Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 7 od 38  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 14, br. 2, str. 73-90
Procena solventnosti i utvrđivanje limita nošenja rizika u društvima za osiguranje
Kompanija 'Dunav osiguranje' a.d.o., Beograd

e-adresadejan.drljaca@dunav.com, miro.sokic@dunav.com
Ključne reči: solventnost; rizik; stres test; adekvatnost kapitala; limiti rizika
Sažetak
Predmet ovog rada je prezentovanje ključnih zahteva projekta Solventnost II (Solvency II), metodologije testiranja adekvatnosti kapitala i načina za identifikovanje, definisanje i uspostavljanje limita rizika, kao granice prihvatanja, nošenja i kontrole izloženosti pojedinim rizicima u društvima za osiguranje. Cilj rada je da se pokaže da je adekvatnost kapitala ključni faktor sigurnosti osiguravača, odnosno garant sposobnosti izmirivanja budućih obaveza i poluga jačanja tržišne pozicije osiguravača. Poslovanje osiguravajućih društava je izloženo značajnom broju rizika, različitih po svojoj prirodi, karakteru i uticaju, zbog čega adekvatnost (dovoljnost) obračunatih tehničkih rezervi ne pruža zadovoljavajući nivo sigurnosti u slučaju značajnijih obezvređenja imovine i sredstava osiguravača, kao i u slučaju bitnih odstupanja između iznosa likvidiranih šteta i aktuarski očekivanih iznosa obaveza po osnovu šteta. Kroz primer sprovođenja stres testa adekvatnosti kapitala, pokazaće se da gubici po osnovu obezvređenja rizičnih investicija, otežane naplate nisko likvidnih, odnosno teško utrživih investicija, nemogućnosti naplate potraživanja od reosiguravača, kao i gubici iz osnova neadekvatno obračunatih rezervisanih šteta, moraju biti pokriveni solventnim kapitalom. Rad je struktuiran na način koji obezbeđuje sagledavanje pravila, elemenata i principa na kojima se temelje zahtevi solventnosti u društvima za osiguranje, metodologije obračuna garantne rezerve, tehničkih osnova sprovodjenja stres testova kojima se procenjuje dovoljnost kapitala osiguravača, kao i načini uspostavljanja limita izloženosti pojedinim rizicima.
Reference
*** (2014) Zakon o osiguranju. Službeni glasnik Republike Srbije, broj 139/14
*** (2009) Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II)
*** (2015) Odluka o sistemu upravljanja u društvu za osiguranje/reosiguranje. Službeni glasnik Republike Srbije, broj 51
*** (2015) Odluka o tehničkim rezervama. Službeni glasnik Republike Srbije, broj 42
*** (2015) Odluka o investiranju sredstava osiguranja. Službeni glasnik Republike Srbije, broj 55
*** (2015) Odluka o adekvatnosti kapitala društva za osguranje/reosiguranje. Službeni glasnik Republike Srbije, broj 51
Balleer, M. (2014) The way to a new European solvency concept. Belgrade: University of Belgrade-Faculty of Economics Publishing Centre, 271-292
Djalilov, K., Hölscher, J. (2016) Comparative analyses of the banking environment in transition countries. Ekonomski anali, 61(208): 7-25
Drljača, D. (2011) Upravljačko računovodstvo kao okvir i instrument upravljanja rizicima aktive i pasive u društvima za osiguranje. Beograd, 1-448
Drljača, D. (2011) Strukturno usklađivanje aktive i pasive u svetlu zahteva projekta Solventnost II. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Ekonomski Fakultet, 308-327
Drljača, D. (2014) Building internal control system and causes of insolvency of insurance companies. Belgrade: University of Belgrade-Faculty of Economics Publishing Centre, 271-292
Kahneman, D., Tversky, A. (1979) Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. Econometrica, 47(2): 263
Platt, H.D., Platt, M.B. (2002) Predicting corporate financial distress: Reflections on choice-based sample bias. Journal of Economics and Finance, 26(2): 184-199
Ristić, D. (2013) A tool for risk assessment: Safety engineering. Niš: University of Niš-Faculty of Occupational Safety, 121-127
Sokić, M. (2014) Upravljanje rizicima solventnosti u osiguravajućoj kompaniji. Beograd: Univerzitet Singidunum, doktorska disertacija
Stulz, R.M. (1996) Rethinking risk management. Journal of Applied Corporate Finance, 9(3): 8-25
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/MegRev1702073D
objavljen u SCIndeksu: 24.11.2017.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2019)
Empirijsko istraživanje efekta uokviravanja kao vida kognitivne pristrasnosti
Mojašević Aleksandar S.

Sociološki pregled (2020)
Teorija racionalnog izbora - ograničenja i alternative
Krstić Miloš S.

Zb Pravnog fak Niš (2019)
Biheviorističko pravo i ekonomija - multidisciplinarnost na delu
Mojašević Aleksandar S.

prikaži sve [10]