Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:28
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:16

Sadržaj

članak: 5 od 59  
Back povratak na rezultate
Porodične prilike i odnosi kao faktor kriminaliteta kod dece
aVocational School for Educating of Teachers, Pirot
bUniverzitet Union, Fakultet za pravne i poslovne studije 'dr Lazar Vrkatić', Novi Sad, Srbija

e-adresamirjanamar76@gmail.com, milos@kib.edu.rs
Sažetak
Statistika pokazuje da globalno raste stopa kriminala. Ni jedan period razvoja ljudskog duštva nije bio pošteđen od patoloških pojava i devijantnog ponašanja, pa ni savremeno doba, gde se može, zapravo primetiti eksplozija različitih oblika devijantnog ponašanja. Koji su to uslovi i uzroci koji su uslovili ovakve globalne trendove? U ovom radu analiziraće se porodične prilike i odnosi kao faktor kriminaliteta. Sagledaće se, koje su to univerzalne i nepromenjene karakteristike porodice, kako ona utiče na socijalizaciju, kultivaciju i individualitaciju dece. Na jedan sistematski način će se pokušati dati odgovor na univerzalna pitanja uticaja porodice na njene članove. Kakvi su ti interaktivni odnosi između članova porodice? Kako to utiču funkcionalne, a kako disfunkcionalne porodice na svoje članove? Da li i kako porodica može stvoriti pogodnu klimu za devijantno ponašanje i kako izbeći umnožavanje patoloških pojava kod disfunkcionalnih porodica? Sve su to pitanja na koja će se pokušati dati odgovor, iako taj odgovor verovatno neće biti jednodimenzioni, jer porodica predstavlja jednu složenu društvenu grupu, sa složenim mehanizmom delovanja.
Reference
*** (2005) Zakon o maloletnickim uciniocima krivicnih dela i krivicnopravnoj zastiti maloletnih lica. Službeni Glasnik RS, 85
*** (2014) Krivični zakon. Službeni glasnik RS, 118
Ariès, P. (1973) L'enfant et la vie familiale sous l'Ancient Régime. Éditions du Seuil
Baćević, L. (1979) Mladi u sistemu masovnog komuniciranja. Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije
Bjelajac, Ž. (2013) Organizovani kriminalitet - imperija zla. Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
Bošković, M. (2012) Kriminologija. Pravni fakultet
Durkheim, E. (1956) Education and sociology. Free Press
Golubović, Z. (1997) Antropologija u personalističkom ključu. Beograd: Gutenbergova Galaksija
Igrački, J., Ilijić, L. (2016) Kriminalitet maloletnika-stanje u svetu i u Srbiji. Strani pravni život, br. 1, str. 185-200
Jovašević, D. (2011) Maloletničko pravo. Pravni fakultet, Centar za publikacije
Kecman, B. (2007) Psihosocijalna porodična patologija i delinkventnost. 29(1-2), 29-38
Kostić, M. (2011) Ličnost maloletnog delinkventa - kriminološka obeležja. Teme, vol. 35, br. 2, str. 475-493
Milić, A. (2001) Sociologija porodice - kritika i izazovi. Čigoja štampa
Milić, A. (1981) Domaćinstvo porodica i brak u Jugoslaviji - društveno-kulturni, ekonomski i demografski aspekti promene porodične organizacije. Beograd: Institut za sociološka istraživanja, Filozofski fakultet
Milojević, S., Dimitrijević, A. (2012) Socio-emocionalni model maloletničke delinkvencije i njegove praktične implikacije. Engrami, vol. 34, br. 4, str. 71-85
Mitrović, L.R. (1997) Sociologija. Institut za političke studije
Mladenović, M. (1973) Uvod u sociologiju porodice. Savremena administracija
Murdock, G.P. (1940) The cross-cultural survey. American Sociological Review, 5(3), 361-370
Nikolić-Ristanović, V., Konstantinović-Vilić, S. (2018) Kriminologija. Prometej
Parsons, T., Bales, R.F. (1955) Family, socialization and interaction process. Free Press
Rot, N. (1994) Osnovi socijalne psihologije. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 9th ed
Siegel, L.J., Welsh, B.C. (2016) Juvenile delinquency: The core. Cengage Learning, 6th edition
Slavković, A.R., Slavković, V.R. (2019) Psihološki i porodični faktori koji utiču na pojavu maloletničke delinkvencije. Sinteze - časopis za pedagoške nauke , književnost i kulturu, br. 15, str. 51-66
Šobot, V., Ivanović-Kovačević, S., Marković, J., Srdanović-Maraš, J., Mišić-Pavkov, G. (2010) Maloletnička delinkvencija. Engrami, vol. 32, br. 3, str. 53-61
Vuković, S. (2011) Savremeni pristupi i problemi u socijalnoj prevenciji kriminala. Bezbednost, Beograd, vol. 53, br. 3, str. 95-111
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/sinteze9-24202
primljen: 26.11.2019.
prihvaćen: 01.06.2020.
objavljen u SCIndeksu: 20.12.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka