Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:23
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 2 od 4  
Back povratak na rezultate
Semantičko polje ljudska stanja i emocije u francuskim i srpskim frazemima sa nazivima ptica
Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

e-adresastefan.zdravkovic@filfak.ni.ac.rs, ivan.jovanovic@filfak.ni.ac.rs
Projekat:
Ovo istraživanje finansijski je podržalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije
Rad je nastao u okviru naučnoistraživačkog projekta Romanistika i slovenski jezici, književnosti i kulture u kontaktu i diskontaktu (br.81/1-17-8-01) koji finansiraju Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, AUF Agence universitaire de la francophonie i Ambasada Republike Francuske u Srbiji Ambassade de France en Serbie

Sažetak
U radu se kontrastivnim pristupom analiziraju francuski i srpski frazemi s imenima ptica s ciljem da se pokažu sve sličnosti i razlike koje se javljaju na semantičkom i lingvokulturološkom planu. Predmet istraživanja čine frazemi čiji su konstituenti nazivi za domaće i divlje ptice (caille, canard, cane, coq, dindon, épervier, grive, linotte, merle, merlette, oiseau, pie, pinson, poule, poulet d'Inde, poussin, vrabac, vrana, gavran, golub, guska, ždral, živina, kokoš(ka), kukavica, patka, pile, prepelica, ptica, ševa). Razlog odabira ovih zoonimskih komponenti zasniva se na činjenici da veliki broj ptica živi u najneposrednijoj blizini čoveka i vekovima je prisutan u njegovoj svakodnevici, te da su njihova imena ušla u sastav niza frazema kako u francuskom, tako i u srpskom jeziku. Rad doprinosi boljem sagledavanju rekonstrukcije jezičke slike sveta u svesti francuskih i srpskih govornika kao i prirode njihovog odnosa prema konceptima iskazanim frazemima s nazivima ptica koji pripadaju semantičkom polju LjUDSKA STANjA I EMOCIJE. Polazeći od lingvokulturološkog modela A. Vježbicke (A. Wierzbicka) i Klajberove (Kleiber) teorije o semantičkim poljima analiziranu građu smo razvrstali u 15 semantičkih potpolja u zavisnosti od toga na koji koncept upućuju: TUGA, SREĆA, NESREĆA, INDIFERENTNOST, LjUBAV, SLOBODA, POTIŠTENOST, ZBUNjENOST, SVAĐA, GUBITAK RAZUMA, UPLAŠENOST, PIJANSTVO, STANjE SMRTI, MATERIJALNO STANjE ČOVEKA, BRAČNO STANjE ČOVEKA.
Reference
*** Trésor de la langue Française informatisé. ATILF -CNRS & Université de Lorraine, http://www.atilf.fr/tlfi, 10.12.2018
Ajdačić, D. (2016) Autorski tekstovi i rekonstrukcija jezičke slike sveta. u: Ristić Stana ;i dr. [ur.] Leksikologija i leksikografija u svetlu savremenih pristupa - Zbornik naučnih radova, Beograd: Institut za srpski jezik SANU
Bartminjski, J. (2011) Jezik - slika - svet. Beograd: SlovoSlavia, prir. Ajdačić Dejan
Belić, A. (1951) Oko našeg književnog jezika. Beograd: Srpska književna zadruga
Dragićević, R. (2010) Verbalne asocijacije kroz srpski jezik i kulturu. Beograd: Društvo za srpski jezik i književnost
Dragićević, R. (2010) Leksikologija srpskog jezika. Beograd: Zavod za udžbenike
Drašković, V. (1990) Francusko-srpskohrvatski frazeološki rečnik sa poslovicama. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Golubović, J., Zdravković, S. (2017) Francuski frazemi s leksemom poule (kokoška) i njihovi srpski ekvivalenti. u: Studkon 2-Nauka i studenti, tematski zbornik radova, Niš: Filozofski fakultet
Guillemard, C. (2007) Secrets des expressions françaises. Paris: Bartillat
Jovanović, I. (2013) Neke napomene o frazeologizmima u francuskom i srpskom jeziku. Philologia Mediana, 403-420
Krstić, N. (2005) Prilozi uporednoj francusko-srpskoj leksikologiji. Novi Sad: Zmaj
Matešić, J. (1982) Frazeološki rječnik hrvatskoga ili srpskog jezika. Zagreb: Školska knjiga
Mršević-Radović, D. (2008) Frazeologija i nacionalna kultura. Beograd: Društvo za srpski jezik i književnosti Srbije
Mršević-Radović, D. (1987) Frazeološke glagolsko-imeničke sintagme u savremenom srpskohrvatskom jeziku. Beograd: Filološki fakultet u Beogradu
Planelles, G. (2014) Les 1001 expressions préférées des Français. Paris: Les Éditions de l'Opportun
Popović, M. (2009) Leksička struktura francuskog jezika - morfologija i semantika. Beograd: Zavod za udžbenike
Rat, M. (2009) Dictionnaire des expressions et locutions traditionnelles. Paris: Larousse
Rey, A., Chantreau, S. (2007) Dictionnaire des expressions et locutions. Paris: Le Robert
Samardžija, S. (2002) Narodne basne i priče o životinjama. Beograd: Gutenbergova galaksija
Stanković, S. (2013) Iz kontrastivne analize jezika - problemi, rezultati, klasifikacija i primena. Philologia Mediana, 381-392
Stošić, L. (2007) Biblijske poslovice i izreke. Beograd: Srpska književna zadruga
Tillier, M. (2017) Les expressions de nos grands-mères. Paris: Éditions Points
Vigerie, P. (2004) Quand on parle du loup...: Les animaux dans les expressions de la langue française. Paris: Larousse
Zdravković, S. (2019) Nazivi ptica u francuskoj i srpskoj frazeologiji. Neobjavljeni masterski rad odbranjen na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu 12.3.2019. pod mentorstvom prof. dr Ivana Jovanovića
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/zrufpl2014147Z
objavljen u SCIndeksu: 08.10.2021.