Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 9 od 59  
Back povratak na rezultate
Socijalizacija shvaćena na dinamski način
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Katedra za psihologiju, Srbija

e-adresamisotodorovic@yahoo.com
Projekat:
Kosovo i Metohija između nacionalnog identiteta i evrointegracija (MPNTR - 47023)

Ključne reči: socijalizacija; obuzdavanje nagona; integracija u simboličko; nastanak subjekta; dinamska psihologija; Ime Oca
Sažetak
Procesu socijalizacije u psihologiji neretko se pripisuje značaj koji ona nema, kao i ono što je vezano za druge procese. Ovde se socijalizaciji ostavlja samo to da je subjektovo stupanje u društveno-simbolički poredak, gde stiče svoj identitet. To stupanje u poredak koji razdvaja - stavlja na jednu stranu dobro, a na drugu loše - u suštini je proces kojim se svet snažno označava tako što čovekova nagonska priroda dobija društvene obrise putem nametnutih normi. Svaki oblik asocijalnog ponašanja, kao i velikog psihičkog odstupanja govori o nedostatku odgovarajuće integracije u simboličko. Psihologija, kao opšta teorija o psihičkom i posebno socijalna psihologija ukazuju na društvene i kulturne uslove koji imaju uticaj na izgradnju psihičkog. Bez dinamske psihologije koja psihički život prikazuje kroz mentalnu dinamiku, zapostavila bi se psihološka etiologija oblika ponašanja koji nemaju socijalnu verifikaciju. Polazeći od društvenih i kulturnih uslova koji grade psihičko, ona ukazuje na to kako se grade motivi za suzbijanje svih nagonskih stremljenja, agresije i libida. Ovladavanje nagonima podrazumeva gradnju moralne instance (superega) koja pravi razliku i koja postoji kao stalna pretnja za ego, a on opet pokušava da prošvercuje određena nagonska stremljenja. Kada se, još od Frojda, zna da sa gledišta ograničavanja nagona i moralnosti u čoveku postoji nagonski deo - id koji je potpuno nemoralan, ego koji se muči da bude moralan i superego koji može da bude hipermoralan i da tako postane okrutan (Freud, 2006a, str. 120), može se videti kako je socijalizacija uključena i u dobro i u loše u čoveku. Uspeh u odbrani čoveka od erosa i tanatosa, s jedne strane, i u odbrani jednih nagona od drugih, s druge strane, odrediće oblike ponašanja kojima dominiraju agresija, nasilje, kriminal, incest i mnogi drugi oblici perverzije i neuroze.
Reference
Butler, J. (2001) Tela koja nešto znače - o diskurzivnim granicama pola. Beograd: Samizdat B92
English, H., English, A. (1972) Obuhvatni rečnik psiholoških i psihoanalitičkih pojmova. Beograd: Savremena administracija
Freud, S. (1996) Nagoni i njihove sudbine. u: Metapsihologija, Beograd: Mond
Freud, S. (2006) Kompletan uvod u psihoanalizu. Podgorica: Nova knjiga
Freud, S. (2006) Sone strane principa zadovoljstva. u: Psihologija mase i analiza ega, Beograd: Fedon
Hartmann, H. (1958) Ego psychology and the problem of adaptation. New York: International University Press
Kristeva, J. (1994) Crno sunce - depresija i melanholija. Novi Sad: Svetovi
Lacan, J. (1983) Spisi. Beograd: Prosveta
Lacan, J. (1988) O strukturi kao inmikstovanju drugosti, što je pretpostavka svakog subjekta. u: Donato E.; Macksey R. [ur.] Strukturalistička kontroverza, Beograd: Prosveta, str. 219-228
Lacan, J. (1988) Freuds papers on technique. New York: Norton
Lacan, J. (1992) The ethic of psychoanalysis. New York: Norton
Lévi-Stross, C. (1977) Strukturalna antropologija. Zagreb: Stvarnost
Paglia, C. (2002) Seksualne persone. Beograd: Zepter Book World
Rot, N. (1973) Osnovi socijalne psihologije. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Todorović, M. (2014) Uvod u psihologiju kao nauku i struku. Beograd: Čigoja štampa
Waldenfels, B. (2010) Osnovni motivi fenomenologije stranog. Sremski Karlovci-Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Winnicot, D.W. (1999) Igranje i stvarnost. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Zanden, V.J.W. (1987) Social psychology. New York: McGraw-Hill
Zvonarević, M. (1985) Socijalna psihologija. Zagreb: Školska knjiga
Žižek, S. (2013) Gledanje iskosa. Zagreb: Meandarmedia
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ZRFFP47-12555
objavljen u SCIndeksu: 13.04.2017.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka