Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 36  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 66, br. 1, str. 5-14
Prirodna potencijalna vegetacije Vojvodine u kontekstu planiranja prostora i zaštite prirode
aJP Zavod za urbanizam Vojvodine, Novi Sad
bJKP 'Gradsko zelenilo', Novi Sad
cUniverzitet u Beogradu, Šumarski fakultet

e-adresapihlervladimir@yahoo.com, lukabajic@yahoo.com, nevena.vasiljevic@sfb.bg.ac.rs
Ključne reči: prirodna potencijalna vegetacija; prostorno planiranje; zaštita prirode; karakter predela; Vojvodina
Sažetak
U ovom radu dat je prikaz prirodne potencijalne vegetacije Vojvodine, potencijalno važnog elementa strukture predela koji se koristi u prostornom planiranju, u cilju prepoznavanja potencijala i vrednosti prostora na lokalnom i regionalnom nivou. Analizom prostorno planske dokumentacije na području AP Vojvodine evidentno je odsustvo uključivanja saznanja o prirodnoj potencijalnoj vegetaciji u procese donošenja planskih odluka. U radu je postavljena pretpostavka da se saznanjima o prirodno potencijalnoj vegetaciji Pokrajine može uticati na donošenje odluka o pravcima prostornog razvoja i uspostavljanju mera zaštite prirode. Utvrđivanje tipa i specifičnih asocijacija koje čine prirodnu vegetaciju Vojvodine prevashodno ima značaja u daljim strateškim odlukama u domenu zaštite specifičnih prirodnih vrednosti i utvrđivanju karaktera predela kao ciljnog kvaliteta razvoja i zaštite prostora.
Reference
*** (2009) PPPPN SRP Stari Begej-Carska bara. Službeni list APV, br. 8
*** (2006) PPPPN SRP Obedska bara. Službeni list APV, br. 8
*** (2004) PPPPN Fruške gore do 2022. Godine. Službeni list APV, br. 16
*** (2012) PPPPN SRP Koviljsko-Petrovaradinski rit. Službeni list APV, broj 3
*** (2004) PPPPN Fruške gore do 2022. Godine. Službeni list APV, br. 16
*** (2009) Regionalni prostorni plan AP Vojvodine do 2020. godine. Službeni list APV, br. 18
*** (2015) PPPPN multifunkcionalnog ekološkog koridora Tise. Službeni list APV, br. 14
*** (2010) Prostorni plan Republike Srbije od 2010. do 2020. godine. Sl. glasnik RS, br. 88
*** (2011) PPPPN SRP Zasavica. Službeni glasnik RS, br. 66
*** (2012) PPPPN SRP Gornje Podunavlje. Službeni list APV, br. 3
Bukurov, B. (1951) Vršačke planine. Novi Sad: Matica srpska
Bukurov, B. (1953) Geomorfološki prikaz Vojvodine. Zbornik Matice srpske za prirodne nauke, Novi Sad, 4: 100-134
Council of the European Communities (1983) European regional/spatial planning charter: Torremolinos charter. Torremolinos, Spain
Ćalić, J., Milošević, M.V., Gaudenji, T., Štrbac, D., Milivojević, M. (2012) Panonska nizija kao morfostrukturna jedinica Srbije. Glasnik Srpskog geografskog društva, vol. 92, br. 1, str. 47-70
Horvat, I. (1963) Šumske zajednice Jugoslavije. u: Šumarska enciklopedije, Zagreb: Jugoslovenski leksikografski zavod
Jovanović, B., Jovanović, R., Zupančič, M. (1986) Prirodna potencijalna vegetacija Jugoslavije (Komentar karte M 1: 1, 000. 000). Ljubljana: Naučno veće Vegetacijske karte Jugoslavije
Košćal, M., Menković, L., Knežević, M., Mijatović, M. (2005) Tumač za geomorfološku kartu 1:200000. Beograd: Geozavod-Gemini
Loidi, J., Fernández-González, F. (2012) Potential natural vegetation: reburying or reboring?. Journal of Vegetation Science, 23(3): 596-604
Mcharg, I.L. (1967) Design with nature, Reprinted 1992. New York: John Wiley & Sons
Mcharg, I.L. (1967) An ecological method. u: Swaffield S. [ur.] Theory in landscape architecture, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2002, p. 38-43
Mumford, L. (1956) The Natural History of Urbanization. u: Thomas William L. [ur.] Man's Role in Changing the Face of the Earth, University of Chicago Press, pp. 382-98
Nejgebauer, V., Živković, B., Tanasijević, Đ.M., Miljković, N. (1971) Pedološka karta Vojvodine R 1:50000. Novi Sad: Institut za poljoprivredna istraživanja
Nejgebauer, V.K. (1952) Činioci stvaranja zemljišta u Vojvodini. Zbornik Matice srpske za prirodne nauke, str. 5-21
Orlović, S. (2010) Fizičko ekološki razvoj - održivo korišćenje šuma i šumskog zemljišta - koncepcija prostornog razvoja i planska rešenja - naučna ekspertiza izrađena za potrebe Regionalnog prostornog plana APV do 2020
Parabućski, S., Janković, M. (1978) Pokušaj utvrđivanja potencijalne vegetacije Vojvodine. Zbornik za prirodne nauke, Matica Srpska, Novi Sad., 54 (1978), str. 29-41
Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine (2016) Izveštaj o ostvarivanju Regionalnog prostornog plana APV za 2015. godinu. Novi Sad
Slavnić, Ž. (1954) Florogeneza nizijskih šuma Vojvodine. Zbornik za prirodne nauke Matice srpske, Novi Sad., 5: 61-86
Stefanović, V. (1986) Fitocenologija sa pregledom šumskih fitocenoza Jugoslavije. Sarajevo: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Šugar, I. (2010) Biljno zemljopisna područja i čovjek. Hrvatska revija, 2: 118
The Council of the European Communities (1992) Council directive 92 /43 /EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora. Official Journal of the European Communities
Tomić, Z., Rakonjac, Lj., Isajev, V. (2011) Izbor vrsta za pošumljavanje i melioracije u Centralnoj Srbiji. Beograd: Institut za šumarstvo
Tomić, Z. (2004) Šumarska fitocenologija. Šumarski fakultet, Univerzitet u Beogradu, str. 90-234
Vujošević, M. (2002) Novije promene u teoriji i praksi planiranja na Zapadu i pouke za planiranje u Srbiji/Jugoslaviji. Beograd: IAUS
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 17.02.2017.

Povezani članci

Zb Inst ratar i povrt (2003)
Uticaj navodnjavanja na svojstva černozema
Belić Milivoje, i dr.

Ekonomika poljoprivrede (2005)
Geološka osnova zemljišnog pokrivača Vojvodine
Hadžić Vladimir B., i dr.

Glasnik Šumarskog fakulteta (2006)
Uticaj klimatskog indeksa na debljinski prirast 40 linija polusrodnika crnog bora
Vukin Marina, i dr.

prikaži sve [20]