pre-hospital versus in-hospital thrombolysis for ST-elevation myocardial infarction. Cochrane Database of Systematic Reviews, Sep 10;(9):CD010191
Roule, V., Ardouin, P., Blanchart, K., Lemaitre, A., Wain-Hobson, J., Legallois, D., Alexandre, J., Sabatier, R., Milliez, P., Beygui, F. (2016) Prehospital fibrinolysis versus primary percutaneous coronary intervention in ST-elevation myocardial infarction: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Critical Care, 20(1):
Vasiljević, Z. (2006) Akutni koronarni sindrom - patofiziološki mehanizam, klasifikacija i klinički oblici. Acta clinica, vol. 6, br. 1, str. 29-36
WHO (2004) World health report 2004: Changing history. Geneva
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.5937/abc1803026H
objavljen u SCIndeksu: 18.01.2019.
Creative Commons License 4.0