Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 1 od 4  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 9, br. 2, str. 39-64
O teološko-filozofskim učenjima mutazilitske škole
Fakultet islamskih nauka, Skoplje, Makedonija

e-adresahasan_cilo@yahoo.com
Ključne reči: božija jednost; mutazilitska misao; transcendencija; svojstva; modusi; stanja; stvaranje; sloboda; odgovornost
Sažetak
Rad razmatra nekoliko pitanja koja su bila u žiži interesovanja najznačajnijih predstavnika mutazilitske škole. Riječ je o konceptu apsolutne transcendencije Boga pri čemu se iznose racionalni argumenti. Transcendencija Boga postaje i centralno teološko-filozofsko pitanje kod Ebu Huzejla, Vasila Ibn Ate, Džubaija, Nazama, Ebu Hašima i drugih. Čitava teorija mutazilija o božijim svojstvima, modusima ili stanjima u funkciji je dokazivanja božije transcendencije i ideje stvaranja koja je zaodjenuta filozofskom formom. Ove teorije ne mogu se valjano izvesti ako se ne apstrahuje pojam jednosti Boga (tavhid). Ovom pojmu mutazilije pridodaju još jednu kategoriju koja ima metafizičko značenje, a to je božija pravda, koju dovode u vezu sa etičkim konceptima, odnosno sa slobodom i odgovornošću čovjeka.
Reference
Afifi, E.A. (1969) Al-Ajan as-sabita fi mezhebi Ibn Arebi ve al-madumat fi mezhebi al-mutazila. u: Ibn Arebi Muhjidin [ur.] Al-Kitab at-Tizkari (fi az-zikra al-muvijet es-samineti li miladihi), Kairo: Al-Haj'at al-misrijja al-amm li et-telif ve en-našr
Bagdadi, A.M. Al-Farku bejn al-firek. Bejrut: Dar al-marifa
Bedevi, A. (1975) Tarihu at-tasavuf al-islami (min bidajeti hatta al-karni as-sani). Kuvajt: Vikaletu al-metbua
Dgheim, S. (1998) Encyclopedy of Islamic theology terminology. Bejrut: Librarie du Liban Publishers
Ešari, A. (1929) Kitabu makalat al-islamijin va ihtilaf al-musallin. Istanbul
Frank, R.M. (1982) Atribute, atribution, and being. u: Morewedge Parviz [ur.] Philosophies of Existence (Anciend and et-Medival), New York: Fordham University Press
Gardet, L., Anawati, M.M. (1968) Intorduction a la theologie musulmane. u: Aspects et tendances: Experiences et techniques, Paris, 2 ed
Gilson, E. (1952) Being and some philosophers. Toronto: Pontifical Institute of Mediaval Studies, 2nd Edition
Ibn, H. (1975) Al-Fasl fi al-ahval va al-milel ve an-nihel. Bejrut: Daru al-Marifa, tom IV
Jahja, O. (1969) Nususun tarihijatun hasatan bi nazarijat at-tauhid fi at-tafkir al-islami. u: Ibn Arebi Muhjidin [ur.] Al-Kitab at-Tizkari (fi az-zikra al-muvijet es-samineti li miladihi), Kairo: Al-Haj'at al-misrijja al-amm li et-telif ve en-našr
Madkur, I. (2003) Fi al-falsafe al-islamija. Kajro: Daru al-ma'arif, tom II
Morewedge, P. (1982) Greek sources of some near Eastern philosophies of being and existence. u: Morawedge Parwiz [ur.] Philosophies of Existence (Anciend and et-Medival), New York: Fordham University Press
Muhiќ, F. (1997) Smislata i doblesta. Bitola: Univerzitete 'Sv. Kliment Ohridski
Nader, A.N. (1956) Le System Philosophique des Mutazila. Bejrut
Razi, F. (1992) Mealim al-usul ad-din. Bejrut: Dar al-fikr al-Lubnani
Šahrestani, A.M.I.A. Nihajetu al-akdam fi ilmi al-kelam
Šahrestani, A.M.I.A. (1994) Al-Milal va an-Nihalu. Bejrut: Muassasatu kutubi es-sekafija
Tusi, N. (1985) Talhis al-muhassal. Bejrut: Dar al-adva
Watt, M.W. (1985) Islamic philosophy and theology. Edinburg
Wolfson, H.A. (1974) The philosophy of Kalam. London - Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kom2002039D
primljen: 23.10.2020.
prihvaćen: 20.11.2020.
objavljen u SCIndeksu: 23.04.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka