Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 7 od 12  
Back povratak na rezultate
2014, br. 3, str. 47-55
Socijalna distanca i stavovi učenika prema vršnjacima sa invaliditetom
aUniverzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet
bPolicijska akademija, Beograd

e-adresaspela@uns.ac.rs, srdjan.milasinovic@kpa.edu.rs, nina_brkic_85@yahoo.com
Projekat:
Bezbednost i zaštita organizovanja i funkcionisanja vaspitno obrazovnog sistema u Republici Srbiji (osnovna načela, principi, protokoli, procedure i sredstva) (MPNTR - 47017)

Sažetak
Razvojem društva, socijalnog staranja, napretkom nauke i tehnike, menjaju se i stavovi i odnos prema osobama s invaliditetom. Po Kvebek klasifikaciji, invaliditet nastaje u sadejstvu činioca rizika, ličnih svojstava deteta, sredinskih činilaca i životnih navika koje odgovaraju detetovom uzrastu, polu i socio-kulturnom identitetu. Stav predstavlja tendenciju da se pozitivno ili negativno reaguje prema određenim osobinama, objektima ili situacijama. Stavovi kao ne sasvim čvrsti i definitivno utvrđeni oblici ponašanja mogu se formirati, ali i menjati, pre svega na osnovu iskustva i međusobnog odnosa sa drugim ljudima ali i na osnovu toga šta o njima osoba zna i oseća. Cilj: Glavni cilj ovog istraživanja je da se ispita kakvi su stavovi adolescenata prema vršnjacima sa invaliditetom. Metode: U istraživanju je ukupno učestvovalo 132 učenika srednjih škola, od čega jednu grupu sačinjavaju 64 učenika sa kojima se u razredu nalazi bar jedan vršnjak koji ima neki vid invalidnosti, a drugu grupu sačinjavaju 68 učenika među kojima nema vršnjaka sa invaliditetom. Za potrebe ovog istraživanja, sastavljen je upitnik sa pitanjima kojima su procenjeni stavovi učenika u odnosu na invaliditet. Upitnik je sastavljen od 20 pitanja na koja ispitanici zaokružuju samo jedan od ponuđenih odgovora: da, ne, ne znam. Pitanja se mogu podeliti u tri celine. Prva koja se odnosi na kognitivnu komponentu stava, druga emocionalna komponenta i treća bihejvioralna komponenta. Rezultati: Pripadnost određenoj grupi utiče na formiranje i odražavanje stavova pojedinaca. Obe grupe ispitanika dale su iste odgovore u kontekstu da veruju da su nedovoljno informisani o osobama s invaliditetom. Ova pitanja bavila su se poznavanjem različitih vrsta invaliditeta, izvorima informacija, i brigom o osobama s invaliditetom. Rezultati su takođe pokazali da kontakt s osobama s invaliditetom određuje razvoj pozitivnog stava prema njima. Najveća društvena distanca je bila izražena tokom analize emocionalnih komponenti stava, uključujući pitanja u vezi sa međuljudskim odnosima. Najveća socijalna distanca ispoljena je kada se analizira emocionalna komponeta stava. Čini se da druženje i iskustvo sa osobama sa invaliditetom ne utiču značajno na spremnost adolescenata za ostvarivanje bliskog emotivnog kontakta sa njima. Zaključak: Zaključujemo da i dalje postoje duboko ukorenjene predrasude koje otežavaju potpunu socijalizaciju i punopravnu integraciju osoba sa invaliditetom. Široko je prihvaćeno da svi ljudi treba da se informišu i da je njihova potpuna inkluzija krajnji cilj. Polazeći, od osnovne ideje inkluzije da se sve individue razlikuju među sobom, društvo treba nužno da se prilagođava i menja da bi izašlo u susret potrebama svih pojedinaca.
Reference
Allpert (2006) u: Rot N. [ur.] Osnovi socijalne psihologije, Belgrade: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1956
Hrnjica, S. (2009) Inkluzija kao pedagoški izazov. u: The Study of Ministry of Education and Sport, Beograd: UNICEF
Huskinson, T.L.H., Haddock, G. (2006) Individual Differences in Attitude Structure and the Accessibility of the Affective and Cognitive Components of Attitude. Social Cognition, 24(4): 453-468
Jablan, B., Jolić, Z., Grbović, A. (2009) Mišljenje srednjoškolaca sa oštećenjem vida o obrazovanju u redovnoj školi. u: Istraživanja u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji, Proceedings, Belgrade, p. 589-605
Kovačević, J., Radovanović, I. (2006) Pripremljenost nastavnika redovnih škola za inkluzivno obrazovanje. Beogradska defektološka škola, br. 2, str. 195-212
Morgan (2006) u: Rot N. [ur.] Osnovi socijalne psihologije, Belgrade: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1956
Nišević, S., Brkić, N., Golubović, Š. (2011) Socijalna distanca i stavovi studenata prema osobama sa invaliditetom. Pedagogija, vol. 66, br. 1, str. 126-133
Rot, N. (2006) Osnovi socijalne psihologije. Belgrade: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Save the Children UK, UNICEF (2003) Deca sa razvojnim teškoćama u redovnim osnovnim školama u Srbiji. Ministry of Education and Sports of the Republic of Serbia
The Ministry of Social Affairs of the Republic of Serbia (1999) The Quebec classification 'The disability creation process'
The World Health Organization (1992) ICD-10 klasifikacija mentalnih poremećaja i poremećaja ponašanja. Belgrade: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Vukajlović, B.M. (2004) Inkluzivno obrazovanje - stavovi roditelja i nastavnika prema inkluzivnom obrazovanju. Banja Luka: Naučna knjiga
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/NBP1403047G
objavljen u SCIndeksu: 04.07.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka