Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 38  
Back povratak na rezultate
2017, br. 2, str. 147-162
Nadzor osiguranja - Direktiva Solventnost II
Institut za uporedno pravo, Beograd

e-adresaiva_tosic@hotmail.com
Projekat:
Srpsko i evropsko pravo - upoređivanje i usaglašavanje (MPNTR - 179031)

Sažetak
Direktiva Solventnost II je najavila velike promene na tržištu osiguranja kako zemlja članica EU, tako i zemalja nečlanica, kada je u pitanju solventnost društva. Usvojena je 25. novembra 2009. godine, ali početak primene je odlagan sve do 1. januara 2016 godine. Ako uzmemo u obzir, da je za usklađivanje zakonodavstva zemalja potrebno dosta vremena, sredstava, kao i edukacija stručnog kadara, onda je navedeno odlaganje i razumljivo. Glavni razlog usvajanja nove direktive je jačanje jedinstvenog tržišta osiguranja i reosiguranja preko harmonizovanih zakonskih pravila radi veće zaštite osiguranika. Solventnost II cilja na zajedničko tržište, tj. dozvola za rad u jednoj državi članici dopušta društvu obavljanje delatnost u svim drugim zemljama članicama. Pi-tanje nadzora u osiguranju je jedno od najznačajnih pitanja kojima se direktiva bavi, i sve države članice su u obavezi da usklade domaće zakonodavstvo sa pravilima direktive. Glavni cilj nadzora je zaštita kako ugovarača, tako i korisnika osiguranja. U radu se govori pre svega o tri stuba direktive i izazovima u njenoj primeni, zatim o pojmu nadzora, o pravilima direktive o nadzoru nad poslovanjem osiguravajućih društava, kao i načinu na koji je nadzor regulisan u nekim zemljama članicama, i nečlanicama EU.
Reference
*** (2009) Razvoj nadzora osiguranja u nekim zemljama kandidatima za članstvo EU. Banja Luka
*** (2009) Direktiva 2009/138/EZ evropskog parlamenta i Veća. čl. 37, st. 1
*** Financial Market Autority Act. čl. 16, st. 1
*** (2006-2013) Zakon o osiguranju. Sl. list RCG, br. 78/06 i 19/07, Sl. list Crne Gore, br. 53/09, 73/10, 40/11, 45/12 i 06/13, čl. 177
*** (2009) Direktiva 2009/138/EZ evropskog parlamenta i Veća. čl. 27 st 1
Balaban, M. Nadzor u osiguranju. http://www.swot.ba/dokumenti/pdf_20090717105911.pdf, 20.02.2017
Čolović, V. (2015) Upravljanje rizikom u privrednim društvima. Časopis za ekonomiju i Tržišne komunikacije, Panevropski Univerzitet 'Apeiron' Banja Luka, br. 2, 248
Čolović, V. (2012) Uticaj primene projekta Solventnost II na osiguravajuća društva u Srbiji. u: Harmonizacija zakonodavstva Republike Srbije sa pravom Evropske unije (II), Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu, Zbornik radova, 368-369
Čolović, V. (2012) Osiguravajuća društva. Beograd: Institut za uporedno pravo, 108-109
Čolović, V. (2012) Kontrola rizika i osiguranje. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka, 2(2):
Grgić, M. (2013) Harmonizacija propisa iz područja osiguranja i reosiguranja putem pravnog okvira Solventnost II. Zagrebačka pravna revija, 2, 182
Ilić, M.M. (2014) Uticaj primene direktive Evropske Unije Solventnost II na sektor osiguranja u Srbiji. Niš: Univerzitet u Nišu-Ekonomski fakultet, doktorska disertacija
Jauković, L., Kaščeljan, V. (2007) Nova regultiva solventnosti osiguravajućih kompanija u EU- Projekta Solventnost II. Montenegrin Journal of Economics num., 5, 80
Jurić, D. (2015) Sustav upravljanja u društvima za osiguranje prema Zakonu o osiguranju iz 2015. godine u Republici Hrvatskoj. Evropska revija za pravo osiguranja, 2, 53
Khomenko, O. (2016) Direktiva o Solventnosti II i njen uticaj na likvidaciju portfelja neživotnog osiguranja. Evropska revija za pravo osiguranja, 2, 39
Kuhnhausen, F. (2016) Direktiva o solventnosti II- status quo i koraci napred. Evropska revija za pravo osiguranja, 3, 52-53
Momčilović, A. (2014) Društva za osiguranje na finansijskom tržištu. Beograd: Univerzitet Singidunum, magistarski rad
Sokić, M., Drljača, D., Kojčin, Z. (2016) Upravljanje rizicima u osiguravajućim kompanijama i solventnost II. Megatrend revija, vol. 13, br. 1, str. 305-330
Stojković, L. (2013) Pravni aspekti upravljanja rizikom i sistem internih kontrola kao integralni deo korporativnog upravljanja u društvu za osiguranje. Evropska revija za pravo osiguranja, vol. 12, br. 3, str. 46-53
Vranković, M.V. (2015) Utjecaj Solvency II na životno osiguranje. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu- Ekonomski fakultet, diplomski rad
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 27.07.2017.