Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:89
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:89

Sadržaj

članak: 9 od 38  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 10, br. 2, str. 43-65
Procena rizika u društvima za osiguranje primenom matričnog modela
Dunav Insurance Company a.d.o., Belgrade

e-adresadejan.drljaca@dunav.com
Sažetak
Utemeljenje sistema upravljanja rizicima i sprovođenje sopstvene procene rizika u društvima za osiguranje (ORSA-Own Risk and Solvency Assessment), pored primene niza modela kojima se obezbeđuje merenje potencijalnih gubitaka i procena visine rizika, pretpostavlja prethodno definisanje prioriteta rizika i limita za nošenje rizika, kao i periodično preispitivanje okvira za prepoznavanje, kvantifikovanje i procenu rizika. Na taj način obezbeđuje se optimalna alokacija i upotreba raspoloživih finansijskih, tehničkih, informatičkih, ljudskih i svih drugih raspoloživih resursa. U postupku utvrđivanja procedura i uspostavljanja odgovarajuće organizacije upravljanja rizicima, osiguravači na prvom hijerarhijskom nivou najpre vrše izbor modela za kvantifikovanje mogućih gubitaka, testiranje dovoljnosti obračunatih tehničkih rezervi LAT testom (Liability adequacy test) i procenu visine pojedinačnih rizika. Na drugom hijerarhijskom nivou, vrši se izbor modela kojim se vrši merenje i procena solventnosti, odnosno procena dovoljnosti kapitala, kao i modela za procenu ukupnog rizika na nivou društva kao celine, među kojima centralno mesto pripada matričnom modelu. Matrični model obezbeđuje dokumentovan i sistematičan pristup rizicima, obezbeđujući informacije uporedive u vremenu, delimično i između samih osiguravajućih društava.
Reference
*** (2014) Zakon o osiguranju. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 139
*** (2009) Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance: Solvency II. November 2009; 2007; 25; COD 2007/0143
*** (2015) Odluka o sistemu upravljanja u društvu za osiguranje/reosiguranje. Službeni glasnik Republike Srbije, 51
*** (2015) Odluka o adekvatnosti kapitala društva za osguranje/reosiguranje. Službeni glasnik Republike Srbije, 51
Baller, M. (2012) The development of the German life insurance market: How do the companies answer the new challenges. u: Achieved Results and Prospects of Insurance Market Development in Modern World, Serbia: University of Belgrade - Faculty of Economics Publishing Centre, pp. 189-197
Čabrilo, S., Savić-Šikoparija, T., Kliček, T. (2013) Istraživanje konflikata u funkciji upravljanja promenama u javnim preduzećima. Poslovna ekonomija, vol. 7, br. 1, str. 97-122
Drljača, D. (2011) Strukturno usklađivanje aktive i pasive u svetlu zahteva projekta Solventnost II. u: Nadzor i kontrola poslovanja osiguravajućih Kompanija, Beograd: Univerzitet u Beogradu - Ekonomski Fakultet, pp. 308-327
Drljača, D. (2011) Upravljačko računovdstvo kao okvir i instrument upravljanja rizicima aktive i pasive u društvima za osiguranje. Beograd: Centar za kulturu Mladenovac, pp. 1-448
Mitroff, I.I., Emshoff, J.R., Kilmann, R.H. (1979) Assumptional Analysis: A Methodology for Strategic Problem Solving. Management Science, 25(6): 583-593
Nikolić, B., Gemović, B. (2009) Zaštita i zdravlje na radu i zaštita životne sredine. u: Primena metode procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini, Banja Luka: Institut zaštite, ekologije i informatike, pp. 49-56
Ristić, D. (2013) A tool for risk assessment. u: Safety engineering, Niš: University of Niš - Faculty of Occupational Safety, pp. 121-127
USA Department of defence (1993) MIL-STD-882C: System safety program requirements. MSC Number F6861
Vidaković, S.V., Ljubojević, M.D., Banda, I.Z. (2015) Analiza nivoa organizovanosti poslovanja preduzeća. Poslovna ekonomija, vol. 9, br. 2, str. 63-88
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/poseko10-12637
objavljen u SCIndeksu: 25.04.2017.