Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:21
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 2 od 210  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 63, br. 1, str. 167-186
Nasilje u sportu i huliganizam
Agencija za privredne registre, Beograd

e-adresajanjniiva@gmail.com
Ključne reči: sport; sportsko nasilje; sport kao nasilje; neoliberalizam; sportska paradigma
Sažetak
Cilj ovog rada je da ukaže na strukturu i neke mehanizme generisanja sportskog nasilja (nasilja u sportu). Na osnovu sociološke analize, u radu se zastupa stanovište da je nasilje u sportu posledica koncepcija samog sporta kao nasilja. Ovo se nasilje, u savremenom vidu, javlja kao neoliberalni imperativ takmičenja i pobede, odnosno kao naglašavanje potrebe da individue u procesu međusobnog nadmetanja aktuelizuju svoje preduzetničke potencijale. Takođe, ovaj tekst nastoji da aktuelne zakone o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama sagleda u širem sociološko-političkom ključu. Kada je reč o sportu, odnosno sportskom nasilju, to znači da prevencija pretpostavlja promenu onih društvenih relacija koje suštinski omogućuju nasilno ponašanje navijača.
Reference
*** (1985) European Convention on Spectator Violence and Misbehaviour at Sports Events and in Particular at Football Matches. ETS, No 120, entered into force January 11, http://www1.umn.edu/humanrts/euro/ets120.html, dostupan: 10. 1. 2020
*** (2016) Explanatory Report to the Council of Europe Convention on an integrated safety, security and service approach at football matches and other sports events. u: Council of Europe treaty series, Saint-Denis, 3. VII, No. 218, https://e-seimas.lrs.lt/rs/lasupplement/TAD/552b7241390111e6a222b0cd86c2adfc/875c57d0397d11e6a222b0cd86c2adfc/, dostupan 10. 8. 2020
*** (1990) Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o nasilju i nedoličnom ponašanju gledalaca na sportskim priredbama, posebno na fudbalskim utakmicama. Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, br. 9
*** (2003-2018) Zakon o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 67/2003, 101/2005 - dr. zakon, 90/2007, 72/2009 - dr. zakon, 111/2009, 104/2013 - dr. zakon i 87/2018
Allison, L, ed. (2015) The global politics of sport. London-New York: Routledge
Arnot, M., Usborne, C. (1999) Gender and crime in modern Europe. London: UCL Oress
Biti, O. (2008) The local and global in contemporary sport. Narodna umjetnost, 45/1, 183-197
Bodin, D., Robène, L., Héas, S. (1997) Sport i nasilje u Evropi. Zagreb: Knjiga Trgovina, d.o.o
Dinić, B. (2014) Efekti dispozicionih i situacionih činilaca na agresivno ponašanje. Novi Sad: Filozofski fakultet - Odsek za psihologiju, doktorska disertacija
Dugalić, S. (2010) Sportsko tržište, sportska djelatnost, sportska industrija. http: Sportsko%20tržište,%20delatnost%20i%20industrija, dostupan 24. 11. 2016
Đulijanoti, R. (2008) Sport - kritička sociologija. Beograd: Clio
Đurđević, N. (2018) Konvencija o integrisanom pristupu bezbednosti, sigurnosti i uslugama na fudbalskim utakmicama i drugim sportskim događajima. u: Mićović M. [ur.] XXI vek - vek usluga i uslužnog prava, Zbornik radova, Kragujevac: Pravni fakultet
Đurđić, R. (2019) Sport i nacionalna država u doba globalizacije i tranzicije - politikološko sociološki pristup. Beograd: Fakultet političkih nauka, doktorska disertacija
Encensberger, H.M. (1994) Ogledi. Novi Sad: Svetovi
From, E. (1976) Anatomija ljudske destruktivnosti. Zagreb: Naprijed
Hromadžić, H. (2010) Mediji i spektakularizacija društvenog svijeta - Masmedijska produkcija 'kulture slavnih'. Filozofska istraživanja, Vol. 30, sv. 4 (617-627)
Koković, D. (2010) Društvo, nasilje i sport. Novi Sad: Mediterran publishing
Lošonc, A. (2009) Moć kao društveni događaj. Novi Sad: Adresa
Marcuse, H. (1983) Eros i civilizacija. Zagreb: Naprijed
Markuze, H. (1976) Kultura i društvo. Beograd: BIGZ
Mignon, P. (1996) La lutte contre le hooliganisme: comparaison européennes. Football, ombres au spectacle. Les cahiers de la sécurité intérieure, No. 26, pp. 92-107
Milojević, S., Janković, B., Otašević, B. (2019) Suprotstavljanje navijačkom huliganizmu. Beograd: Kriminalističko-policijski univerzitet
Mišambled, R. (2015) Istorija nasilja. Novi Sad: Akademska knjiga
Otašević, B. (2014) Pojmovno određenje nasilja na sportskim priredbama. u: Mladi huligani na sportskim priredbama, Beograd: Organizacija za svetsku evropsku bezbednost i kulturu
Radović, B.R., Knežević, G.D. (1992) Jedan pokušaj merenja prokriminalnih supkulturnih vrednosti. Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, vol. 21, br. 1-2, str. 120-138
Savet Evrope (2001) Evropska povelja o sportu. 16. 5., http://www.cok.me/wpcontent/uploads/2018/04/EVROPSKA-SPORTSKA-POVELJA.pdf, dostupan: 12. 10. 2019
Spaaij, R., Fredrik, J. (2006) Understanding football hooliganism: A comparison of six Western European football clubs. u: Vossiuspers UvA, Amsterdam: Amsterdam University Press
Šijaković, B. (1994) Zoon politikon. Podgorica: Unireks
Taylor, I. (1982) On the sports violence question: Soccer hooliganism revisited. London-Boston-Melburne-Henley: Routledge & Kegan Paul
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bezbednost2101167G
primljen: 23.07.2020.
revidiran: 17.08.2020.
prihvaćen: 04.03.2021.
objavljen u SCIndeksu: 14.04.2021.

Povezani članci

Gl Adv komore Vojvodine (2016)
Vrste nasilja nad decom u porodici
Račić Anđelka

Kultura (2016)
Laži liberalizma u delima Ijana Makjuana
Kovačević Predrag

Kultura (2019)
Svakodnevni život i civilizacija slike - mediji i sportski spektakl
Milenković Vesna, i dr.

prikaži sve [15]