Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 10 od 122  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 13, br. 2, str. 57-63
Uticaj društvenih mreža na proces zapošljavanja u turističkim i ugostiteljskim preduzećima
aUniverzitet 'Union - Nikola Tesla', Fakultet za menadžment - FAM, Sremski Karlovci, Srbija
bUniverzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Srbija
cUniverzitet Singidunum, Poslovni fakultet, Beograd, Srbija

e-adresabranislav.sancanin@famns.edu.rs
Sažetak
Kontinuirana težnja da se obezbedi konkurentska prednost u dinamičnom i promenjivom globalnom prostoru, sve više se premešta na tržište rada. Za privlačenje potencijalnog i zadržavanje zaposlenog kvalifikovanog osoblja turističko-ugostiteljske organizacije izdvajaju znatno više sredstava i vremena nego u ranijem periodu. U tom kontekstu upotreba društvenih mreža sagledava se sa dve dijametralno suprotne platforme: ukazuje se na to da sve više poslodavaca posećuje društvene mreže kako bi pribavili dodatne informacije o kandidatima, a posmatrano iz ugla potencijalnih kandidata vidljiva je namera da se upozna poslodavac, njegov imidž i reputacija, na čemu će se bazirati odluka o apliciranju na upražnjeno radno mesto. Cilj istraživanja je utvrđivanje povezanosti između metoda procesa regrutacije ljudskih resursa za pozicije menadžera, tehničko/profesionalne poslove i za pripravnike sa društvenim mrežama na kojima se oglašavaju upražnjena radna mesta. U obzir je uzeto pet društvenih mreža: Fejzbuk, Tviter, Linkedin, Jutjub i Instagram. Istraživanje je sprovedeno na području Republike Srbije od 1. maja do 30. juna 2021. godine, a uzorak je obuhvatio 133 ispitanika.
Reference
Naknadno pridodat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Bogićević-Milikić, B. (2006). Menadžment ljudskih resursa. Beograd: Ekonomski fakultet
Brisbane Digital. (2020). Najposećeniji sajtovi u Srbiji u 2020. Retrieved January18, 2022, from https:// brisbanedigital.rs/najposeceniji-sajtovi-u-srbiji-2020
Čerović, S., & Knežević, M. (2021). Menadžment u hotelijerstvu. Beograd: Univerzitet Singidunum
Dessler, G. (2007). Osnovi menadžmenta ljudskih resursa. Beograd: Data Status
Đoković, G., Pušara, A., & Pavićević, A. (2021). Nove tehnologije u cilju povećanja kvaliteta tržišta rada. Oditor 7(1), 7-21
European Commission. (2021). Europe's Digital Decade: Commission sets the course towards a digitally empowered Europe by 2030. Retrieved January 15, 2022, from https://ec.europa.eu/commission/presscor ner/detail/en/IP_21_983
European Union (2010). Project Europe 2030 -Challenges and Opportunities Luxembourg. https://doi.org/10.2860/9573
Faverio, M. (2020). Share of those 65 and older who are tech users has grown in the past decade. Pew Research Center. Retrieved February 1, 2022, from https://www.pewresearch.org/fact-tank/2022/01/13/ share-of-those-65-and-older-who-are-tech-users-hasgrown-in-the-past-decade
Grujić, M. (2003). Menadžment u turizmu. Novi Sad: Fakultet za uslužni biznis
Harris, A., (2004). Distributed Leadership and School Improvement: Leading or Misleading? Educational Management Administration & Leadership, 32(1), 11-24. https://doi.org/10.1177/1741143204039297
Heery, E., & Noon, M. (2001). A Dictionary of Human Resource Management, Oxford University Press
Ivanović, T., & Marić, M. (2021). Application of modern Enterprise Resource Planning (ERP) systems in the era of digital transformation. Strategic Management, 26(4), 28-26. https://doi.org/10.5937/StraMan2104028I
Jovandić, M. (2014). Selekcija kandidata putem društvenih mreža -za ili protiv. Paper presented at Sinteza 2014 -Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide, 1036-1039. https://doi.org/10.15308/sinteza-2014-1036-1039
Jovanović Božinov, M., Kulić, Ž, & Cvetkovski, T. (2008). Osnovi upravljanja ljudskim resursima. Beograd: Megatrend univerzitet
Krivokuća, M., Ćoćkalo, D., & Bakator, M. (2021). The potential of digital entrepreneurship in Serbia. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, 57(45), 97-115. https://doi.org/10.5937/AnEkSub2145097K
Nacionalna služba za zapošljavanje. (2022). Mesečni statistički bilten: nezaposlenost i zapošljavanje u Republici Srbiji, 233
NapoleonCat. (2022a). Facebook in Serbia. Retrieved February 10, 2022, from https://napoleoncat.com /stats/facebookusers-in-serbia/2022/01
NapoleonCat. (2022b). Linkedin users in Serbia. Retrieved February 11, 2022, from https://napoleoncat.com/stats/linkedin-users-inserbia/2022/01
NapoleonCat. (2022c). Instagram users in Serbia. Retrieved February 11, 2022, from https://napoleoncat.com/stats/instagram-users-inserbia/2022 /01
Nikolić, J. (2021). Digitalni tragovi u eri novih medija. CM: Communication and Media, 15(48), 137-162. https://doi.org/10.5937/cm15-24096
OEBS -Misija u Srbiji (2019). Vodič kroz Zakon o zaštiti podataka o ličnosti GDPR tumačenje novog pravnog okvira. Beograd
Poór, J., Slavić, A., Nikolić, M., & Berber, N. (2021). The managerial implications of the labor market and workplace shortage in Central Eastern Europe. Strategic Management, 26(2), 31-41. https://doi.org/10.5937/StraMan2102031P
Ratković Njegovan, B., Vukadinović, M., & Duđak, Lj. (2017). Contribution to the research of organizational socialization: the importance of interviews in anticipatory stage. Journal for East European Management Studies, 22 (2), 169-196. https://doi.org/10.5771/0949-6181-2017-2-169
Republički zavod za statistiku. (2020). Upotreba informacionokomunikacionih tehnologija u Republici Srbiji, 2020
Republički zavod za statistiku. (2021a). Procenjeni broj stanovnika u Republici Srbiji, 2020. Preuzeto 7. januara 2022. sa https://www.stat.gov.rs/sr-latn/vesti/20210701procenjen-broj-stanovnika -2020/?s=1801
Republički zavod za statistiku. (2021b). Opštine i regioni u Republici Srbiji, 2021
Riley, M. (2004). Labor Mobility and Market Structure in Tourism, 135-145. In. A Companion to Tourism (Ed. Lew, A., Hall, C.M., & Williams, A.M.). Blackwell Publishing Ltd
Roberson, Q. M, Collins, C. J., & Oreg, S. (2005). The Effects of Recruitment Message Specificity on Applicant Attraction to Organizations. Journal of Business and Psychology, 19 (3), 319-340
Sančanin, B. (2021). Uticaj brendiranja na efikasnost procesa privlačenja i zadržavanja talenata. Trendovi u poslovanju, 18(2), 107-115. https://doi.org/10.5937/trendpos2102120S
Štangl Šušnjar, G., Zimanji, V. (2006). Menadžment ljudskih resursa. Subotica: Ekonomski fakultet
Zakon o zaštiti podataka o ličnosti. Službeni glasnik RS, 87/2018
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bizinfo2202057S
primljen: 20.05.2022.
revidiran: 05.08.2022.
prihvaćen: 30.10.2022.
objavljen u SCIndeksu: 04.02.2023.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka