Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 5 od 23  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 73, br. 1, str. 23-39
Sport osoba sa invaliditetom - koraci ka smanjenju isključenosti i novoj vrednosnoj paradigmi srpskog društva
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

e-adresagoran.kasum@fsfv.bg.ac.rs
Projekat:
Efekti primenjene fizičke aktivnosti na lokomotorni, metabolički, psiho-socijalni i vaspitni status populacije R Srbije (MPNTR - 47015)

Sažetak
Sport osoba sa invaliditetom (SOI) u Srbiji tokom poslednje decenije doživljava razvoj, koji se ogleda ne samo u postizanjuznačajnih sportskih rezultata na međunarodnoj sceni, već, i pre svega, kroz stvaranje povoljnog ambijenta za veće uključivanje osoba sa invaliditetom u sportske aktivnosti. Promene koje traju odvijaju se i kao organizaciona prekompozicija sistema paraolimpijskog sporta koga, danas, odslikava preciznije uređen sistem, organizacionog tehnološko povezivanja svih činilaca samog pokreta i društva, kao i efikasnije funkcionisanja klubova i sportskih udruženja. Za unapređenje i razvoj sporta osoba sa invaliditetom posebno je značajno to što je finansiranje dolaska do vrhunskih rezutata preuzela centralna država. Sa druge strane, uslove za masovno i rekreativno bavljenje sportom osobama sa invaliditetom treba da obezbede jedinice lokalne samouprave.Oporavak i ozdravljenje sporta u Srbiji, samim time i sporta osoba sa invaliditetom, poklapa se sa usvajanjem Ustava (2006), donošenjem zakona o sportu (2009 i 2016), kao i realizacijom dva ciklusa nacionalne strategije razvoja sporta (2009-2013 i 2014-2018). Opredeljenje da se strategija razvoja sporta radi za period od 4 godine, stvorilo je mogućnosti da promene ne budu suviše invazivne, da se obezbedi kosenzus svih činilaca bitnih za njenu realizaciju, kao i da se kontinuirano prate njeni efekti sa meramaza korekciju svega što je u realnoj primeni naišlo na probleme.Na osnovu praćenja indikatora sprovođenja Strategije, moguće je konstatovati da se ona u prostoru sporta osoba sa invaliditetom efikasno realizuje, te da je većina aktivnosti predviđenih akcionim planom uspešno sprovedena.
Reference
*** (2006-2009) Uredba o nacionalnim priznanjima i nagradama za poseban doprinos razvoju i afirmaciji sporta / Regulation on national recognitions and awards for a special contribution to the development and affirmation of sports. Službeni glasnik Republike Srbije, 65/06, 6/07, 24/09 i 88/09
Bačanac, L., Milićević-Marinković, B., Kasum, G., Marinković, M. (2014) Competitive anxiety, self-confidence and psychological skills in top athletes with and without disabilities: A pilot study. Facta universitatis - series: Physical Education and Sport, vol. 12, br. 2, str. 59-70
Dausen, V. (1997) Body image of nonclinical and clinical populations of men: A literature review. Occupational Therapy in Mental Health, 13(1): 37-57
Drench, M.E. (1994) Changes in body imagie-secondary to disese and injury. Rehabil Nurs, 19, 31-36
Đurđević, N. (2015) Priručnik za izradu programa razvoja sporta u jedinicama lokalne samouprave / Manual of sports development programs in local community units. Beograd: Ministarstvo omladine i sporta, In Serbian
Đurđević, N., Đukić, I. (2016) Priručnik za finansiranje programa u oblasti sporta u jedinicama lokalne samouprave / Manual for financing programs in the field of sports in local cpmmunity units. Beograd: Stalna konferencija gradova i opština
Generalna skupština UN (2006) Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom / UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Dostupno (13.12.2019) na: https://www.osobesainvaliditetom.rs/attachments/004_Microsoft%20 Word%20 %20UN_Medjunarodna%20konvencija%20o%20pravima%20osoba%20sa%20invaliditetom.pdf
Howe, P.D. (2011) Sociology. u: Vanlandewijck, C.Y, Thompson, R.W [ur.] The Paralympic Athlete, West Sussex: IOC Publication, Chapter VI, pp 102-116
International Table Tennis Federation-Para Table Tennis Tournaments (2012-2016). Dostupno (11.2.2018.) na http://stats.ipttc.org/tournaments
Jevtic, B. (2011) Refleksija menadzmenta olimpijskih programa na sistem sporta Srbije / Reflection of the management of the Olympic programs on the Serbian sports system. Sportlogia, 7(2): 129-140
Kasum, G., Radović, M. (2007) Analiza potrebe za sportom osoba sa invaliditetom / Analysis of needs for sports of persons with disabilities. u: Analitika i dijagnostika fizičke aktivnosti, Međunarodna naučna konferencija, Zbornik radova, Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, In Serbian, 88-97
Kasum, G., Mijić, Z. (2009) Significance of school sports education in animation and selection of disable athletes. u: International Scientific Conference 'Theoretical, methodology and methodical aspects of physical education', Conference proceedings, Belgrade: University of Belgrade-Faculty of Sports and Physical Education, 215-221
Kasum, G. (2015) Sport osoba sa invaliditetom / Sport of persons with disabilities. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, In Serbian
Kasum, G., Gligorov, S., Nastasić-Stošković, T. (2011) Borilački sportovi za osobe sa invaliditetom. Fizička kultura, vol. 65, br. 1, str. 60-69
Kasum, G., Mladenović, M. (2017) Samopercepcija sportista sa invaliditetom. Fizička kultura, vol. 71, br. 1, str. 43-54
Kljajić, D., Dopsaj, M., Eminović, F., Kasum, G. (2013) Sport u rehabilitaciji osoba sa invaliditetom. Zdravstvena zaštita, vol. 42, br. 3, str. 58-66
Mićović, Z. (2014) Paraolimpijski komitet Srbije / Paralympic Committee of Serbia, In Serbian. Dostupno (30.9.2017) na http://www.paralympic.rs/organizacija/predsednik
Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije (2008) Strategija razvoja sporta u Republici Srbiji 2009-2013 / Strategy of Sport Development in the Republic of Serbia 2009-2013. In Serbian, 110/2008
Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije (2009) Akcioni plan za sprovođenje strategije razvoja sporta u Republici Srbiji za period od 2009. do 2013. godine / Action Plan for Implementation of the Strategy for the Development of Sport in the Republic of Serbia 2009-2013. Beograd, http://www.sombor.rs/media/files/Akcioni_plan_za_Nacionalnu_ strategiju_za_mlade1.pdf
Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije (2013) Pravilnik o nacionalnoj kategorizaciji sportova / Rulebook on national categorization of sports. Službeni glasnik Republike Srbije, In Serbian, 25/2013
Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije (2016) Pravilnik o sportskim granama i oblastima sporta u Republici Srbiji i sportskim disciplinama u sportskim granama i oblastima sporta / Rulebook on sports branches and areas of sports in the Republic of Serbia and sports disciplines in sports branches. Službeni glasnik RS, Beograd, In Serbian, RS 51/16
Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije (2016) Pravilnik o sportskim granama od posebnog značaja za Republiki Srbiji / Rulebook on sports branches of special importance for the Republic of Serbia. Službeni glasnik Republike Srbije, In Serbian
Mitić, D. (2018) Prilog za godišnji izveštaj o sprovođenju Strategije razvoja sporta u Republici Srbiji / Annex to the annual report on the implementation of the Strategy for the Development of Sport in the Republic of Serbia. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, In Serbian, Dokument
Nacionalni sportski savez slepih i slabovidih (2018) O nama / About us. In Serbian. Dostupno (4.2.2018) na http://nssss.co.rs/o-nama.php
Narodna skupština Republike Srbije (2016) Zakon o sportu / Law on Sports. Službeni glasnik RS, In Serbian, br. 10/16
Orlić, A., Pejčić, B., Lazarević, D., Milanović, I. (2016) Prediktori stava studenata prema inkluziji dece sa razvojnim smetnjama u nastavu fizičkog vaspitanja. Fizička kultura, vol. 70, br. 2, str. 126-134
Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu (2008) Sport osoba sa invaliditetom - strategija razvoja sporta u AP Vojvodina / Sports disabled people: Sport Development Strategy in AP Vojvodina. Novi Sad, 103-112, In Serbian, Dostupno (11.9.2017.) na http://njnjnj.sio.vojvodina.gov. rs/indedž.php/sport/sport-za-sve/8-sport/225strategija-razvoja-sporta-u-ap-vojvodini
Sportski savez gluvih Srbije (2015) Strategija razvoja sporta gluvih u periodu 2015-2018 godina / Strategy for the development of deaf sports in the period 2015-2018. In Serbian. Dostupno (15.9.2017.) na http://njnjnj.ssgs.rs/Strategija%20 razvoja%20sporta%20gluvih% 20u%20periodu%202015%20%202018.%20godine.pdf
Sportski savez Srbije (2018) Publikacije. Dostupno (4.2.2018.) na http://www.serbiansport.com/publikacije
Šiljak, V., Stefanović, Đ., Plakona, E., Kasum, G., Vukadinović-Avdibašić, N. (2010) Fenomen letnjih Paraolimpijskih igara. Fizička kultura, vol. 64, br. 2, str. 68-75
Valliant, P.M., Bezzubyk, I., Daley, L. (1990) Psychological adaptation to amputation: The role of sociodemographic variables, disability-related, factors and coping strategies. Int J Rehabil Res, 22: 21-31
Vlada Republike Srbije (2014) Strategija razvoja sporta u Republici Srbiji 2014-2018 / Strategy of Sport Development in the Republic of Serbia 2014-2018. Službeni glasnik RS, br. 1/2015
World Taekwondo Europe Solidarity and Parataekwondo Committee (2013) Results. Dostupno (5.3.2019) na http://worldtaekwondoeurope.com/results
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/fizkul1901023K
objavljen u SCIndeksu: 23.07.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Fizička kultura (2017)
Samopercepcija sportista sa invaliditetom
Kasum Goran, i dr.

Fizička kultura (2011)
Borilački sportovi za osobe sa invaliditetom
Kasum Goran, i dr.

Fizička kultura (2012)
Morfološke i motoričke karakteristike džudista mlađeg školskog uzrasta
Ilić Vladimir, i dr.