Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 5 od 7  
Back povratak na rezultate
2006, vol. 78, br. 7-8, str. 413-441
Uspostavljanje stvari
Ključne reči: stvar; metafizički fenomen; empirijski fenomen; duh; naturalistička greška; svojina; hipoteka; imovina; potraživanje; šteta; sukcesija
Sažetak
Pravni institut lica se konstituiše a pravni institut stvari se uspostavlja Pravni institut stvari je metafizička kategorija, koju treba jasno razlikovati od pozitivno-pravnog određenja stvari kao empirijskog fenomena kao i od prirodne stvari kao takođe empirijskog fenomena. Pravni institut stvari je duhovni fenomen koji pripada sferi objektivnog duha. Stvar je temelj celokupnog građanskog prava. Pogrešno stanovište da građansko pravo počinje sa vlasništvom a vlasništvo sa posedom, zasnovano je na tzv. naturalističkoj grešci. U svojini se licu stvar javlja najpre kao sloboda dok je hipoteka pre svega granica koja se suprotstavlja vlasniku. Na svojevrsnom prelivanju slobode iz lica u stvar zasniva se erga omnes dejstvo stvarnih prava. Izvan određenja prava kao slobode nije moguće jasno i suštinsko razlikovanje lica i stvari a bez tog razlikovanja se i lica mogu odrediti kao res cogitans. U stvarnom pravu se suština manifestuje neposredno kroz stvar a sa prelaskom u obligaciono pravo ta se suština pojavljuje kroz odnos između ljudi. U obligacionom pravu se stvar potiskuje sve dok se ne dospe do imovine, odnosno dok se vlasništvo ne svede na potraživanje. Ako pored toga dođe i do neposredno prirodne negacije stvari, srećemo se sa pravnim institutom štete. U autentičnom pravu je sukcesija uvek institut stvari a samo u neautentičnom to može biti i institut lica.
Reference
Basta, D.N. (1980) Fihte i Francuska revolucija - ispunjenje novovekovnog prirodnog prava u Fihteovoj ranoj političkoj filozofiji. Beograd: Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije / IIC SSOS
Ciceron (2002) Zakoni. Beograd: Plato
Danilović, J., Stanojević, O.S. (1987) Tekstovi iz rimskog prava - praktikum za vežbe. Beograd: Službeni list SCG
Fihte, J.G. (1979) Zatvorena trgovačka država - pet predavanja o određenju naučnika. Beograd: Nolit
Fojerbah, L. (1974) Predavanja o suštini religije. Beograd: BIGZ
fon Humbolt, V. (1991) Ideje za pokušaj određivanja granica delotvornosti države. Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Hegel, G.W.F. (1989) Osnovne crte filozofije prava. Sarajevo: Veselin Masleša
Hobs, T. (1991) Levijatan ili materija, oblik i vlast države crkvene i građanske. Niš: Gradina
Justinian, G. (1982) Institucije. Beograd: Nolit, I. 8
Kant, I. (1993) Metafizika morala. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Kornobije, Ž. (1992) Pravna sociologija. Podgorica, itd: CID
Kubinjec, J. (2004) Konstituisanje lica. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, vol. 76, br. 11, str. 437-453
Kubinjec, J. (2003) Osnovne naznake filozofije procesnog prava. Pravni život, vol. 52, br. 12, str. 867-888
Kubinjec, J. (2005) Ontološka struktura ustava. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, vol. 77, br. 2-3, str. 59-86
Lok, D. (1978) Dve rasprave o vladi. Beograd: Mladost
Mur, D.E. (1963) Principi etike. Beograd: Nolit
Nikolić, D.Ž. (2005) Uvod u sistem građanskog prava. Novi Sad: Pravni fakultet - Centar za izdavačku delatnost
Pašukanis, J.B. (1984) Sovjetske teorije prava. Zagreb: Globus, Opća teorija prava i marksizam
Radbruh, G. (1980) Filozofija prava. Beograd: Nolit
Stanković, O.D., Orlić, M.V. (1994) Stvarno pravo. Beograd: Službeni list SRJ
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/gakv0608413K
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka